Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 09:02:30

Vad kan jag anmäla till Ei?

Till oss kan du anmäla om företag inte lever upp till de bestämmelser som Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsyn över. Här kan du läsa mer om vad du kan anmäla till oss. Listan är inte komplett men vi hoppas den ger några vägledande exempel.

Ei:s tillsynsområde omfattar elnät, elhandel, gasnät, gashandel, fjärrvärme, fjärrkyla och grossistmarknader för energi.

Välj vad du vill läsa mer om

Elnät och elhandel

Du kan anmäla till Ei om du anser

 • att elnätsföretaget har otydlig faktura.
 • att elnätsföretaget har utebliven fakturering.
 • att elnätsföretaget har brister i sin information som handlar om elöverföringens kvalitet, avbrottsersättning, skadestånd mer mera. Mer om avbrottsersättning och elöverföringens kvalitet.

Du kan anmäla till Ei om du anser

 • att elnätsföretaget tar ut för hög elnätsavgift (oskäliga elnätsavgifter).
 • att elnätsföretagets beräkning av nätavgiften är felaktig (elnätsavgiftens uppbyggnad).
 • att elnätsföretagets avgift för effekttariffer är utformad på ett felaktigt eller oskäligt sätt. Mer om effekttariffer.
 • att det är skillnader i elnätsavgiften mellan områden (i vissa fall är det dock tillåtet att elnätsavgiften skiljer sig mellan områden).
 • att elnätsföretaget inte gör rätt kring elnätsavgiften för den el du producerar från egen anläggning, till exempel solceller eller vindkraftverk. Du har rätt att få ersättning från elnätsföretaget för den el du producerar och tillför elnätet Mer om mikroproduktion. Handlar det om anslutning till elnätet för mindre produktionsanläggningar kan du få anslutningsavgiften prövad. Mer om elnätsavgiften och anslutning till elnätet.

Du kan anmäla till Ei om du anser

 • att elnätsföretaget har felaktiga eller saknar mätvärden för förbrukad el. Exempelvis om elnätsföretaget inte mäter din elanvändning.
 • att elnätsföretaget har utebliven eller felaktig rapportering av mätvärden. Det kan exempelvis resultera i utebliven eller felaktig fakturering eller att du inte kan få information om din elanvändning.
 • att elnätsföretaget inte bytt mätmetod (exempelvis månad till timme) inom 3 månader från att du som kund har begärt det.
 • att elnätsföretaget inte har tydlig information vid byte av elmätare. Det kan handla om övergripande information om mätarens funktion, som avläsning av energiförbrukningen och möjligheter till att använda andra funktioner som möjliggör en effektiv användning av energi.
 • att elnätsföretaget inte har avläsning av mätvärden.
 • att elnätsföretaget tar ut en kostnad för mätning.
 • att elnätsföretaget har utebliven mätning för den el du producerar från egen anläggning, till exempel solceller eller vindkraftverk (mikroproduktion).

Mer om mätning av el .

Du kan anmäla till Ei om du anser att elnätsföretaget har brister i elöverföringens kvalitet, det kan handla om

 • elavbrott. Det kan vara planerade avbrott som inte aviseras, flera oplanerade avbrott eller oplanerade avbrott som varar längre än 3 minuter eller längre än 24 timmar.
 • avbrottsersättning. Läs mer här om elavbrott.
 • spänningskvalitet.
 • leveranskvalitet.
 • bortkoppling/frånkoppling efter egen begäran.
 • återinkoppling.

Mer om elöverföringens kvalitet.

Du kan anmäla till Ei om du misstänker

 • att elnätsföretaget bedriver annan verksamhet än elnätsverksamhet, som till exempel försäljning av el. Elnätsföretag får endast med några få undantag bedriva annan verksamhet än elnätsverksamhet.
 • att elnätsföretagets organisation eller beslutsfattande inte är åtskilt från ett elproduktions- eller elhandelsbolag. Elnätsföretag som ingår i en koncern vars samlade elnät har fler än 100 000 användare ska ha en organisation och beslutsfattande som är skilt från företag som producerar och handlar med el (så kallad åtskillnad).

Du kan anmäla till Ei om du misstänker

 • att elnätsföretaget inte har tagit bort ledningen och tillhörande anläggningsdelar i enlighet med Ei:s beslut och inom utsatt tid (rasering av ledning).
 • att elnätsföretaget inte har byggt klart ledningen i tid (5 år efter att beslutet om nätkoncession har vunnit laga kraft).
 • att elnätsföretaget har byggt ledning utan tillstånd (att det inte finns nätkoncession för ledningen).
 • att elnätsföretagets ledning inte är byggd enligt med koncessionsbeslutet.

När ett elnätsföretag har ansökt om tillstånd att få bygga en ny kraftledning (koncession) har berörda möjlighet att lämna synpunkter inom en viss tid. Här kan du läsa mer och du hittar alla pågående remisser.

Mer information om koncessioner (informationen vänder sig främst till branschen)

Du kan anmäla till Ei om du anser

 • att elhandelsföretaget har brister i sin information. Som elanvändare har du rätt till viss information, till exempel när du ingår ett avtal, i fakturan, installerar en ny elmätare, när villkor ändras eller när ett tidsbestämt elavtal löper ut.

Mer om Ellagens kundnära bestämmelserna, även kallad kundskyddande bestämmelser (informationen vänder sig främst till branschen).

Du kan anmäla till Ei om du anser

 • att elhandelsföretaget tar ut en oskäligt hög brytavgift. Om du brutit ett tidsbestämt elavtal i förtid finns det begränsningar för hur hög brytavgift elhandelsföretaget får ta ut.

Du kan anmäla till Ei om du anser

 • att elhandelsföretaget inte har informerat om ursprunget för företagets totala elförsäljning och vilken inverkan de har på miljön. Mer om ursprungsmärkning

Du kan anmäla till Ei om du anser

 • att i samband med att du har blivit anvisat ett elhandelsföretag tycker du att anvisningen inte har gått rätt till. Exempelvis att det har varit brister i informationen till dig.

Om du inte själv väljer elhandelsföretag anvisas du ett elhandelsföretag av elnätsföretaget, det gäller också om elhandelsföretaget går i konkurs. Mer information finns på sidan Ellagens kundnära bestämmelser, även kallad kundskyddande bestämmelser (informationen vänder sig främst till branschen)

Du kan anmäla till Ei om du anser

 • att elhandelsföretaget inte betalar för elen eller har oskäliga villkor för att ta emot den överskottsel som du producerar från egen mikroproduktion. Mer om mikroproduktion av el.

Särskilda prövningar inom området el

Följande områden hanteras på särskilda sätt

 • Anslutning till elnätet. För anslutning till elnätet eller tid för anslutning, se ansökan om prövning av villkor för elanslutning. Ei kan pröva de avgifter och villkor som du får i samband med att du ansluter fastigheten till elnätet. Mer om prövning av villkor för elanslutning.
 • Ansökan om bindande besked om undantag från kravet på koncession (IKN). Exempel på undantag kan vara överföring av energi från en produktionsanläggning (solceller) till ett eller flera hus eller laddstolpe för elbilar. Mer om vilka elledningar som kräver tillstånd och vad som gäller kring bindande besked.
 • Ersättning för nätnytta (nätnyttoersättning). Elproducenten (privatperson, företag eller ekonomisk förening som äger produktionsanläggningen) är berättigad till ersättning vid inmatning av el utifrån produktionsanläggningens bidrag till minskade kostnader för elnätsföretaget. Om det uppstår en tvist mellan producenten och nätföretaget kan Ei pröva ärendet. Mer om nätnyttoersättning och prövning av tvist.
 • Ansökan om undantag från en ägare av en kraftproduktionsanläggning enligt art. 62.2 i RfG. En ägare till en kraftproduktions­anläggning kan ansöka om undantag från ett eller flera krav i RfG. Mer om ansökan om undantag enligt artikel 62.2 i RfG.

Gasnät och gashandel

Du kan anmäla till Ei om du exempelvis anser

 • att gasnätsföretaget har brister kring det som rör anslutning till gasnätet.
 • att gasnätsföretaget brister kring det som rör mätning av gas.
 • att gasnätsföretaget brister i sin information om exempelvis pris- och villkorsändringar.
 • att gasnätsföretaget tar ut för hög gasnätsavgift (oskäliga gasnätsavgifter).
 • att gasnätsföretagets beräkning av nätavgiften är felaktig (nätavgiftens uppbyggnad).
 • att gasnätsföretaget bedriver annan verksamhet än nätverksamhet, som till exempel handel med gas. Gasnätsföretag som bedriver överföring av naturgas får inte bedriva handel med naturgas. Gasnätsföretag som innehar en lagringsanläggning får inte bedriva produktion av eller handel med naturgas.

Du kan anmäla till Ei om du exempelvis anser

 • att företaget har brister kring fakturering och tillhandahållande av information om exempelvis pris- och villkorsändringar.

Fjärrvärme och fjärrkyla

Du kan anmäla till Ei om du exempelvis anser

 • att fjärrvärmeföretaget har brister i sin fakturering och tillhandahållande av information om exempelvis energianvändning eller priser.
 • att fjärrvärmeföretaget har brister kring mätning av fjärrvärme.
 • att du inte har fått möjlighet till förhandling och medling med fjärrvärmeföretaget angående avtalsvillkor för fjärrvärme.

Du kan anmäla till Ei om du exempelvis anser

 • att företaget har brister i sin fakturering och tillhandahållande av information om exempelvis priser för fjärrkyla.
 • att företaget har brister kring mätning av fjärrkyla.

Grossistmarknader för energi och särskilda EU-regler

När det gäller grossistmarknader för energi och efterlevnaden av vissa särskilda EU-regler hanteras tips och information på ett särskilt sätt.

Om du misstänker att en aktör bedriver insiderhandel eller manipulerar energimarknaden, det vill säga agerar i strid med REMIT-förordningen, kan du lämna tips till Ei. Så här lämnar du tips om brott mot REMIT.

Om du misstänker att skyldigheter enligt regelverken CACM, FCA och EB eller de beslutade metoder och villkor som följer av regelverken inte följs kan du lämna tips till Ei, på samma sätt som du gör en anmälan till Ei. Detsamma gäller om du har information om regelverken RfG, DCC, SO, ER och HVDC. Mer om de olika regelverken.

Det här kan du inte anmäla till Ei

Här hittar du några exempel på det du inte kan anmäla till Ei.

Avtalsrättsliga frågor och ekonomisk kompensation

Ei tar inte ställning i avtalsrättsliga frågor eller frågor om ekonomisk kompensation. Om du exempelvis undrar över ett avtals giltighet kan du höra av dig till Hallå konsument. Länk till annan webbplats.

Om du som privatperson anser att du har feldebiterats eller vill ha någon annan form av ekonomisk kompensation kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Länk till annan webbplats.

Elområden

Om du har frågor om elområdesindelningen kan du vända dig till Svenska kraftnät. Länk till annan webbplats.

Vi vill också tipsa om frågor och svar

Vanliga frågor och svar för dig som elkonsument

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL