Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-25 02:11:44

Villkorade avtal ska metodgodkännas

Villkorade avtal omfattas, precis som andra avtal gällande anslutning till elnätet eller överföring av el, av ellagens krav på att Energimarknadsinspektionen (Ei) ska godkänna den metod som använts för att ta fram villkoren i avtalet. Här kan du läsa mer om vad villkorade avtal är och hur du gör för att ansöka om metodgodkännande.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag.

Villkorade avtal är ett verktyg för att använda elnäten effektivare – men marknadsbaserade mekanismer ska användas i första hand

Energiomställningen innebär nya förutsättningar och utmaningar, bland annat i form av en allt högre efterfrågan på el kombinerat med en större andel väderberoende produktionskällor. Det ställer högre krav på att elnätet utnyttjas effektivt. Att bygga ut elnätet är nödvändigt men tar tid och är inte alltid det samhällsekonomiskt mest effektiva sättet att möta en ökande efterfrågan på.

I de flesta nät utnyttjas den maximala överföringskapaciteten endast en mindre del av tiden och övrig tid finns ofta ledig kapacitet.

Det innebär att om den maximala efterfrågan på överföringskapacitet kan minskas under de timmar då det är störst efterfrågan på överföring, kan det skapas utrymme för fler kunder.

För att utnyttja elnätet effektivare är ett alternativ att fylla på med kunder som använder den överföringskapacitet som är ledig under den största delen av tiden. För att dessa kunder ska kunna rymmas i elnätet behöver deras användning begränsas under de timmar då elnätet är som mest belastat. Det finns flera verktyg som kan användas för att åstadkomma detta. Ett sådant verktyg är så kallade villkorade avtal.

Att ansluta en kund i en situation där elnätet är begränsat innebär en risk för överbelastning. Regelverket beskriver att överbelastning ska hanteras med omdirigering, vilket i sin tur regleras i artikel 13 i elmarknadsförordningen. Där står det att marknadsbaserade mekanismer ska användas i första hand. Regelverket definierar inte vad en marknadsbaserad mekanism är.

Ei:s analys visar att en marknadsbaserad mekanism kan vara olika saker, men att vissa grundläggande funktioner måste uppfyllas.

Det kan bland annat vara ett bilateralt avtal, ett auktionsförfarande eller en organiserad marknadsplats. Mekanismen behöver vara öppen för alla resurser på lika villkor och frivillig att delta i. Priset bör sättas av utbud och efterfrågan.

I elmarknadsförordningen finns också beskrivet att icke-marknadsbaserade metoder, exempelvis villkorade avtal, får användas om förutsättningar för marknadsbaserade mekanismer saknas. I en sådan situation är det elnätsföretagets ansvar att visa att kriterierna för undantag är uppfyllda. Regelverket nämner fyra undantag där icke-marknadsbaserad omdirigering får användas. Ett exempel är om det finns för få aktörer som kan delta och att en effektiv konkurrens därför inte kan säkerställas.

I Ei:s rapport om villkorade avtal kan ni läsa mer om förutsättningarna för att kunna tillämpa villkorade avtal.

Läs mer i Ei:s rapport Villkorade avtal Ei R2023:08

Villkorade avtal omfattas av ellagens bestämmelser om metodgodkännande

Ei har konstaterat att villkorade avtal omfattas av ellagens bestämmelser om metodgodkännande. Ett elnätsföretag får alltså inte ingå ett sådant avtal om anslutning till elnätet eller överföring av el förrän de metoder som används för att utforma avtalsvillkoren har prövats av Ei.

Ei:s prövning ska däremot inte omfatta metoder för att utforma avgifter för anslutning eller överföring (4 kap. 46 § ellagen Länk till annan webbplats.).

Metoden ska godkännas om den kan antas leda till avtalsvillkor som är icke-diskriminerande och objektiva (4 kap. 47 §).

Det är viktigt att känna till att även om Ei godkänner en metod för att ta fram villkoren i villkorade avtal, innebär det inte i sig att elnätsföretaget får använda villkorade avtal. Kontakta oss om du har frågor.

Så här ansöker du om metodgodkännande

I ansökan om metodgodkännande bör det framgå hur elnätsföretaget har tagit fram de aktuella villkoren. Exempelvis kan följande beskrivas i metoden:

  • Har villkoren tagits fram i dialog med kunden?
  • Hur har eventuella synpunkter på avtalsvillkoren från kunderna hanterats?
  • Hur ser företagets interna processer för att arbeta fram villkoren ut?
  • Hur säkerställer företaget att villkoren är objektiva och icke-diskriminerande?

Det är viktigt att elnätsföretaget lämnar en utförlig beskrivning av metoden för att Ei ska kunna godkänna den. I ansökan bör även, förutom beskrivningen av metoden, själva avtalsvillkoren bifogas. Enklast är att mejla ansökan till oss registrator@ei.se. Skriv i ämnesraden Ansökan om metodgodkännande. Du kan också skicka in ansökan via post.

Du hittar våra kontaktuppgifter här

Om Ei inte godkänner metoden

Om vi inte godkänner metoden, är det Ei som anger hur avtalsvillkoren i stället ska utformas. (4 kap. 47 § andra stycket ellagen Länk till annan webbplats.)

Kontaktuppgifter
Gustav Janeling
Jurist
Energisystem

016-16 25 35

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL