Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-09 19:41:02

Viktigt med korrekta samråd

Som sökande måste man hålla samråd innan man gör en miljökonsekvensbeskrivning. Det är viktigt att genomföra samrådet på ett korrekt sätt eftersom felaktigheter i samrådet många gånger inte går att komplettera efter det att ansökan har lämnats in till oss på Ei.

Undvik att Ei avvisar ansökan

Samrådet måste hållas på ett riktigt sätt för att undvika att Ei avvisar ansökan. Känner man osäkerhet kring vilka som man bör samråda med, rekommenderar vi att man hellre går ut för brett än att man begränsar sig.

Vissa felaktigheter i samrådet kan inte åtgärdas efter att ansökan har lämnats in till Ei, vilket innebär att man istället måste börja om från början. Det gäller särskilt större, mer avgörande frågor för den ansökta verksamheten. Om en koncessionsansökan inte är komplett, kan den normalt kompletteras i efterhand. Vissa uppgifter är dock av så pass grundläggande karaktär att man som nätföretag borde/skulle ha diskuterat dem i samrådsprocessen. Då kan det behövas ett nytt samråd, en ny miljökonsekvensbeskrivning och en ny ansökan. I sådana fall kan vi därför komma att avvisa ansökan.

Beslut om betydande miljöpåverkan och samråd

Innan en ansökan om nätkoncession lämnas in till Ei, ska prövning ske om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte (ofta förkortat BMP).

Beslut om att ett projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan kan antingen fattas av det sökande företaget, av länsstyrelsen eller genom elförordningen. Om företaget inte beslutar det självt, och det inte är en sådan ledning som omfattas av förordningen, ska länsstyrelsen avgöra frågan.

Samrådet är i lagstiftningen uppdelat i två steg, undersökningssamråd och avgränsningssamråd.

Först sker ett undersökningssamråd med de närmast berörda (se nedan). När undersökningssamrådet är avslutat, ska man lämna samrådsredogörelsen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om så är fallet ska en specifik miljöbedömning göras. Detta innebär att man som sökande ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning samt samråda om hur denna ska avgränsas, det vill säga genomföra ett avgränsningssamråd.

Vilka krav som ställs på samrådsförfarandet och miljökonsekvensbeskrivningen framgår av 6 kap. miljöbalken.

Särskilt berörda måste få underlag innan samrådet

De som är särskilt berörda ska få information innan samrådet hålls. Skriftlig information är alltid att föredra eftersom det ger berörda möjlighet att i sin egen takt ta sig igenom materialet. Om man som nätföretag låter bli att lämna sådant underlag inför samrådet, kan det bli så att Ei måste avvisa ansökan. Då får man börja om från början med att göra om samrådet och skicka in en ny ansökan.

Underlag ska lämnas till särskilt berörda på ett ändamålsenligt sätt. Om det bara är ett mindre antal personer är det lämpligt att skicka materialet direkt till dem. Om ett större antal är berörda, är det vanligt att man använder sig av annonsering tillsammans med direktutskick till direkt berörda markägare. Ofta håller man öppna samrådsmöten dit berörda kan komma för att få mer information, och även lämna och diskutera sina synpunkter.

Vilka som är särskilt berörda varierar från fall till fall

Vilka som är särskilt berörda varierar från fall till fall. Här ingår dock alltid närboende, markägare, företag och industrier som kan påverkas direkt av ledningen. I begreppet närboende ryms alla boende, exempelvis hyresgäster och boende i bostadsrättsföreningar. Detta innebär att man inte bara kan vända sig till markägare, hyresvärdar eller styrelsen i en bostadsrättsförening.

För att nå även hyresgäster, boende i en bostadsrättsförening och arrendatorer måste man använda sig av en ändamålsenlig kommunikation. Man måste inte nödvändigtvis skicka underlaget direkt till dem. Läs mer om att skicka ut underlaget i avsnittet ovan.

Flera faktorer kan påverka om någon är berörd av en ledning. Avståndet till den som är att anse som närboende kan till exempel variera från fall till fall beroende på omständigheterna. Det kan vara intrång av olika slag, som till exempel påverkan på en näringsverksamhet, olägenheter vid byggnation, nyttjande av vägar, visuellt intrång, störning vid byggnation eller framtida underhåll samt påverkan av magnetfält.

Vilka ska vara med i samrådet

Dessa ska alltid vara med i samrådet:

  • Länsstyrelsen.
  • Berörda kommuner.
  • Enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska man i avgränsningssamrådet också samråda med

  • övriga berörda statliga myndigheter
  • den del av allmänheten som kan antas bli berörd. Här ingår organisationer och andra lokala föreningar.

Exempel på övriga statliga myndigheter som ofta är med i samråd är:

  • Trafikverket.
  • Försvarsmakten (högkvarteret).
  • Skogsstyrelsen.

Hur man genomför ett samråd

Vanligtvis skickar man som nätföretag brev och kallar till möte, ofta i form av öppet hus, där alla intresserade kan delta. Formen för samrådet är inte reglerad i lag. I vissa fall där endast ett fåtal berörs, kan det vara lämpligt att hålla samråd enbart brevledes. Det finns heller inget som hindrar att man genomför båda samråden vid samma tillfälle, om den sökande redan från början önskar samråda med en bredare krets än vad som kanske skulle varit nödvändigt.

Samråd med allmänheten gör man normalt genom att i annonser och liknande bjuda in till öppna samrådsmöten där synpunkter kan lämnas och diskuteras. Ett annat alternativ är att hänvisa till var samrådsunderlaget kan hittas och beskriva hur man går tillväga för att lämna synpunkter. Man kan därutöver informera om verksamheten på företagets webbplats eller på annat sätt på internet.

Samrådet ska vara öppensinnat

Det är viktigt att man i samrådet inte låser sig vid ett utförande. Man ska alltså inte instruera samrådsdeltagarna att de inte får lämna några förslag om till exempel en alternativ placering eller utformning av ledningen. Samrådet syftar bland annat till att berörda ska få bli delaktiga i hur deras närmiljö används. Man ska därför gå till samråd i ett tidigt skede innan man har bestämt sig i detalj för hur verksamheten ska utformas.

Observera att detta även gäller då man ansöker om förlängning av giltighetstiden för en befintlig linjekoncession. I de fall ledningen utgör en betydande miljöpåverkan, kan man alltså inte i samrådet låsa sig till ett alternativ även om ledningen redan är byggd i en viss sträckning.

Om ansökan är en del av ett större projekt

Om ansökan är en del av ett större projekt ska man samråda om hela projektet. Samtliga delar i projektet ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Det gäller även om de andra delarna av projektet omfattas av en annan tillståndsplikt eller inte omfattas av någon tillståndsplikt. De samlade miljökonsekvenserna av projektet ska kunna bedömas som en helhet, vilket har betydelse för bedömningen om en verksamhet kan antas få betydande miljöpåverkan eller inte.

Det är viktigt att grundläggande förändringar fortfarande är möjliga när samrådet hålls. Därför måste samråd ske för hela projektet, till exempel om ett projekt både inkluderar byggnation av en ledning och en transformatorstation, är det viktigt att samråd om dessa hålls tillsammans, även om endast själva ledningsbygget är koncessionspliktigt enligt ellagen.

Mer information

Om du vill ha mer information om vad som gäller vid samråd kan du få vägledning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Här hittar du miljöbalken på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats. med lagkraven på ett samråd.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL