Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-25 22:21:42

Balanshållning avseende el (EB)

Kommissionens förordning om balanshållning avseende el trädde i kraft 18 december 2017.

För en gemensam och välfungerande europeisk balansmarknad

Förordningen EB sätter ramarna för en gemensam och välfungerande europeisk balansmarknad. Transmissionsnätföretagen ska säkerställa att elsystemet tillförs lika mycket el som förbrukas och för att göra det använder de reserver, balanstjänster. Balanstjänster är flexibel produktion eller förbrukning som transmissionsnätföretagen köper av leverantörer. Handel med balanstjänster sker på balansmarknaden.

EB ska:

  • bestämma villkor och metoder för hur balanstjänster ska upphandlas och aktiveras
  • harmonisera avräkningen och därigenom incitamenten för de balansansvariga att bidra till balansen i elsystemet
  • upprätta gemensamma metoder och förutsättningar för att reservera överföringskapacitet mellan elområden.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Idag är det balansansvariga, i EB kallad balansansvarig part, som lämnar bud och balanstjänster till Svenska kraftnät. Genom EB införs en för Sverige ny aktörsroll, leverantör av balanstjänster, vilket betyder att man som leverantör ska lämna bud direkt till Svenska kraftnät utan att gå via balansansvarig part.

För transmissionsnätsföretagen innebär en harmoniserad balansmarknad att de mest kostnadseffektiva resurserna kommer att användas för balanshållningen. Det bör på sikt leda till lägre kostnader för transmissions­­nätsföretagen, jämfört med om det inte funnits några gemensamma handels­platser. Det är dock svårt att säga hur den totala kostnads­nyttoanalysen kommer att se ut, då det är en rad andra villkor som är under utformning.

Elproducenter och förbrukare som vill vara aktiva på balansmarknaden kommer beröras av EB men exakt hur beror på det arbetet som pågår hos transmissions­nätsföretagen. Hur standardprodukterna utformas, exempelvis vad gäller aktiveringstid och budstorlek, kommer att påverka vilka aktörer som kan lämna bud.

Den kortare avräkningstiden kommer för Svenska kraftnäts del vara till hjälp för balanshållningen eftersom de balansansvariga ges incitament att göra prognoser för varje 15-minutersperiod istället för timvis.

Hur mycket en balansansvarig, eller del elhandlare den representerar, kommer att påverkas beror på hur väl den balansansvariga lyckas planera inom varje 15-minutersperiod.

Elnätsföretag kan komma att påverkas eftersom en ändrad avräkningsperiod innebär att mätningen kan behöva förändras.

Avslutade ärenden - EB

Artikel

Status

Artikel 12(3) Ansökan om undantag från publicering av information om enskilda bud

Godkänd: 2021-11-11

Artikel 18 Villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter

Godkänd 2023-05-17

Artikel 20 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Godkänd­
2020-01-24
Överklagat:
2020-03-23
BoA Beslut:
2020-07-16

Artikel 20 Ändring av europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Godkänd: 2022-09-30

Artikel 21 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvenskåterställningsreserven med automatisk aktivering

Godkänd
2020-01-24
Överklagat:
2020-03-23
BoA Beslut:
2020-07-16

Artikel 21 Ändring av europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering

Godkänd: 2022-09-30 

Artikel 22 Europeiska plattformen för processen för nettning av obalanser

Godkänd
2020-06-24
Överklagat:
2020-08-23

Artikel 22 Ändring av europeiska plattformen för nettning av obalanser

Godkänd: 2022-09-30 

Artikel 25 Förteckning över standardprodukter

Godkänd
2020-06-17

Artikel 29 Aktivering av bud på balansenergi från den gemensamma rangordningslistan

Godkänd 2020-07-16

Artikel 30 Prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser

Godkänd 2020-01-24

Artikel 30 Ändring av metod för prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser

Godkänd 2022-02-25

Artikel 33(1) Gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet i DK 2 och Sverige

Godkänd
2022-05-25

Artikel 33 Harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet samt tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess

Godkänd 2020-07-16

Artikel 33 Harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet avseende frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Återkallad april 2023

Artikel 33 Harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet avseende frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering

Godkänd 2020-07-16

Artikel 34 Undantag för att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende frekvenshållningsreserver

Godkänd
2023-06-08

Artikel 34 Undantag från att tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Återkallad april 2023

Artikel 34 Undantag för att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter

Godkänd 2020-07-16

Artikel 37 Beslut för kapacitetsberäkningsmetod i balanseringstidstidsramen för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum

Godkänd
2024-01-25

Artikel 38 Tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet

Godkänd 2020-07-16

Artikel 38(3) Harmoniserad metod för kapacitetstilldelning

Godkänd 2023-07-19

Artikel 38 Ändring av tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet

Återkallad april 2023

Artikel 40 Samoptimerad tilldelningsprocess för kapacitet

Godkänd
2020-06-17

Artikel 41 Metod för marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Norden

Godkänd 2023-10-20

Artikel 41 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Hansa

Återkallat 2021-05-12

Artikel 41 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum

Godkänd
2023-09-29

Artikel 44(3) Förslag till ytterligare avräkningsmekanism

Godkänd 2021-06-24

Artikel 50.1 Gemensamma avräkningsregler mellan TSOer

Godkänd 2020-07-16

Artikel 50.3 och 51.1 Gemensamma avräkningsregler för all avsiktliga samt oavsiktliga energiutbyten inom synkronområdet Norden

Godkänd
2020-04-16

Artikel 50.4 Gemensamma avräkningsregler för avsiktliga energiutbyten mellan synkronområden

Godkänd
2020-05-26

Artikel 51.2 Gemensamma avräkningsregler för oavsliktliga energiutbyten mellan synkronområden

Godkänd
2019-12-19

Artikel 52 Avräkning av obalanser

Godkänd 2020-07-16

Artikel 53(1) Undantag från införande av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser

Godkänd
2021-03-15

Artikel 62(2) Ansökan om undantag från anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Godkänd
2022-08-31

Artikel 62(2) Ansökan om undantag från anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering

Godkänd
2022-08-31

Engelska namnet är: Electricity Balancing (EB)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL