Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:29:18

Elmarknadshubb och elhandlarcentrisk modell

Genom åren har Energimarknadsinspektionen (Ei) haft flera uppdrag kopplade till elmarknadshubb och elhandlarcentrisk modell. Här sammanfattar vi vårt arbete mellan åren 2013-2020.

2013

Ei överlämnade rapporten Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad till regeringen.

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag där Ei skulle ta fram förslag till de förändringar som krävdes i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad. Förslagen skulle ta hänsyn till de resultat som tagits fram inom ramen för de nordiska tillsynsmyndigheternas arbete med en gemensam slutkundsmarknad.

Enligt uppdraget skulle förändringarna syfta till att förenkla för elkunden och stärka konkurrensen på elmarknaden genom att införa en modell som innebär att elhandlaren blir den centrala kontaktpunkten för elkunden. Detta var ett led i genomförandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el med syfte att underlätta för elhandlare att etablera verksamhet över nationsgränserna.

I rapporten lämnade Ei förslag som innebar att elhandlarna skulle bli kundens huvudsakliga kontaktpunkt. Förslaget innebar en obligatorisk samfakturering och att elhandlaren blev kundens kontaktpunkt vid byte och flytt.

Ei:s rapport Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (Ei R2013:09) Pdf, 1.5 MB.

2014

Ei lämnade rapporten Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden till regeringen.

I rapporten gav Ei förslag som innebar att marknadens aktörer kan konkurrera på mer lika villkor. Rapporten var ytterligare ett viktigt steg att göra elhandlaren till den centrala kontaktpunkten för kunden.

Uppdraget från regeringen var att lämna förslag till övergripande ramverk för en modell för informationshantering, som bedömdes vara mest lämplig för framtida svenska förhållanden. I uppdraget skulle lämplig ansvarsfördelning mellan elmarknadens aktörer föreslås samt rekommendationer i vilken omfattning modellen skulle vara reglerad.

Ei:s rapport Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden (Ei R 2014:16) Pdf, 1.9 MB.

2015

I juni 2015 fick Ei i uppdrag av regeringen att "utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden".

Uppdraget var att ta fram förslag på lagändringar som krävdes för att införa en ny marknadsmodell och en elmarknadshubb. Parallellt fick Svenska kraftnät ett uppdrag att utveckla och driva en elmarknadshubb.

2017

I juni skickade Ei in sin rapport Ny modell för elmarknaden till regeringen. Rapporten innehöll förslag till lagändringar för att införa en ny marknadsmodell där en elmarknadshubb utgjorde navet i informationsutbytet mellan elmarknadens parter.

Ei:s rapport Ny modell för elmarknaden (Ei R2017:05) Pdf, 2.2 MB.

2019

Ei börjar planera för att ta fram föreskrifter för en elmarknadshubb och en elhandlarcentrisk modell. Men inväntar regeringens lagrådsremiss och proposition eftersom det först då står det klart vilka regler som föreslås och inom vilka områden det behövs föreskrifter.

2020

I regeringens budgetproposition 2021 står att läsa:

"Fokus för regeringens arbete är att få en elmarknadshubb för informations- och datautbyte på elmarknaden på plats och att säkerställa en säker driftstagning av hubben inom en snar framtid. Regeringen avser därför att återkomma med en proposition under 2021 med förslag till reglering av elmarknadshubben. När elmarknads­hubben är i drift återkommer regeringen när det gäller om och hur reformen med en elhandlarcentrisk modell ska tas vidare."

Uppdaterat februari 2024: Ei har inte något uppdrag från regeringen gällande elmarknadshubb.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL