Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 13:25:10

Ansökan om undantag artikel 53.2 DCC

Ansöka om undantag - från berörda systemansvariga eller berörda systemansvariga för överföringssystem enligt artikel 53.2 i DCC.

Berörda systemansvariga eller berörda systemansvariga för överföringssystem får begära undantag från krav i DCC för en enhet, anläggning eller system som är anslutna eller som kommer att anslutas till deras nät.

Enligt artikel 53.2 ska ansökan lämnas in till tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei).

Ansökan enligt 53.2 ska innehålla

  • Identifiering av den berörda systemansvarige eller den berörda systemansvarige för överföringssystemet och en kontaktperson för all kommunikation.
  • En beskrivning av förbrukningsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionsanläggningen som är ansluten till överföringssystemet, distributionssystemet eller förbrukningsenheten som berörs av det ansökta undantaget. Samt den totala installerade kapaciteten och antalet förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionssystem eller förbrukningsenheter.
  • Det eller de krav i denna förordning som berörs av det ansökta undantaget, och en detaljerad beskrivning av detta undantag.
  • Detaljerad motivering med alla relevanta styrkande dokument.
  • Bevis för att det ansökta undantaget inte skulle ha någon negativ inverkan på gränsöverskridande handel.
  • En kostnads-nyttoanalys enligt kraven i artikel 49. Om så är tillämpligt ska kostnads-nyttoanalysen genomföras i samordning med den berörda systemansvarige för överföringssystemet och eventuella angränsande systemansvariga för distributionssystem.

Här kan du läsa om de kriterier Ei har beslutat ska tillämpas vid beslut om undantag från krav i DCC.

Ansökan skickas till Ei

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL