Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:29:08

Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i DCC

Kriterierna ska vägas samman vid prövning av om undantag kan beviljas eller inte efter ansökan enligt artiklarna 52 och 53 i samma förordning.

Kriterierna kan i enlighet med artikel 51 ändras om utvecklingen av systemkraven så kräver.

Följande kriterier ska tillämpas vid prövning om undantag

Anläggningens fysiska placering i elnätet

Första kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är den fysiska placeringen i elnätet för den anläggningen som ansöker om undantag

Elnäten är olika starka. I det fall en anläggning placeras i ett redan svagt elnät kan det komma att påverka elnätet negativt. Att ansluta en anläggning i ett sådant elnät kan leda till att stabiliteten i det lokala elnätet äventyras. Detta kan i sin tur få negativa effekter för andra som är anslutna till elnätet och även för angränsande elnät.

Spänning i anslutningspunkten (kV)

Andra kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är spänningen (kV) i anslutningspunkten

En stor anläggning som ansluts till låg spänningsnivå påverkar i högre grad stabiliteten i elnäten än om den ansluts till högre spänningsnivå. Å andra sidan, i de fall en anläggning är ansluten på en lägre spänningsnivå och av någon anledning skapar negativa effekter på elnätet begränsas eventuella problem till lokal nivå.

Om en anläggning däremot är ansluten på högre spänningsnivå, det vill säga högre upp i elnätstrukturen, kan en eventuell negativ påverkan som uppstår till följd av anläggningen är ansluten till elnätet komma att få en påverkan på fler aktörer i elnätet och i angränsande elnät.

En störning i stamnätet kan exempelvis få långtgående konsekvenser för elnätet i stora delar av Sverige. En sådan störning skulle också kunna leda till negativa effekter på elnäten i andra delar av Norden.

Maximal import- och exportkapacitet (MW)

Tredje kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är den maximala import- eller exportkapaciteten (MW) som en anläggning förbrukar/tillför elnätet

Kapaciteten på den anslutande anläggningen påverkar elnätet i olika grad. En anläggning med en mindre kapacitet påverkar elnätet mindre än en anläggning med större kapacitet (MW).

Anläggningens påverkan på drift och stabilitet i det lokala och nationella elnätet

Fjärde kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är en anläggnings påverkan på drift och stabilitet i det lokala och nationella elnätet

Om ett undantag från något av kraven i förordningen skulle kunna innebära en negativ påverkan på spänningskvaliteten i elnätet eller en förhöjd risk för avbrott i elnäten ska detta beaktas vid prövningen.

Anläggningens driftsäkerhet

Femte kriteriet som bör beaktas vid en prövning av undantag är anläggningens driftsäkerhet

Till exempel kan en säker drift av anläggningen kräva driftsförhållanden som inte är i linje med förordningen. Ett undantag från något av kraven i förordningen får inte innebära att driftsäkerheten i anläggningen påverkas på sådant sätt att negativa effekter skapas i elnätet, eller i omgivningen, som inte skulle ha uppkommit om undantaget inte hade beviljats.

In English - Article 51, derogation criteria for DCC

  • The physical location of the facility in the power distribution grid
  • Voltage in the connection point (kV)
  • Maximum import and export capability (MW)The impact of the facility on the operation and stability of the local and national power grids
  • The operational security of the facility
  • The criteria shall be weighed together in examining whether exceptions may be granted or not after the application according to Articles 52 and 53.