Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-02 16:33:02

Elavbrott

Elavbrott kan vara planerade eller oförutsedda. Här kan du läsa om både elavbrott (strömavbrott) och spänningskvalitet.

Avbrott i elöverföringen kan bero på olika saker till exempel planerade underhållsarbeten eller oförutsedda händelser som till exempel storm. Många elnätsföretag publicerar aktuell information om elavbrott på sin webbplats eller skickar ut information till sina elnätskunder. 

Avbrottsersättning vid elavbrott som varar minst 12 timmar

Om du har ett elavbrott som varar i minst 12 timmar har du rätt till avbrottsersättning från ditt elnätsföretag. Men det finns undantag i ellagen som till exempel planerad frånkoppling. Du hittar mer information om det lite längre ner på denna sida.

För avbrott som varar i minst 12 timmar och som längst 24 timmar är ersättningen 12,5 procent av din beräknade årliga elnätskostnad, men minst 2 procent av prisbasbeloppet vilket motsvarar 1 100 kronor för 2023.

Ersättningen ökar sedan med 25 procent av din beräknade årliga elnätskostnad, men minst med 2 procent av prisbasbeloppet, för varje påbörjad 24-timmarsperiod som avbrottet pågått. Ersättningen kan som mest bli 300 procent av din beräknade årliga elnätskostnad.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst 2 timmar i sträck

Detta gäller däremot inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska betalas ut.

Får du inte någon ersättning ska du kontakta ditt elnätsföretag

För att få ersättning måste du göra anspråk inom 2 år. Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats..

Har jag rätt till avbrottsersättning vid planerad frånkoppling?

Om elen inte räcker till i alla delar av Sverige så kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under en kortare tid för att minska risken för ett större elavbrott.

Om det blir aktuellt med planerad frånkoppling av elanvändare från elnätet så är förmodligen det elavbrottet kortare än 12 timmar och då blir inte frågan om ersättning aktuell.

Det finns även ett undantag i ellagen som gör att elanvändare inte har rätt till avbrottsersättning även om avbrottet skulle pågå längre än 12 timmar. Det är om överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av säkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet, och avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver.

Ei:s bedömning är därför att ingen avbrottsersättning kommer att betalas ut vid planerad frånkoppling.

Här kan du läsa mer om frånkoppling

Skadestånd

Du kan ha rätt till skadestånd från elnätsföretaget om du har drabbats av skador på grund av elavbrott. Detta gäller oavsett avbrottets längd. Ditt försäkringsbolag kan också ersätta vissa skador som orsakats på grund av elavbrott, via hem- eller villaförsäkring.

Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats. eller till en kommunal konsumentvägledare. Om du inte är nöjd med ett beslut om ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Länk till annan webbplats. eller till allmän domstol.

Anmäl många och långa elavbrott

Har du många elavbrott ska du kontakta ditt elnätsföretag och fråga varför det är många elavbrott. Är du inte är nöjd med svaren kan du anmäla problemen till oss på Energimarknadsinspektionen (Ei). Vi kan granska ditt elnätsföretag och kräva bättring.

Enligt lagen är det förbjudet med elavbrott som är längre än 24 timmar. Har du drabbats av ett avbrott som varat längre än 24 timmar vill vi att du anmäler det till Ei.

Läs mer här om anmälan till Ei.

Elnätsföretagen rapporterar uppgifter om leveranssäkerheten till Ei

Elnätsföretagen rapporterar årligen uppgifter om avbrott, och andra uppgifter som kan kopplas till leveranssäkerheten (att el överförs till elanvändarna utan avbrott), till Ei.

Utöver den årliga rapporteringen ska elnätsföretagen löpande redovisa uppgifter om större eller omfattande elavbrott. Senast 30 dagar efter att en större störning har avhjälpts, till exempel om en storm har inträffat, ska elnätsföretaget rapportera uppgifter om händelsen till Ei.

Här kan du ta del av mer information om leveranssäkerhet i Sveriges elnät och Ei:s rapporter.

Spänningskvalitet

Om du misstänker att du har problem med spänningskvaliteten (till exempel störande spänningsvariationer eller dippar) ska du kontakta elnätsföretaget. En kontroll av spänningskvaliteten kan då bli aktuell.

Det finns flera faktorer som kan orsaka avvikelser och försämring av spänningskvaliteten, till exempel

  • kortslutningar
  • jordfel
  • blixtnedslag
  • viss typ av elektronisk utrustning.

Din egen elmätare kan oftast inte användas vid den här typen av kontroll utan elnätsföretaget måste placera ut en särskild mätare för elkvalitetsmätning hos dig under en längre period, oftast under minst en veckas tid.

Här kan du läsa mer om spänningskvalitet i elnätet.

Om du och elnätsföretaget inte är överens om att en elkvalitetsmätning behöver genomföras eller att eventuella åtgärder behöver vidtas för att förbättra din elkvalitet kan du kontakta oss på Energimarknadsinspektionen (Ei).

Elnätsföretaget kan påverka spänningskvaliteten främst genom att se till att nätet är dimensionerat för att klara de belastningar det utsätts för, både vad det gäller den uttagna effekten och inmatad effekt från till exempel förnybara energikällor.

Kan elnätsföretaget stänga av elen till mig?

Om du inte betalar elräkningarna, eller är sen med din betalning, finns det också en risk att elnätsföretaget stänger av din el.

Besök Hallå konsument (Konsumenverkets vägledningssajt) kan du läsa mer om vad som gäller och få tips på vad du kan göra. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL