Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:34:10

Balansförordningen (EB)

Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om balanshållning avseende el trädde i kraft 18 december 2017.

För en gemensam och välfungerande europeisk balansmarknad

Förordningen EB sätter ramarna för en gemensam och välfungerande europeisk balansmarknad. Transmissionsnätsoperatörerna i Europa (i Sverige Svenska kraftnät) ska säkerställa att elsystemet tillförs lika mycket el som förbrukas och för att göra det använder de balanstjänster.

Balanstjänster är flexibel produktion eller förbrukning som transmissionsnätsoperatörerna köper av leverantörer. Handel med balanstjänster sker på balansmarknaden.

EB innehåller bestämmelser som ger transmissions­nätsoperatörerna inom EU i uppdrag att ta fram förslag till metoder och villkor för att uppnå syftet med EB.

Syftet med EB

Syftet är bland annat att:

  • bestämma villkor och metoder för hur balanstjänster ska upphandlas och aktiveras.
  • harmonisera avräkningen och därigenom incitamenten för de balansansvariga att bidra till balansen i elsystemet.
  • upprätta gemensamma metoder och villkor för att reservera överföringskapacitet mellan elområden.

Ei:s arbete med EB

Vid inkommen ansökan från transmissions­nätsoperatören prövar Ei förslag till metoder och villkor, eller undantag.

Beroende på om ärendet är nationellt eller regionalt så samråder Ei med berörda tillsynsmyndigheter.

Ei deltar också i handläggningen av de europeiska ärenden som ska beslutas av ACER.

Ei är tillsynsmyndighet för EB och följer genomförandet av EB och beslutade metoder och villkor.

Dessutom arbetar Ei med regelutveckling rörande EB och kan exempelvis begära ändring av befintliga metoder om behov identifieras.

Avslutade ärenden - EB

Artikel

Status

Artikel 12(3) Ansökan om undantag från publicering av information om enskilda bud

Godkänd: 2021-11-11

Artikel 20 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Godkänd­
2020-01-24
Överklagat:
2020-03-23
BoA Beslut:
2020-07-16

Artikel 20 Ändring av europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Godkänd: 2022-09-30

Artikel 21 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvenskåterställningsreserven med automatisk aktivering

Godkänd
2020-01-24
Överklagat:
2020-03-23
BoA Beslut:
2020-07-16

Artikel 21 Ändring av europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering

Godkänd: 2022-09-30 

Artikel 22 Europeiska plattformen för processen för nettning av obalanser

Godkänd
2020-06-24
Överklagat:
2020-08-23

Artikel 22 Ändring av europeiska plattformen för nettning av obalanser

Godkänd: 2022-09-30 

Artikel 25 Förteckning över standardprodukter

Godkänd
2020-06-17

Artikel 29 Aktivering av bud på balansenergi från den gemensamma rangordningslistan

Godkänd 2020-07-16

Artikel 30 Prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser

Godkänd 2020-01-24

Artikel 30 Ändring av metod för prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser

Godkänd 2022-02-25

Artikel 33(1) Gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet i DK 2 och Sverige

Godkänd
2022-05-25

Artikel 33 Harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet samt tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess

Godkänd 2020-07-16

Artikel 34 Undantag för att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende frekvenshållningsreserver

Godkänd
2023-06-08

Artikel 34 Undantag från att tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Återkallad april 2023

Artikel 34 Undantag för att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter

Godkänd 2020-07-16

Artikel 37 Beslut för kapacitetsberäkningsmetod i balanstidsramen för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum

Godkänd
2024-01-25

Artikel 37(3) Kapacitetsberäkningsmetod för balanseringstidsramen för kapacitetsberäkningsregionen Norden

Godkänd

2023-10-16

Artikel 38(3) Harmoniserad metod för kapacitetstilldelning

Godkänd 2023-07-19

Artikel 40 Samoptimerad tilldelningsprocess för kapacitet

Godkänd
2020-06-17

Artikel 41 Metod för marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Norden

Godkänd 2023-10-20

Artikel 41 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Hansa

Återkallat 2021-05-12

Artikel 41 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum

Godkänd
2023-09-29

Artikel 44(3) Förslag till ytterligare avräkningsmekanism

Godkänd 2021-06-24

Artikel 50.1 Gemensamma avräkningsregler mellan TSOer

Godkänd 2020-07-16

Artikel 50.3 och 51.1 Gemensamma avräkningsregler för all avsiktliga samt oavsiktliga energiutbyten inom synkronområdet Norden

Godkänd
2020-04-16

Artikel 50.4 Gemensamma avräkningsregler för avsiktliga energiutbyten mellan synkronområden

Godkänd
2024-02-15

Artikel 51.2 Gemensamma avräkningsregler för oavsliktliga energiutbyten mellan synkronområden

Godkänd
2024-02-15

Artikel 52 Avräkning av obalanser

Godkänd 2020-07-16

Artikel 53(1) Undantag från införande av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser

Godkänd
2021-03-15

Artikel 62(2) Ansökan om undantag från anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Godkänd
2022-08-31

Artikel 62(2) Ansökan om undantag från anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering

Godkänd
2022-08-31

Engelska namnet är: Electricity Balancing (EB)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL