Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 12:20:48

Nätanslutning av generatorer (RfG)

Gemensamma regler för elproduktionsanläggningar som ska anslutas till elnäten inom EU

För att uppnå EU:s miljömål investerar många medlemsstater i förnybar elproduktion. Gemensamt för denna är att den är svårare att planera eftersom flödet av el i näten varierar betydligt mer.

Genom RfG införs gemensamma regler för elproduktionsanläggningar, i RfG kallade kraftproduktionsanläggningar, som ska anslutas till elnäten inom EU. Kraven handlar bland annat om vilka typer av störningar i elnätet som en framtida elproduktions­anläggning ska klara av, och i vilken omfattning.

Syftet med RfG

Syftet är bland annat att:

 • ta fram regler för anslutning av nya produktionsanläggningar
 • säkerställa elproduktionsanläggningars förmåga att bidra till elsystemets funktion
 • bidra till att elnäten klarar av att ta emot mer förnybar elproduktion
 • införa harmoniserade spelregler i EU för elproducenter.

Den 27 april 2016 godkände EU-parlamentet och Europeiska rådet föreskrifterna och dessa offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning samma dag. Förordningen trädde ikraft den 17 maj 2016. Förordningen tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (april 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 7, 58, 59 och 61 och artiklar 65-70.

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/ 631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer Länk till annan webbplats.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Anslutningsförordningarna DCC, RfG och HVDC påverkar distributionsnätsföretag, ägare av elproduktionsanläggningar, Svenska kraftnät, Ei, energitjänstföretag, förbrukare och tillverkare av utrustning för högspänd likström.

Anslutningsförordningarna ska underlätta integrationen av förnybar elproduktion och möjliggöra effektivare användning av befintliga elnät och resurser. Det finns mycket som är gemensamt för anslutningsförordningarna och deras konsekvenser:

 • att de gäller nya anläggningar som ska ansluta till elnätet (nya anläggningar ska alltså leva upp till de krav förordningarna ställer)
 • att befintliga anläggningar som byggs om kan omfattas i vissa fall
 • vissa syften, exempelvis att anslutande anläggningar ska ha teknisk förmåga att klara variationer i spänning och frekvens, och tåla störningar i elnätet och samtidigt förbli anslutna
 • möjligheten att söka undantag (lättnader från kraven i förordningarna)
 • att Ei utfärdar föreskrifter om generellt tillämpliga krav (nationella krav som komplement till förordningarna), här hittar du föreskrifterna EIFS 2018:2.

Ansöka om undantag från ett eller flera krav i RfG

En ägare till en kraftproduktionsanläggning kan ansöka om undantag från ett eller flera krav i RfG enligt artikel 62.2

Här hittar du vad ansökan enligt artikel 62.2 ska innehålla.

Ett berört nätföretag kan ansöka om undantag för klasser av kraftproduktionsmoduler som är anslutna eller ska anslutas till deras nät enligt artikel 63.2 i RfG

Här hittar du vad ansökan enligt artikel 63.2 ska innehålla.

Kriterierna ska vägas samman vid prövning av om undantag kan beviljas eller inte efter ansökan enligt artiklarna 62 och 63 i samma förordning.

Kriterierna kan i enlighet med artikel 61 ändras om så är nödvändigt på grund av förändrade omständigheter avseende utvecklingen av systemkrav.

Läs mer om kriterier för undantag enligt artikel 61 i RfG.

Om en befintlig kraftproduktions­modul av typ C eller D ska ändras

Om ett elnätsföretag tar emot en anmälan om ombyggnation från en anläggningsägare ska elnätsföretaget meddela Ei om ombyggnationen. Elnätsföretaget ska i samband med det bedöma ombyggnationens omfattning och uttala sig om ombyggnationen kräver ett nytt anslutningsavtal.

Ett nytt anslutningsavtal innebär att alla krav i RfG ska tillämpas efter ombyggnation. Detta gäller vid modernisering av en huvudapparat eller utbyte av utrustning som kan påverka produktionsmodulens tekniska förmåga av typ C eller D, i enlighet med artikel 4.1 a.

Så här ser processen ut för prövning gällande ändringar av produktions­anläggningar.

 1. Först meddelar ägaren av kraftproduktionsmodulen (KPM) som avser att genomföra en modernisering av en huvudapparat eller utbyte av utrustning som påverkar kraftproduktionsmodulens tekniska förmåga sina planer till den berörda systemansvarige (nätföretaget).
 2. Den systemansvarige (nätsföretaget) meddelar tillsynsmyndigheten (Ei).
 3. Tillsynsmyndigheten (Ei) beslutar om vilka krav i RFG-förordningen som ska tillämpas. Ei meddelar berörda systemansvarige (nätföretaget) och ägaren av KPM sitt beslut.

Ei har tagit fram information och två mallar (blanketter). Dels vad anläggningsägarens meddelande till nätföretaget (berört systemansvarig) ska innehålla och vad berört nätföretag ska skicka till Ei.

Kontakta vår registratur vid frågor som gäller om beslut av Ei krävs för en specifik planerad ändring i en anläggning. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL