Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-25 02:46:31

Frågor och svar om slopad reduktion av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar

Eftersom elmarknadsförordningen och ellagen går emot varandra kan det vara svårt att veta vad som gäller om nätavgiften ska reduceras eller inte. Här reder vi ut vad som gäller kring nätavgifter och användning av elnätet.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag och småskaliga producenter, det kan vara allt från villaägare med solceller till företag med små vindkraftverk.

Enligt EU:s elmarknadsförordningen ska varje producent bära sina egna kostnader

Ei:s bedömning är att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el, det gäller även ägare av mindre produktionsanläggningar.

En reducering av nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder, vilket inte är förenligt med elmarknadsförordningen, som är ett EU-regelverk.

Elmarknadsförordningen har företräde framför nationella bestämmelser och Ei:s bedömning är därför att elmarknadförordningen ska följas, trots att den svenska lagstiftningen (ellagen) säger annat.

Nätavgifter ska alltså inte reduceras för småskaliga produktionsanläggningar. Den aktör som ger upphov till en kostnad ska också betala för den. Kostnaderna ska inte belasta andra nätanvändare, till exempel i form av högre elnätsavgifter.

Nedan finns frågor och svar kopplade till den slopade reduktionen av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar. Många svar baseras på Ei:s översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar från 2021.

Frågor och svar

Alla produktionsanläggningar som uppfyller kriterierna enligt 4 kap. 37 – 38 §§ ellagen har automatiskt fått en reducerad nätavgift av nätföretagen.

Det kan till exempel vara solcellsanläggningar på villatak eller små vindkraftverk, men även större anläggningar med många småskaliga anläggningar såsom vindkraftsparker kan beröras. Reduktion har gjorts för produktionsanläggningar som kan leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt och elanvändare med ett abonnemang för en säkring om högst 63 ampere och producerar el som kan matas in med en effekt om högst 43,5 kilowatt.

När reducerade nätavgiften inte längre ska tillämpas kommer ägaren av dessa produktionsanläggningar att få en höjd nätavgift.

Ja. Reducerade nätavgifter för produktionsanläggningar innebär att anläggningsägarna inte betalar för de kostnader de orsakar. Eftersom nätföretagets totala intäkter är reglerade måste nätkostnaderna i stället bäras av övriga kunder inom nätområdet.

Dessa kunder får därmed betala mer än de borde, de får därmed inte heller kostnadsriktiga nätavgifter. Det motverkar ett effektivt utnyttjande av elnäten och är ett avsteg från grundprincipen i elmarknadsförordningen att nätavgifter ska vara kostnadsriktiga.

I en rapport publicerad år 2021 beräknade Ei att det omfördelade beloppet som uppstår på grund av reducerade nätavgifter uppgår till omkring 200 miljoner kronor om året, för anläggningar över 43,5 kW men under 1500 kW. I förhållande till lokalnätens totala årliga intäktsramar motsvarar omfördelningen på 200 miljoner kronor ungefär en halv procent. Ei har inte räknat på det omfördelade beloppet för de anläggningar som helt befriats från inmatningstariffer, det vill säga för anläggningar som är mindre än 43,5 kW.

För nätområden med många mindre produktionsanläggningar och relativt få kunder i övrigt leder omfördelningen till att kunderna kan få upp till 5–6 procent högre nätavgifter, eller mer.

Ei gjorde också bedömningen att risken är stor att kostnaderna för de reducerade nätavgifterna ökar, och att omfattningen kan komma att flerdubblas. Utöver att nya mindre produktionsanläggningar, särskilt solkraft, kommer att bidra till en ökning av omfördelningseffekterna finns även risk att fler nedgraderar sin produktionskapacitet.

Här kan du ta del av rapporten Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar Ei R2021:04

Det innebär att exempelvis en villaägare ska betala de faktiska kostnaderna för att mata in el på elnätet så att elnätsföretaget får kostnadstäckning för sina utgifter. Kostnaderna får inte längre fördelas ut på andra nätanvändare. Merkostnaden för den som äger anläggningen kommer att variera beroende på nätföretag, precis som avgifterna i uttagsabonnemanget gör.

För en mindre solcellsanläggning på villatak bedömer Ei att kostnadsökningen kan vara begränsad, så länge samma säkringsnivå används för inmatning och uttag. Men det är generellt stor spridning mellan nättariffer, så merkostnaden kommer att variera mellan olika nätområden.

Ei har dock noterat att vissa nätföretag tillåtit installation av produktionssäkringar. Det innebär att anläggningar med större säkring för inmatning än uttag har installerats. De nätföretag som inte har fakturerat för den ökade nätkapaciteten som inmatningen då kräver kommer att behöva göra större kostnadspåslag, eftersom den nätkapacitet som används för inmatning är större än den för uttaget. 

Nej, batterilager och laddstationer är inte en produktionsanläggning och omfattas inte av ellagens bestämmelser om reducerad nätavgift.

Sedan 1 juli 2022 har energilagringsanläggningar en egen definition i ellagen som särskiljer dem från produktionsanläggningar.

Det kan variera, nätföretag kommer att behöva beräkna kostnadsriktiga nätavgifter för produktionsanläggningar och därefter anpassa sina tariffer.

I allmänna avtalsvillkor för elnätsavtal framgår att nätföretag har rätt att ändra priserna, men ändringar ska aviseras minst 15 dagar före ikraftträdandet. Avisering kan ske genom ett särskilt meddelande eller genom annonsering i dagspressen och information på elnätsföretagets webbplats. Med dagspress avses den dagstidning som har störst spridning i den kommun där överföringen sker.

Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller av staten beslutade avgifter får dock ske och kan genomföras utan föregående underrättelse. Av efterföljande faktura ska tydligt framgå när prisändring skett samt dennas storlek.

Under 2021 publicerade Ei en rapport där problematiken med de nationella bestämmelserna om reducerad nätavgift beskrevs.

Ei föreslog då att de aktuella bestämmelserna skulle fasas ut. På senare tid har Ei fått in frågor och ansökningar om prövning gällande reducerad nätavgift. Det har gjort att frågan om ellagens bestämmelser om reduktion kan tillämpas har utretts av Ei i en bredare bemärkelse.

Ei:s bedömning är att 4 kap. 37–38 §§ i ellagen strider mot artikel 18 i EU:s elmarknadsförordning. Om nationell rätt och EU-rätt strider emot varandra ska den europeiska lagstiftningen följas. Det slogs även fast i en dom i kammarrätten i juni 2022, även om sakfrågan då handlade om elnätföretagens intäktsramar.

Här kan du ta del av mer information om domen i Ei:s nyhetsartikel Kammarrätten har meddelat domar om intäktsramar – Ei:s oberoende poängteras

Kammarrättens dom, det ökande antalet frågor och indikationer på en ökad omfördelning av nätavgifter mellan nätanvändare gör att Ei nu har fattat beslut om inriktningen gällande reduktion av nätavgifter.

Här kan du ta del av rapporten Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar Ei R2021:04

Reglerna om reduktion av nätavgifter är inte begränsad till förnybar elproduktion. Den reducerade nätavgiften gäller alla mindre produktionsanläggningar oavsett hur elen produceras.

En reducerad nätavgift kan även motverka ökad produktion eftersom möjligheterna att få en reducerad nätavgift kan leda till att produktionsanläggningar nedgraderas för att få en minskad nätavgift.

Omkring 210 produktionsenheter i Sverige var nedgraderade från sin installerade kapacitet, för att få en reducerad nätavgift år 2020. Det leder till utebliven produktion av förnybar el, främst inom elområdena SE3 och SE4. Nedgraderingarna innebär att det finns installerad effekt i produktionsenheter som inte nyttjas.

Detta gör att det finns potential för förnybar elproduktion som inte kommer marknaden till del. Den nedgraderade effekten från anläggningarna beräknades uppgå till drygt 110 MW, eller 80 GWh, år 2020.

Den nuvarande utformningen av undantagsregeln kan även innebära att elproducenter anpassar sina produktionsenheter, genom att bygga dem mindre eller stycka upp dem i flera enheter för att få reducerad nätavgift, i stället för att bygga utifrån det som är mest optimalt.

Ei:s beslut och bedömning baseras dock på att reducering av nätavgifter strider mot artikel 18 i EU:s elmarknadsförordning.

Lagar och regler

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el

Avgifter för tillträde till näten, användning och förstärkning av näten

De avgifter som tas ut av nätoperatörerna för tillträde till näten, inklusive avgifter för anslutning till näten, avgifter för användning av näten och, i tillämpliga fall, avgifter för därmed sammanhängande förstärkningar av näten, ska avspegla kostnaderna, vara transparenta, beakta behovet av nätsäkerhet och nätflexibilitet och spegla de faktiska kostnaderna, i den mån dessa kostnader motsvaras av effektiva och strukturellt jämförbara nätoperatörers kostnader, samt tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.

Avgifterna ska inte inbegripa icke-relaterade kostnader för andra icke-relaterade politiska mål. (Artikel 18.1, 1 st.)

Elmarknadsförordningen Länk till annan webbplats.

Avgifter från småskalig elproduktion - Ellag (1997:857)

Avgiften för inmatning av el från en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt ska endast motsvara den årliga kostnaden för sådan mätning, registrering, beräkning och rapportering som nätföretaget är skyldigt att utföra enligt 6 kap. eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till det kapitlet. Om flera sådana anläggningar finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska anläggningarna betraktas som separata anläggningar när första stycket tillämpas. (4 kap. 37 §). En elanvändare som har ett abonnemang för en säkring om högst 63 ampere och producerar el som kan matas in med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. (4 kap. 38 §)

Ellag (1997:857) Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL