Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:47:26

Ändring av kraftproduktionsmodul C eller D - meddelande till Ei och till berört nätföretag

Här hittar du vad meddelande ska innehålla, det finns också två blanketter till din hjälp som du kan använda.

Anläggningsägarens meddelande till nätföretaget (systemansvarig)

Krav i RfG gäller inte för befintliga kraftproduktionsmoduler, utom i vissa fall.

Om en kraftproduktionsmodul av typ C eller D moderniseras eller om komponenter byts ut så att modulens tekniska förmåga kan ändras ska anläggningsägaren i förväg göra en anmälan till berört nätföretag för att få ett beslut av Ei där det framgår vilka krav i RfG som ska tillämpas efter ombyggnation.

Ei har tagit fram en mall för anläggningsägarens anmälan till nätföretaget (berörd systemansvarig).

Mall - Meddelande till systemansvarig

Nätföretagets meddelande till Ei

Nätföretaget ska granska meddelandet från anläggningsägaren och uttala sig till Ei om ändringen innebär att alla, vissa, eller inga krav i RfG ska tillämpas. Nätföretaget ska vid uttalandet bifoga det meddelande som anläggningsägaren skickat till nätföretaget till Ei.

Ei har tagit fram en mall för nätföretagets meddelande till Ei.

Mall - Meddelande till Ei

Övrig information

Enligt artikel 3 i RfG ska nätföretag vägra att tillåta anslutning av en kraftproduktionsmodul som inte uppfyller kraven som fastställs i RfG, och som inte omfattas av ett undantag som beviljats av tillsynsmyndigheten, i enlighet med artikel 60.

Nätföretaget ska meddela ett sådant avslag, genom en motiverad skriftlig förklaring, till ägaren av kraftproduktionsanläggningen och Ei.

I artikel 5 i RfG framgår kriterierna för klassificering av kraftproduktionsmoduler i typ A, B, C eller D. Det är anslutningens spänningsnivå och modulens maximala kontinuerliga effekt i anslutningspunkten som påverkar klassificeringen. I RfG ställs olika krav på kraftproduktionsmoduler utifrån modulens typ.

En kraftproduktionsmodul är antingen en synkron kraftproduktionsmodul eller en kraftparksmodul.

En hel vindkraftspark kan utgöra en (enda) kraftproduktionsmodul som ska klassificeras utifrån parkens totala maximala kontinuerliga effekt och anslutning till nätet.

Det beror på att en kraftparksmodul, enligt RfG, kan utgöras av en eller flera elproduktionsenheter (till exempel vindkraftverk) som antingen är asynkront anslutna till nätet eller anslutna via kraftelektronik, och som dessutom har en enda anslutningspunkt till ett överföringssystem, ett distributionssystem (inklusive slutet distributionssystem) eller ett system för högspänd likström.

En kraftproduktionsmodul är befintlig om den redan är ansluten till nätet på dagen för när RfG trädde i kraft, eller om ägaren av kraftproduktionsanläggningen har ingått ett slutligt och bindande avtal om inköp av huvudapparaten för elproduktion senast två år efter ikraftträdandet av RfG. Det ska dock också ha meddelats nätföretaget inom 30 månader från förordningens ikraftträdande.

Skicka in till Ei

Skicka meddelandet till Ei (registrator) och skriv tydligt i mejlet vad meddelandet gäller.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.