Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:35:24

Kriterier för undantag enligt artikel 61 RFG

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att följande kriterier ska tillämpas vid krav för nätanslutning av generatorer ska beviljas för kraftproduktions­moduler.

Kriterierna ska vägas samman vid prövning av om undantag kan beviljas eller inte efter ansökan enligt artiklarna 62 och 63 i samma förordning.

Kriterierna kan i enlighet med artikel 61 ändras om så är nödvändigt på grund av förändrade omständigheter avseende utvecklingen av systemkrav. Kraftproduktionsmodulens fysiska placering i nätet.

Kriterierna för undantag

1. Kraftproduktionsmodulens fysiska placering i nätet

Första kriteriet som ska beaktas vid en prövning av undantag är kraftproduktionsmodulens fysiska placering i nätet

Elnäten är olika starka och i de fall en produktionsmodul placeras i ett redan svagt nät kan det komma att påverka nätet negativt.

Att ansluta en produktionskälla i ett sådant nät kan leda till att stabiliteten i det lokala nätet äventyras. Detta kan i sin tur få negativa effekter för andra som är anslutna till nätet och för angränsande nät.

2. Spänning i anslutningspunkten (kV)

Andra kriteriet som ska beaktas vid en prövning av undantag är spänningen (kV) i anslutningspunkten

Kraftproduktionsmoduler som ansluts till höga spänningsnivåer påverkar i högre grad stabiliteten i näten än kraftproduktionsmoduler som ansluts till lägre spänningsnivåer.

I de fall en kraftproduktionsmodul är ansluten på en lägre spänningsnivå och av någon anledning skapar negativa effekter på nätet begränsas eventuella problem till lokal nivå.

Om kraftproduktionsmodulen däremot är ansluten på högre spänningsnivå, det vill säga högre upp i nätstrukturen, kan en eventuell negativ påverkan som uppstår till följd av kraftproduktionsmodulen är ansluten till nätet komma att få en påverkan på fler aktörer i nätet och i angränsande nät.

En störning i stamnätet kan exempelvis få långtgående konsekvenser för elnätet i stora delar av Sverige. En sådan störning skulle också kunna leda till negativa effekter på näten i andra delar av Norden.

3. Maximal kontinuerlig effekt (MW)

Tredje kriteriet som ska beaktas vid en prövning av undantag är den maximala kontinuerliga effekten (MW) som kraftproduktionsmodulen kan leverera

Storleken på den anslutande kraftproduktionsmodulen påverkar nätet i olika grad. Om en anläggning exempelvis har en effekt av 3 MW blir påverkan på nätet betydligt mindre än om anläggningen har en effekt av 300 MW.

4. Typ av generering

Fjärde kriteriet som ska beaktas vid en prövning av undantag är vilken typ av generering som ansökan gäller

Beroende på om kraftproduktionsmodulen är synkron eller inte ser kraven olika ut i förordningen.

5. Produktionskälla (primär energikälla)

Femte kriteriet som ska beaktas vid en prövning av undantag är produktionskällan

Olika produktionskällor såsom vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft har olika förutsättningar och säkerhetsarrangemang kring produktionen. De olika förutsättningarna för respektive produktionskälla bör, i olika grad, kunna påverka möjligheten att bevilja en kraftproduktionsmodul undantag från krav i förordningen.

6. Kraftproduktionsmodulens påverkan på drift och stabilitet i det lokala och nationella nätet

Sjätte kriteriet som ska beaktas vid en prövning av undantag är kraftproduktionsmodulens påverkan på drift och stabilitet i det lokala och nationella nätet

Om ett undantag från något av kraven i förordningen skulle kunna innebära en negativ påverkan på spänningskvalitet eller förhöjd risk för avbrott i elnäten ska detta beaktas vid prövningen.

I detta sammanhang spelar även faktorer som storleken på kraftproduktionsmodulen och till vilken spänning som anslutning ska ske en avgörande roll.

7. Kraftproduktionsmodulens driftsäkerhet

Sjunde kriteriet som ska beaktas vid en prövning av undantag är kraftproduktionsmodulens driftsäkerhet

Ett undantag från något av kraven i förordningen får inte innebära att driftsäkerheten i kraftproduktionsmodulen påverkas på sådant sätt att negativa effekter skapas i nätet som inte skulle ha uppkommit om undantaget inte hade beviljats.

In English - Article 61, derogation criteria for RfG

  1. The physical location of the power-generating module in the power distribution grid
  2. Voltage in the connection point (kV)
  3. Maximum continuous active power (MW)
  4. Type of electricity generation
  5. Electricity generation source (primary energy generation source)
  6. The impact of the power-generating module on the operation and stability of the local and national power grids
  7. The operational security of the power-generating module

The criteria shall be weighed together in examining whether exceptions may be granted or not after the application according to Articles 62 and 63.