Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:06:13

Planlagd tillsyn 2024

Tillsyn av tidsåtgång för anslutning till elnätet

Elnätsföretagen i Sverige är enligt Ellagen skyldiga att ansluta anläggningar till elnätet inom skälig tid. I ellagen anges att tiden för att ansluta en anläggning får vara längre än 2 år endast om det är nödvändigt med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska utformning eller om det finns andra särskilda skäl. Detta innebär dock inte att samtliga anslutningar som utförs inom 2 år sker inom skälig tid. I många fall är en skälig tid för anslutning betydligt kortare än detta.

2021 utförde Ei en granskning av tidsåtgången för anslutning av nya anläggningar till elnätet (Ei PM2021:05). Sedan dess har Ei fått indikationer på att ledtiderna för att ansluta anläggningar ökat, mycket kopplat till anslutning av privat solproduktion. Ei avser att utföra en uppföljande och mer utförlig tillsyn av ledtiderna för anslutning av anläggningar till elnätet under 2024.

För mer information kontakta avdelningen Slutkundsmarknader.

Tillsyn över uppgifter på elpriskollen.se

Ei genomför löpande tillsyn över inrapporteringen till elpriskollen. Detta innebär att vi kontrollerar att inrapporterade uppgifter stämmer. Det kan handla om pris och andra avtalsvillkor för de elhandelsavtal som ska rapporteras in enligt ellagen och Ei:s föreskrifter.

Vi kontrollerar också att alla elhandlare som är skyldiga att rapportera in uppgifter också gör det. Målsättningen med tillsynen är att alla inrapporteringsskyldiga elhandlare rapporterar in korrekta uppgifter så att besökarna på elpriskollen.se Länk till annan webbplats. kan jämföra avtal på ett korrekt sätt.

För mer information kontakta avdelningen Slutkundsmarknader.

Tillsyn över leveranskvaliteten i elnäten

Under 2024 genomför Ei tillsyn avseende leveranssäkerheten och spänningskvaliteten i elnäten.

Tillsynen avseende elavbrott baseras på de uppgifter som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei. Elnätsföretagen är skyldiga att varje år rapportera in uppgifter om avbrott som inträffat under föregående kalenderår. År 2024 ska elnätsföretagen därmed rapportera in avbrott som skedde under 2023.

Tillsynen avseende spänningskvalitet följer en plan där Ei under en femårsperiod genomför planlagda tillsynsinsatser mot samtliga elnätsföretag. Varje år väljs ett trettiotal elnätsföretag ut för tillsyn. I årets tillsyn ska de utvalda elnätsföretagen rapportera in uppgifter om sin spänningskvalitet för tidsperioden 2018–2023, hur de arbetar med spänningskvalitet och hur de ser på utvecklingen av spänningskvaliteten i det egna elnätet.

Den planlagda tillsynen av leveranssäkerheten behöver kompletteras och Ei kommer att ta fram och testa en metod för att på ett mer effektivt sätt belysa leveranssäkerheten för de med väldigt hög avbrottsfrekvens över tid. Särskilda tillsynsinsatser behövs om anläggningspunkter uppvisar höga avbrottstal flera år i rad eftersom det indikerar att överföringen inte är av god kvalitet. Även i de fall då avbrott inom en redovisningsenhet ger upphov till en hög medelavbrottstid behöver leveranssäkerheten kontrolleras. Uppgifterna samlas redan idag in via den årliga inrapporteringen. Här kan du läsa mer om företagens inrapportering av avbrottsdata.

Vill du veta mer kontakta avdelningen Energisystem.

Tillsyn av nätavgifter

Enligt artikel 18 i elmarknadsförordningen ska de avgifter som ska tas ut av nätföretag för användning av näten avspegla kostnaderna, vara transparenta, beakta behovet av nätsäkerhet och nätflexibilitet, samt tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. Avgifterna får inte baseras på icke-relaterade kostnader för andra icke-relaterade politiska mål.

Elmarknadsförordningen är direkt tillämplig och ska därför tillämpas i sin helhet i den svenska rättsordningen. Med beaktande av principen om unionsrättens företräde ska elmarknadsförordningen även tillämpas före nationell rätt, om det finns nationella bestämmelser som strider mot en unionsbestämmelse. I 4 kap. 37-38 §§ ellagen anges att nätavgiften ska reduceras, helt eller delvis, för småskaliga produktionsanläggningar. En nättariff som reducerar nätavgifterna på det sättet riskerar att inte reflektera de kostnader nätföretaget har för kunden, och kan i så fall inte anses vara kostnadsriktig och icke-diskriminerande.

Ei beslutade under 2023 att inleda en granskning över hur nätföretagens avgifter följer artikel 18.1 i elmarknadsförordningen. Tillsynen fortsätter under 2024 med granskning av fler nätföretag.

För mer information kontakta avdelningen Energisystem.

Tillsyn över att ledningar byggs och raseras enligt tillstånd

När Energimarknadsinspektionen (Ei) har fattat beslut om att ett elnätsföretag får koncession för en elledning ska beslutet först vinna laga kraft. Därefter har elnätsföretaget enligt ellagen 5 år på sig att färdigställa ledningen. Senast 3 månader innan färdigställandetiden löper ut ska elnätsföretaget redovisa till Ei i vilken utsträckning ledningen är färdigställd.

Det är även Ei som fattar beslut om att återkalla nätkoncessioner. I beslutet kan det finnas angivet vilka återställningsåtgärder som krävs och hur lång tid elnätsföretaget har på sig att ta bort ledningen och genomföra åtgärderna.

Under året fortsätter Ei tillsynen för att se att elnätsföretag färdigställer de elledningar som de har fått tillstånd för inom utsatt tid. Ei kommer även att fortsätta granska att ledningar raseras efter att Ei har fattat beslut om att en nätkoncession ska återkallas.

Ei genomför även en satsning på tillsyn i fält som en del av det planlagda tillsynsarbetet. Inom satsningen kontrolleras, bland annat genom fältbesök, hur väl eventuella platsspecifika villkor och åtaganden i beslut om nätkoncession efterlevs.

Vill du veta mer kontakta avdelningen Tillstånd.

Tillsyn över mätning av el

Under 2024 genomför Ei tre tillsynsinsatser inom området mätning av el. Vi planerar att granska om elnätsföretagen mäter per kvart, hur de hanterar saknade mätvärden och om de rapporterar värden i rätt energiupplösning.

Korrekt mätning, beräkning och rapportering av mätvärden är en förutsättning för en väl fungerande elmarknad, en marknad som elkunder kan ha förtroende för. För att kunderna ska kunna göra informerade val och vara flexibla i sin elanvändning (bidra med efterfrågeflexibilitet), behöver de få information om sin förbrukning och tillgång till mätning i högre upplösning.

Fortsatt tillsyn av saknade mätvärden

Korrekt mätning av överförd el är en av grundförutsättning i nätverksamheten. Ei har fått in anmälningar från elkunder och producenter om saknade värden, där fakturering ibland har uteblivit under långa perioder. Därför fortsätter vår granskning av fler företag. När brister upptäcks förelägger Ei om åtgärd. Ett föreläggande kan förenas med vite.

Tillsyn av kvartsmätning

När elmarknaden stegvis övergår till handel i kvartar är det viktigt att mätningen sker på samma sätt, särskilt av anläggningar med stora energivolymer. Det är tillåtet för elnätsföretag att under vissa omständigheter fortsätta med timmätning fram till utgången av 2024, dock gäller inte det högspänningsanläggningar eller där överföring sker mellan olika elnät, det vill säga gränspunkter. Ei har under februari startat tillsyn mot ett urval elnätsföretag för att se om de lever upp till kraven om kvartsmätning, och fler företag kommer att granskas under våren.

Tillsyn av rapportering i rätt energiupplösning

När elnätsföretag kvartsmäter en anläggning ska kvartsmätvärden rapporteras till både kunden och kundens avtalade elleverantör (elhandlare), oavsett vilken avräkningsmetod företaget tillämpar för anläggningen. Bestämmelsen har varit i kraft under många år men Ei har fått indikationer på att rapportering i rätt energiupplösning inte sker från alla elnätsföretag. Under 2024 kommer vi därför granska ett flertal elnätsföretag och uppmanar alla företag att se över sina rutiner för rapportering av mätvärden.

I våra frågor och svar om elmätning kan du läsa mer om vad som gäller och de bestämmelser som ligger till grund för Ei:s granskningar. Gå till frågor och svar om elmätning.

Mer om resultaten från de tillsynsinsatser vi genomfört under tidigare år kan du läsa om i promemorian Tillsyn mätning och rapportering av el - Ei PM2024:04.

Vill du veta mer kontakta avdelningen Energisystem.

Tillsyn enligt kommissionsförordningar

Under 2021 påbörjade Ei tillsyn av kommissionsförordningen RfG (nätanslutning av generatorer), för att säkerställa att anslutningsavtal mellan systemansvariga och ägare av nya eller befintliga kraftproduktionsanläggningar innehåller avtalsvillkor som är i linje med RfG. Tillsynen fortsätter under 2024.

Under 2023 genomförde Ei tillsyn över att nätföretagen följer reglerna om att offentliggöra uppgifter om överensstämmelseprovning. Tillsynen baseras på uppgifter från nätföretaget som visar att nätföretaget publicerat uppgifter enligt reglerna i RfG. Tydliga krav underlättar för de aktörer som ska ansluta kraftproduktionsmoduler till elnätet. Mer information hittar du i Ei:s PM Granskning av nätföretagens anslutningsavtal och publicering av kraven för överensstämmelseprovning - Ei PM2023:05. Tillsynen fortsätter under 2024.

Ei genomför även en återkommande tillsynsinsats gällande genomförandet av RfG. Ei har därför fått en begäran från Svenska kraftnät om att begära information från nätföretagen gällande anslutna produktionsanläggningar. Ei kommer i mars månad att skicka ut begäran om information till de nätföretag som berörs av frågorna. Ei genomförde denna tillsyn även förra året.

Ei genomför även en återkommande tillsynsinsats gällande genomförandet av RfG. Ei har därför fått en begäran från Svenska kraftnät om att begära information från nätföretagen gällande anslutna produktionsanläggningar. Ei kommer i mars månad att skicka ut begäran om information till de nätföretag som berörs av frågorna. Ei genomförde denna tillsyn även förra året.

Vill du veta mer kontakta avdelningen Energisystem.

Tillsyn av grossistmarknaden för el

För att säkerställa information och för att upptäcka och utreda ärenden om misstänkt insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan. Här kan du läsa mer om marknadsövervakning.

För mer information kontakta avdelningen Grossistmarknader.

Genomföra de nya uppgifter som följer av beslutade rättsakter inom ramen för lagstiftningspaketet Ren Energi för alla i Europa och uppgifter enlighet med beslutade EU:s förordningar

Här kan du läsa mer om EU-direktiv och förordningar.

För mer information kontakta avdelningen Grossistmarknader.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL