Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:57:06

FAQ om koncessioner - Elnätsföretag

Här samlar vi frågor och svar om koncessioner till elnätsföretag. Om du inte hittar svar på din fråga hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Frågor och svar som främst vänder sig till elnätsföretagen

Utgångspunkten i ellagen är att alla starkströmsledningar kräver nätkoncession, det vill säga tillstånd av Energimarknadsinspektionen (Ei). Undantag finns i Förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen, IKN-förordningen.

Mer om undantaget från kravet på nätkoncession (IKN)

Elnätsföretag som innehar områdeskoncession behöver inte tillstånd av Ei för att bygga en ledning som täcks av det tillståndet. Ni kan även få tillåtelse att bygga en kraftledning inom en områdeskoncession som tillhör annan, om koncessionsinnehavaren medger det. Då behöver ni inte heller tillstånd av Ei, vilket framgår av 11 § ellagen (2021:741)

Mer om ansökan om områdeskoncession

Elnätsföretaget ansöker enklast om nätkoncession i Ei:s e-tjänst för koncessioner (Dinkel).

I e-tjänsten finns det möjlighet att ansöka om såväl ny nätkoncession för linje som ändring av nätkoncession, förlängning av nätkoncession för linje eller återkallelse av nätkoncession.

Fördelen att ansöka via e-tjänsten Dinkel

De ärenden som elnätsföretagen skickar in till Energimarknadsinspektionen (Ei) via e-tjänsten Dinkel blir oftast mer kompletta och får därmed en kortare handläggningstid.

I e-tjänsten får elnätsföretaget en överblick av vad ansökan ska innehålla och vägledning. Det innebär mindre risk att ni missar att skicka in nödvändiga uppgifter i ansökan.

När ni ansöker om nätkoncession via Dinkel får ni även tillgång till vårt ärendehanteringssystem Företagsportalen. I Företagsportalen kan ni enkelt följa ert ärende under handläggningen hos Ei. Ni ser till exempel när det kommer in nya handlingar i ärendet, exempelvis yttranden under remissen.

Mer om e-tjänsten Dinkel

Minska risken för kompletteringar

Innan ni som sökande elnätsföretag skickar in ansökan bör ni kontrollera att ni har alla uppgifter som ni behöver

Här finns information om vad en ansökan ska innehålla

Det beror på vilken behörighet du har. Man måste vara behörig "rapportör" för att kunna skicka in ansökan i e-tjänsten Dinkel och kunna följa och hantera ärendet i vårt ärendehanteringssystem Företagsportalen. Om du endast har behörigheten "redigera" kan du skapa och redigera ansökningar men inte skicka in dem till Ei.

Det är elnätsföretaget som hanterar behörigheter. Om du som konsult önskar högre behörighet behöver du kontakta den person som har behörigheten "administratör" på elnätsföretaget.

Här kan du läsa mer om Ei:s e-tjänster och behörighet

Vill du som konsult veta vad ansökan ska innhålla?

Mer information finns på sidan Ansökan om nätkoncession för linje

En stor del av de kompletteringar Energimarknadsinspektionen (Ei) frågar om handlar om förtydliganden av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). En kraftledning kan leda till stor påverkan på miljön och för andra berörda. Det är därför viktigt för oss att förstå allt i ert underlag, vilket är förklaringen till att vi ibland ställer detaljerade frågor.

Ännu ett skäl till att Ei ställer kompletteringsfrågor är att föregå att andra intressenter reagerar på samma otydligheter under remissförfarandet. Det sparar tid för elnätsföretaget att förtydliga innan remissen i stället för att riskera att intressenter som ska ta del av ansökan missförstår eller behöver extra lång tid för att förstå ansökan.

Säkerställ att ansökan är komplett innan ni skickar in den

Det kan ni göra genom att läsa på Ei.se vad ansökan ska innehålla. Kontrollera också att samma uppgifter återges genomgående i ansökan, så att det som anges i bilagor även följs upp i miljökonsekvensbeskrivningen.

Mer om vad ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla

Hur lång tid ert ärende tar att handlägga beror bland annat på om ansökan är komplett och tydlig. Det är därför viktigt att ni genomför korrekta samråd och noga läser igenom vilket underlag Energimarknadsinspektionen (Ei) behöver i ert ärende.

När ni ansöker kan ni förmedla till Ei om ett ärende är särskilt prioriterat och i så fall varför. Ei har möjlighet att prioritera bland era ärenden om ni har skickat in flera ansökningar samtidigt.

Att skicka in ansökan via Ei:s e-tjänst för nätkoncession (Dinkel) är ett bra verktyg för att se till att er ansökan blir komplett. Ni kan också får vägledning här om vad ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla

E-tjänsten innebär också att Ei kan handlägga ert ärende snabbare. Ni kan exempelvis se de yttranden som kommer in under remissen löpande och påbörja era bemötanden innan remisstiden har löpt ut. Snabba och korrekta kompletteringar och bemötanden är en förutsättning för kortare ledtider i processen. Ju snabbare ansökan kompletteras, desto snabbare kan den tas vidare i processen. Detsamma gäller bemötanden av yttranden efter remissen.

En annan åtgärd ni kan göra, är att arbeta med flera processer parallellt, till exempel ansöka om andra tillstånd som behövs samtidigt i stället för att vänta till efter Ei:s beslut.

Mer om tillståndsprocessen

Mer om hur Ei handlägger ansökan

Ett koncessionsärende tar i snitt 9–20månader från ansökan till Ei:s beslut (statistik från 2024).

Vad det är för typ av ärende påverkar hur lång tid det tar. Ärenden som remitteras, till exempel ansökningar om ny nätkoncession för linje, tar vanligtvis längre tid än ärenden som inte remitteras. Särskilt om det finns många motstående intressen i ärendet. Det är vanligt att remisstiden förlängs på grund av att någon part begär längre svarstid.

Elnätsföretaget kan också behöva bemöta många synpunkter och ibland komplettera ärendet på nytt efter remissen.

Även om själva handläggningen i regel tar några månader finns det alltså faktorer som gör att ett ärende kan få längre handläggningstid, där remisstiden är en sådan faktor. Konsultation i frågor som rör det samiska folket kan också bidra till att handläggningen drar ut på tiden.

På grund av dessa faktorer är det svårt att i förväg säga exakt hur lång tid ett ärende kommer att ta att handlägga. Ei eftersträvar dock att korta ledtiderna och att skapa mer förutsägbara handläggningstider.

Ei jobbar också med att förbättra vår information om vad ansökningar ska innehålla för att minska andelen ärenden som måste kompletteras.

Läs även svaren under frågorna "Vad gör Ei för att korta handläggningstiderna" och "Vad kan vi som elnätsföretag göra för att minska handläggningstiderna?"

Mer om ansökan handläggs så här

Mer om projektet Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Mer om elnätsutbyggnad och tillståndståndsprocessen

Under perioder då många ansökningar kommer in till Energimarknadsinspektionen (Ei) samtidigt kan det uppstå kötid. Vi handlägger i huvudsak i den ordning ärenden kommer in.

Samtidigt som Ei strävar efter att ha korta kötider vill vi samtidigt prioritera de ärenden som redan handläggs, för att de ska bli beslutade. Vi gör därför avvägningar och prioriteringar för att arbeta så effektivt som möjligt.

I samband med att ni ansöker kan ni informera om att det finns särskilda tidsramar att förhålla sig till, exempelvis avbrottsfönster.

Ni kan meddela oss om ett ärende är särskilt prioriterat jämfört med era andra ansökningsärenden till Ei.

Mer om ansökan handläggs så här

Hjälp oss bli bättre!

Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL