Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-06 03:16:41

Förlängd färdigställandetid

En ledning som har fått koncession, ska färdigställas inom en viss tid. Det finns möjligheter att begära att den tiden förlängs, om det finns särskilda skäl.

En ledning ska ha färdigställts senast 5 år efter det att beslutet om nätkoncession för linje har vunnit laga kraft, om inget annat anges i nätkoncessionsbeslutet.

Om det finns särskilda skäl, kan tiden för färdigställande förlängas

Man kan då skicka in en ansökan och beskriva varför ledningen inte kan byggas inom den utsatta tiden och berätta när ledningen kan vara färdigbyggd.

Särskilda skäl kan vara att ledningen är omfattande och komplicerad att bygga eller att det dragit ut på tiden att få andra nödvändiga tillstånd.

I förarbetena (prop. 2012/13:70 sid. 92) hittar du exempel på när det kan finnas särskilda skäl.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL