Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-02 19:19:16

Reglering - elnätsverksamhet

Syftet med förhandsregleringen

Syftet med förhandsregleringen är att säkerställa att kunderna får betala ett skäligt pris för elnätstjänsten och ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet, samt trygga den svenska elförsörjningen. Förhandsregleringen bidrar också till att elnätsföretagen får stabila och långsiktiga villkor för sin elnätsverksamhet

Elnätsföretagens verksamhet ska bedrivas effektivt och till rimliga kostnader

Intäktsramen ska täcka kostnader för att bedriva elnätsverksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt under tillsynsperioden, täcka avskrivningar och ge elnätsföretaget en sådan avkastning på kapitalbasen som behövs för att i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk få tillgång till kapital för investeringar.

När intäktsramen bestäms tas hänsyn både till kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva elnätsverksamheten och i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Det är Ei som bestämmer intäktsramens storlek.

Elnätsföretaget ansöker om intäktsram

I mars lämnar elnätsföretagen ett förslag till intäktsram. Ei prövar förslagen under perioden mars – oktober och i slutet av oktober hade Ei beslutat om intäktsramar för alla elnätsföretag.

Incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar

När Ei fattar beslut om elnätsföretagens intäktsramar ska myndigheten ta hänsyn till kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten och till i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med, eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet. Bedömningen påverkar intäktsramens storlek.

I den här promemorian beskriver vi samlat och ingående incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande från och med tillsynsperioden 2020–2023. Ei PM2022:02 Incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar - Regelverk från och med tillsynsperioden 2020–2023.

Om elnätsföretagets intäkter avviker från intäktsramen

Om ett elnätsföretags intäkter avviker från intäktsramen påverkar det intäktsramen för den kommande tillsynsperioden. Om företagets intäkter har varit lägre än vad ramen medger innebär det att intäktsramen för kommande period höjs med motsvarande belopp.

Om elnätsföretaget har överskridit ramen minskar intäktsramen för den kommande perioden. Om överträdelsen överstiger 5 procent tillkommer ett överdebiteringstillägg som ytterligare minskar intäktsramen.

I lagstiftningen finns det också regler om omprövning av intäktsramarna under och efter tillsynsperioden och om tidpunkter för ansökan och beslut.

Regelverket har förtydligats

Inför den andra tillsynsperioden, 2016–2019, har regelverket förtydligats genom mer detaljerade regler i intäktsramsförordningen.

Av dessa regler framgår det bland annat att anläggningarnas ålder ska beaktas vid bedömningen av företagets kapitalkostnader. Vidare har den ekonomiska livslängden (avskrivningstiden) lagts fast i förordning.

Som en direkt följd av energieffektiviserings­direktivet har det också införts en bestämmelse enligt vilken hänsyn ska tas till i vilken utsträckning elnätsverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnäten.

Ei har meddelat föreskrifter med mer detaljerade regler om bedömningen av kvaliteten, effektiviteten och kostnaderna (bland annat hur anläggningarnas ålder ska bestämmas).

Domstolsprocesser kring intäktsramar

Processerna har varit mycket omfattande och visat på ett behov av tydligare regler vid bedömningen av elnätsföretagens intäktsramar. Regeringen har efter Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag fattat beslut om nya tydligare regler genom en ny förordning om intäktsram för elnätsföretag.

Utveckling sedan införandet av förhandsregleringen

I rapporten Reglering av el-och gasnätsverksamhet - Utveckling sedan införandet av förhandsregleringen Ei R2022:01 redogör vi för hur regler och Ei:s metoder som har legat till grund för fastställande av intäktsramar har ändrats och utvecklats sedan förhandsregleringens införande till och med december 2021. Vi beskriver också vad domstolsprocesserna har handlat om samt vad de resulterat i. Du kan också läsa om hur el-och gasnätsföretagens intäkter och kostnader samt nättariffer har utvecklats. Ladda ner och läs rapporten Reglering av el-och gasnätsverksamhet - Utveckling sedan införandet av förhandsregleringen Ei R2022:01 Ei R2022:01 i pdf-format. Pdf, 2.4 MB.

Lagen om särskilt investeringsutrymme

När lagen om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet (2021:311) Länk till annan webbplats. trädde i kraft i juni 2021 gav den elnätsföretag med en outnyttjad intäktsram från tillsynsperioden 2012–2015 möjlighet, under särskilda förutsättningar, att utöka intäktsramarna under perioden 2020–2031. Syftet med lagen är att öka investeringarna i elnätet och på det viset bidra till att möta de kapacitetsutmaningar som finns i det svenska elnätet. I samband med att lagen trädde i kraft fick Ei i uppdrag att följa upp investeringarna och utvärdera effekterna av lagen. Utvärderingen gäller för investeringar som är genomförda och driftsatta under åren 2020–2021.

Ladda ner och läs rapporten: Uppföljning av lagen om särskilt investeringsutrymme – investeringar åren 2020–2021 (Ei R2022:13) Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL