Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-05 09:43:21

Transparens­förordningen

Enligt transparensförordningen (543/2013) ska elnätsföretag, elproducenter och större elkonsumenter lämna information om bland annat produktion, överföring och förbrukning av el.

Transparensförordningen innebär

För marknadsaktörer innebär transparensförordningen skyldigheter att tillhandahålla uppgifter gällande otillgängligheter i produktion, förbrukning och stamnät till ENTSO-E. I Norden är det vanligast att dessa uppgifter lämnas över till en tredje part som skickar dem vidare till ENTSO-E.

Aktörer som berörs

  • Elnätsföretag
  • Elproducenter
  • Stora elkonsumenter, som har en anslutningseffekt om minst 100 MW. Hit räknas viss elintensiv industri, till exempel gruvor, aluminiumverk, ståltillverkare samt större pappersbruk.

Data som ska rapporteras

I transparensförordningen beskrivs för varje artikel vilken aktör som är ansvarig för att lämna den efterfrågade informationen.

Den som är huvudansvarig för informationen ska lämna efterfrågad information till systemansvarig. I Sverige är det Affärsverket Svenska kraftnät (Svenska kraftnät) som är systemansvarig och som har huvudansvar för att sammanställa och skicka in information till ENTSO-E. Berörda aktörer har själva ansvar att känna till vilka uppgifter de ska lämna in enligt denna lag. Frågor om inlämnandet av uppgifter besvaras i första hand av Svenska kraftnät.

Det mesta av informationen som efterfrågas finns tillgängligt redan idag hos Svenska kraftnät och Nord Pool (NP). I vissa fall behöver informationen bearbetas innan den sänds vidare till ENTSO-E. Men det finns information som saknas. I tabellen nedan framgår vilka data som finns och saknas.

Data som finns och saknas

Artikel (typ av information)

Avsändare

Primärägare

Svenska kraftnät och Nord Pool har nödvändig data

6. Information om total­förbrukning

Svenska kraftnät

Producenter och
regionnäts­ägare

Ja

7. Information avseende otillgängligheter av
förbrukningsenheter

Nord Pool

Förbrukningsenheter

Ja

8. Prognosmarginal för påföljande år

Svenska kraftnät

Producenter och
regionnät­s­ägare

Ja

9. Överförings­infrastrukturen

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät

Ja

10. Information avseende otillgängligheten av
överförings­infrastruktur

Nord Pool

Svenska kraftnät

Ja

11. Information avseende uppskattningen och
erbjudandet av kapacitet mellan elområden 

Svenska kraftnät och Nord Pool

Svenska kraftnät och Nord Pool

Ja

12. Information avseende användningen av
kapacitet mellan elområden

Svenska kraftnät och Nord Pool

Svenska kraftnät och Nord Pool

Ja

13. Information avseende åtgärder för hantering av överbelastning

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät

Ja

14. Produktions­prognos (inkluderar även information om installerad
produktions­kapacitet)

Svenska kraftnät

Producenter

Nej

15. Information avseende otillgängligheten av
produktions­enheter och produktions­anläggningar

Nord Pool

Producenter

Ja

16. Faktisk produktion 

Svenska kraftnät och Nord Pool

Producenter

Nej

17. Balans

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät

Ja


Syftet med transparensförordningen

EU-länderna har kommit överens om att införa en gemensam inre marknad för el. För att detta ska gå att genomföra krävs att alla marknadsaktörer kan ta del av uppgifter gällande konsumtion, produktion och handel.

Genom att säkerställa att alla aktörer samtidigt har lika tillgång till prispåverkande information missgynnas inget företag, oavsett storlek. Utvecklingen av förnybar elproduktion ställer vidare högre krav på fullständiga och aktuella data, eftersom tillgång och efterfrågan behöver kunna matchas mer exakt för att förhindra driftstörningar.

Transparensförordningen bygger vidare på de regler som finns i förordningen 714/20092 och på rekommendationer som Energimarknadsinspektionen (Ei) och övriga tillsynsmyndigheter inom EU har utarbetat.

All insamlad data publiceras på branschorganisationen för de europeiska transmissionsnätsföretagen, ENTSO-E:s, hemsida. Denna del av deras webbplats kallas för transparensplattformen  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(är på engelska).

Energimarknadsinspektionen (Ei)

Ei ska se till att förordningens bestämmelser följs.
Vi har även, tillsammans med Svenska kraftnät, tagit på oss uppdraget att informera marknadsaktörerna om förordningen.

Mer information

Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Ei:s rapport - Slutrapport: tillsyn gällande efterlevnad av transparensförordningen 2015-2018 EiR 2018:02 Pdf, 622.9 kB, öppnas i nytt fönster. 

Parallellt med transparensregleringen finns EU -förordningen REMIT som hanterar data om transaktioner och priser. Dessa två regleringar kompletterar varandra.

Vi vill också tipsa om att ta del av våra vanliga frågor och svar.

Kontaktuppgifter
Transparensförordningen

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL