För en gemensam och välfungerande europeisk balansmarknad

Förordningen EB sätter ramarna för en gemensam och välfungerande europeisk balansmarknad. Transmissionsnätföretagen ska säkerställa att elsystemet tillförs lika mycket el som förbrukas och för att göra det använder de reserver, balanstjänster. Balanstjänster är flexibel produktion eller förbrukning som transmissionsnätföretagen köper av leverantörer. Handel med balanstjänster sker på balansmarknaden.

EB ska:

  • bestämma villkor och metoder för hur balanstjänster ska upphandlas och aktiveras
  • harmonisera avräkningen och därigenom incitamenten för de balansansvariga att bidra till balansen i elsystemet
  • upprätta gemensamma metoder och förutsättningar för att reservera överföringskapacitet mellan elområden.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Idag är det balansansvariga, i EB kallad balansansvarig part, som lämnar bud och balanstjänster till Svenska kraftnät. Genom EB införs en för Sverige ny aktörsroll, leverantör av balanstjänster, vilket betyder att man som leverantör ska lämna bud direkt till Svenska kraftnät utan att gå via balansansvarig part.

För transmissionsnätsföretagen innebär en harmoniserad balansmarknad att de mest kostnadseffektiva resurserna kommer att användas för balanshållningen. Det bör på sikt leda till lägre kostnader för transmissionsnätsföretagen, jämfört med om det inte funnits några gemensamma handelsplatser. Det är dock svårt att säga hur den totala kostnads-nyttoanalysen kommer att se ut, då det är en rad andra villkor som är under utformning.

Elproducenter och förbrukare som vill vara aktiva på balansmarknaden kommer beröras av EB men exakt hur beror på det arbetet som pågår hos transmissionsnätsföretagen. Hur standardprodukterna utformas, exempelvis vad gäller aktiveringstid och budstorlek, kommer att påverka vilka aktörer som kan lämna bud.

Den kortare avräkningstiden kommer för Svenska kraftnäts del vara till hjälp för balanshållningen eftersom de balansansvariga ges incitament att göra prognoser för varje 15-minutersperiod istället för timvis. Hur mycket en balansansvarig, eller del elhandlare den representerar, kommer att påverkas beror på hur väl den balansansvariga lyckas planera inom varje 15-minutersperiod.

Elnätsföretag kan komma att påverkas eftersom en ändrad avräkningsperiod innebär att mätningen kan behöva förändras.

Pågående och avslutade ärenden för EB

Illustration tabellikon för EB

EU-förordningen innehåller en rad olika metoder och villkor som Energimarknadsinspektionen (Ei) ska fatta beslut om. Enligt EU-förordningen om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan tillsynsmyndigheter (ACER-förordningen), är det ACER som nu fattar beslut rörande alla de förslag som berör samtliga medlemsstater inom unionen.

Här nedan kan du ta del av pågående, avslutade samt kommande ärenden.

Pågående ärenden

Status

Artikel 18 Villkor avseende balansering för balansansvariga och balanstjänsteföretag Pågående
Artikel 22 Europeisk plattform för processen för nettning av obalanser Pågående
Artikel 25 Förteckning över standardprodukter Pågående
Artikel 29 Aktivering av bud på balansenergi från den gemensamma rangordningslistan Pågående
Artikel 33 och 38 Harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet samt tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess Pågående 
Artikel 34 Undantag för att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter Pågående
Artikel 40 Samoptimerad tilldelningsprocess för kapacitet Pågående
Artikel 41 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Norden Pågående
Artikel 50.1 Gemensamma avräkningsregler mellan TSOer Pågående
Artikel 50.4 Gemensamma avräkningsreglerför alla avsiktliga energiutbyten mellan synkronområden Pågående
Artikel 52 Avräkning av obalanser  Pågende

Avslutade ärenden

Status

Artikel 20 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering Avslutad
Artikel 21 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvenskåterställningsreserven med automatisk aktivering Avslutad
Artikel 30 Prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser  Avslutad
Artikel 50.3 och 51.1 Gemensamma avräkningsregler för all avsiktliga samt oavsiktliga energiutbyten inom synkronområdet Norden  Avslutad
Artikel 51.2 Gemensamma avräkningsregler för oavsliktliga energiutbyten mellan synkronområden  Avslutad

Framtida ärenden

Till Ei

Detta är en översikt över de ärenden som Ei kommer fatta beslut om under andra hälften av 2019 och framåt.

 
Artikel 37 Beräkning av kapacitet mellan elområden för balansenergi och nettning  Senast 5 år efter ikraftträdande
Artikel 38 Harmoniserad metod för kapacitetstilldelning Senast 5 år efter ikraftträdande

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Electricity Balancing (EB)