Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:58:06

Nätutvecklingsplan

Här finns stöd till elnätsföretagen för att rapportera in nätutvecklingsplan i enlighet med Ei:s föreskrifter EIFS 2024:1 till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Rapportering av nätutvecklingsplan görs enligt den mall som Ei tillhandahåller på denna sida. Alla elnätsföretag ska lämna en nätutvecklingsplan som omfattar företagets samtliga redovisningsenheter. Det innebär att även de företag som har flera redovisningsenheter endast ska lämna en nätutvecklingsplan.

Rapportera in uppgifter

När kan jag börja rapportera?

Första inrapportering är 31 december 2024. Information (nyhet) kommer att publiceras på vår webbplats i god tid innan den 31 december 2024.

Mall för inrapportering av nätutvecklingsplan

Här hittar du vilka uppgifter en nätutvecklingsplan ska ha enligt föreskrifterna EIFS 2024:1.

1 Uppgifter om företaget och företagets elnät

1.1 Uppgifter om företaget.

1.2 Uppgifter om företagets elnät.

1.3 Karta över området där företaget bedriver nätverksamhet.

2 Behov av överföringskapacitet i elnätet

2.1 Redogörelse för företagets prognosarbete.

2.2 Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2025–2034.

2.2.1 Redogörelse för ökning och minskning av behov av överföringskapacitet.

2.3 Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen.

3 Planerade investeringar och alternativa lösningar

3.1 Företagets tillvägagångssätt vid planering av åtgärder.

3.1.1 Redogörelse för valet av investeringar som företaget redovisat.

3.1.2 Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet.

3.2 Planerade investeringar.

3.2.1 Kompletterande information om planerade investeringar.

3.3 Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser.

3.3.1 Det förväntade behovet.

3.3.2 Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet av åtgärderna.

3.3.3 Omdirigering.

4 Företagets bedömning om de planerade åtgärderna för perioden 2025–2034 möter behovet

5 Samråd

5.1 Redovisning av resultat från offentligt samråd (bör vara ett separat dokument).

Övrigt

Om ni vill lägga till någon mer information än ovanstående kan ni lägga till ett sjätte kapitel med rubriken Övrigt. Innehållet i denna rubrik anses inte ingå i utvecklingsplanen och kommer inte att granskas av Ei.

Mer information hittar ni i vägledningen som finns längst ner på sidan.

Frågor och svar

Samtliga elnätsföretag omfattas av skyldigheten att upprätta en nätutvecklingsplan i enlighet med Ei:s föreskrifter och i enlighet med Ei:s mall över vilka uppgifter som ska ingå.

Med systemansvarig för distributionssystem avses ett elnätsföretag som innehar ett lokalnät eller ett regionnät. Ett elnätsföretag är ett företag som bedriver nätverksamhet, vilket innebär att företaget med stöd av en nätkoncession ställer en starkströmsledning till förfogande för överföring av el för någon annans räkning och vidtar de åtgärder som behövs för överföringen (1 kap. 4 § ellagen).

Nätutvecklingsplanen ska uppdateras och rapporteras in vartannat år till Ei.

Utvecklingsplanerna ska ha en tioårig planeringshorisont. Med en långsiktig planering följer risken att förutsättningarna förändras under den period som planeringen avser. Ei har därför föreskrivit att nätutvecklingsplanerna inte ska vara juridiskt bindande. Första inrapportering är 31 december 2024.

Syftet med nätutvecklingsplanen är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt, och ange planerade investeringar under de kommande 5 till 10 åren, med särskild tonvikt på den huvudsakliga distributions­infrastruktur som krävs för att ansluta ny produktions­kapacitet och nya förbrukare inklusive laddningsstationer för elfordon.

Ei har tagit fram en vägledning som stöd till elnätsföretagen inför den första inrapporteringen den 31 december 2024. I vägledningen förklaras regelverket kring nätutvecklingsplaner, vad nätutvecklingsplaner är, vem som ska ta fram dem och hur det ska gå till.

Här kan du ladda ner vägledningen i pdf-format Vägledning för upprättande av nätutvecklingsplaner inför inrapportering avseende 2025-2034 enligt EIFS 2024:1. Pdf, 468.5 kB.

Ei kan begära att elnätsföretaget ska ändra en nätutvecklingsplan (artikel 32.4 elmarknadsdirektivet). En begäran om ändring i nätutvecklingsplanen omfattas av Ei:s tillsynsansvar enligt 12 kap. ellagen.

En ändring av en nätutvecklingsplan kan vara nödvändig när planen inte innehåller korrekt eller fullständig information enligt gällande föreskrifter. Elnätsföretaget har även möjlighet att på eget initiativ göra ändringar i sin nätutvecklingsplan, mer information finns i i Ei:s föreskrifter EIFS 2024:1 och i vägledningen.

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen gällande elnätsföretagen finns i 3 kap. 16 § ellagen, 14 § förordningen om elnätsverksamhet och 7 kap. 1 § EIFS 2024:1.

Mer information om lagar och regler.

När energiföretagen för el, fjärrvärme och naturgas använder Ei:s digitala e-tjänster för att rapportera in uppgifter till oss sker personuppgiftsbehandling. Främst vid behörighets- och ärendehantering i e-tjänsterna. Men personuppgiftsbehandling kan också förekomma vid annan hantering i samband med inrapportering av uppgifter till Ei som till exempel kontakt via mejl eller brev.

Mer om personuppgiftsbehandling vid användning av våra e-tjänster.

Vid frågor
Energisystem
Avdelningen Energisystem

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL