Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:34:31

Begreppsförklaringar - lagar och andra föreskrifter

Här hittar du de vanligaste begreppsförklaringar kring lagar och andra föreskrifter.

Begreppen presenteras i alfabetisk ordning.

Begreppsförklaringar

Begrepp

Förklaring

Allmänna råd

Generella rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas i olika hänseenden

Bemyndigande

Befogenhet att besluta föreskrifter

EU-direktiv

EU-rättsakt som måste omformas till en svensk författning för att vara bindande mot enskild

EU-förordning

EU-rättsakt som innehåller direkt tillämpliga bestämmelser som gäller för enskilda och myndigheter

Fulltextversion

Ett annat ord för konsoliderad version

Föreskrifter

Den beteckning som används i 8 kap. regerings­formen för rätts­regler som är bindande för myndigheter och enskilda

Författning

Benämning på lagar, förordningar och andra föreskrifter

Författningssamling

En publikation där författningar kungörs

Förordning

En författning som innehåller föreskrifter beslutade av regeringen

Grundförfattning (grund)

En ny författning

Gällande

En författning som är i kraft

I kraft

Den dag en författning börjar gälla

Kommande

En författning som tryckts men som ännu inte trätt i kraft

Konsoliderad version

En version av författningen där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version av författningen visar författningen i dess senast gällande lydelse

Kungörande

Publiceringen av en författning i en författnings­samling eller på annat tillåtet sätt

Lag

En författning som innehåller föreskrifter beslutade av riksdagen

Omtryck

En författning som tryckts om och där alla ändringar har förts in

Upphävd

En författning som upphört att gälla

Ändringsförfattning (ändring)

En författning som ges ut för att ändra i eller upphäva en grund­författning. När en ändrings­författning har trätt i kraft ingår den ändrade lydelsen i grund­författningen, som därmed har fått ett nytt innehåll.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL