Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-25 23:09:32

Anslutning av förbrukare (DCC)

Gemensamma regler för anslutning av anläggningar som förbrukar el

Genom DCC införs gemensamma regler för anslutning av anläggningar som förbrukar el. Reglerna berör förbrukningsanläggningar och distributionsnät, och deras förmåga att tillhandahålla kapacitet framförallt genom efterfrågeflexibilitet (flexibel elanvändning - kunderna är flexibla och anpassar sin elanvändning när det behövs).

DCC ska:

  • ta fram regler för anslutning av nya förbrukningsanläggningar
  • säkerställa elförbrukares förmåga att bidra till elsystemets funktion
  • bidra till att möjliggöra efterfrågeflexibilitet.

Den 17 augusti 2016 godkände EU-parlamentet och Europeiska rådet föreskrifterna och den 18 augusti 2016 offentliggjordes förordningen i Europeiska unionens officiella tidning. Den trädde ikraft den 7 september 2016. Förordningen tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (augusti 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 6, 51, 56 och 57.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Anslutningsförordningarna påverkar distributionsnätsföretag, ägare av elproduktionsanläggningar, Svenska kraftnät, Ei, energitjänstföretag, förbrukare och tillverkare av utrustning för högspänd likström.

Anslutningsförordningarna som DCC, RfG och HVDC ska underlätta integrationen av förnybar elproduktion och möjliggöra effektivare användning av befintliga elnät och resurser.

Det finns mycket som är gemensamt för anslutningsförordningarna och deras konsekvenser, och det är:

  • att de gäller nya anläggningar som ska ansluta till elnätet (nya anläggningar ska alltså leva upp till de krav förordningarna ställer)
  • att befintliga anläggningar som byggs om kan omfattas i vissa fall
  • vissa syften, exempelvis att anslutande anläggningar ska ha teknisk förmåga att klara variationer i spänning och frekvens, och tåla störningar i elnätet och samtidigt förbli anslutna
  • möjligheten att söka undantag (lättnader från kraven i förordningarna)
  • att Ei utfärdar föreskrifter om generellt tillämpliga krav (nationella krav som komplement till förordningarna.

Pågående och avslutade ärenden för DCC

Mer om tabellen.

Inga pågående ärende - DCC

Engelska namnet är: Demand Connection (DCC)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL