Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-07 13:13:05

Ändring av kraftproduktionsmodul C eller D - meddelande till Ei och till berört nätföretag

Här hittar du vad meddelande ska innehålla, det finns också två blanketter till din hjälp som du kan använda.

Meddelandet till Ei ska innehålla dessa uppgifter

a) Information om vem som är ägare av kraftproduktions­modulen (företagetsnamn och organisationsnummer) och vem som är kontaktperson samt kontaktuppgifter.

b) Information om det berörda elnätsföretaget (företagets namn och organisationsnummer) och vem som är kontaktperson samt kontaktuppgifter.

c) Information om placering och anslutning av kraftproduktionsmodulen till nätet samt om eventuella ändringar i anslutning av kraftproduktionsmodulen till nätet efter ombyggnaden (kompletterad med karta och enlinjeschema vid behov).

d) Beskrivning av innehållet i dagens anslutningsavtal.

e) Den offentliggjorda förteckning över information och dokument som ska tillhandahållas av ägaren av kraftproduktionsmodulen utifrån överenstämmelse­förfarandet i RFG.

f) Bedömning (1): Bedömning och motivering till varför det berörda elnätsföretaget anser att omfattningen av den planerade ombyggnaden är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs (enligt RFG artikel 4.1 a ii).

g) Ett yttrande/bedömning från det berörda elnätsföretaget vad gäller de krav som kraftproduktionsmodulen inte kommer uppfylla efter den planerade ombyggnaden och hur detta påverkar elsystemet.

h) Bifoga information om kraftproduktionsmodulen utifrån - meddelande till berört elnätsföretag, inklusive eventuella bilagor.

Meddelandet till berört elnätsföretag ska minst innehålla dessa uppgifter

a) Information om vem som är ägare av kraftproduktionsmodulen (företagets namn och organisationsnummer) och vem som är kontaktperson samt kontaktuppgifter.

b) Skäl till förändringen av den berörda kraftproduktions­modulen.

c) Information och beskrivning av kraftproduktionsmodulen:

i. Namn/beteckning,
ii. typ av elproduktion (vattenkraft, kärnkraft, biokraft, vindkraft, solkraft etc.).

d) Information om vilka huvudapparater som moderniseras eller vilken utrustning som byts ut

i. Generator (vilka delar).

ii. Turbin (vilka delar).

iii. Transformator (vilka delar).

iv. Övriga delar/system.

e) Beskrivning av omfattningen av moderniseringen och hur den påverkar kraftproduktionsmodulens tekniska förmåga.

f) Relevant grundläggande tekniska data före och efter planerad ombyggnad av kraftproduktionsmodulen

g) Information om de krav i RFG och Ei:s föreskrift EIFS 2018:2 som inte bedöms uppfyllas efter den planerade ombyggnaden (till exempel kravet om inledande fördröjning enligt artikel 15.2 d).

h) Motivering till att kraftproduktionsmodulen inte kan uppfylla kravet efter den planerade ombyggnaden och vilka konsekvenser en tillämpning av kravet skulle innebära för den planerade ombyggnaden.

Skicka in till Ei

Skicka meddelandet till Ei (registrator) och skriv tydligt i mejlet vad meddelandet gäller.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.