Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:57:39

Ministerrådet har fattat beslut om Ren energipaketet

I förra veckan beslutade Ministerrådet om de sista akterna i Ren energipaketet. En principöverenskommelse nåddes redan i december 2018, men nu är akterna formellt beslutade även i rådet. Det var det sista steget i den lagstiftningsprocess som syftar till att ge förutsättningar för en övergång till ren energi.

I november 2016 presenterade EU-kommissionen lagförslaget Ren energi för alla i Europa. Förslaget innehåller åtta rättsakter som bidrar till att ge form åt energiunionen och uppfylla EU:s åtaganden enligt Parisavtalet.

I slutet av mars i år fattade Europaparlamentet beslut om de sista fyra delarna. Nu har även Ministerrådet fattat det formella beslutet. Nu kvarstår endast publiceringen i EU:s officiella tidning som förväntas ske inom kort och då framgår även exakta datum för när de olika bestämmelserna träder i kraft och ska börja tillämpas av medlemsstater, myndigheter och övriga berörda aktörer.

- För oss som jobbat med detta länge är det förstås lite av ett "Äntligen", säger Caroline Törnqvist, chef på Ei:s avdelning för marknadsövervakning och internationella frågor. Lagstiftningsarbetet har pågått under många år och nu kan vi på riktigt börja det viktiga arbetet med att genomföra det som politikerna bestämt så Europas kunder får ett bättre och mer framtidssäkrat regelverk för elmarknaden.

Mer sammanlänkad elmarknad

De fyra akter som nu antagits omfattar en elförordning och ett elmarknadsdirektiv som gör EU:s elmarknad mer sammanlänkad, flexibel och inriktad på konsumenterna. Beslut har även fattats om en förordning om riskberedskap inom elsektorn för att trygga elförsörjningen i krissituationer. Den fjärde delen är en översyn av ACER:s (Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) uppgifter och verksamhet.

Rådets beslut är det sista steget i lagstiftningsprocessen och i och med detta lagpaket har EU:s medlemsstater tagit ytterligare ett steg mot ett bättre elmarknadsregelverk.

- De nya EU-reglerna innehåller många delar, men fokus är förstås att underlätta övergången till ett förnybart energisystem. Det nya regelverket tydliggör på ett övergripande plan olika aktörers roller och ansvar på EU:s elmarknad, men innehåller även mer detaljerade regler som exempelvis att det ska bli enklare att ansluta laddningsstationer för elbilar. Det införs också regler för hanteringen av energilager och användning av förbrukningsflexibilitet. Med dessa nya regler undanröjs oklarheter i dagens regelverk samtidigt som det skapas förutsättningar för en effektiv drift av elnäten. Det senare är exempel på en högaktuell fråga i Sverige, inte minst i dialogen om vilka verktyg som finns för att på kort sikt komma till rätta med kapacitetsutmaningarna i de svenska storstäderna, säger Ei:s chefsjurist Göran Morén.

Mer information om bestämmelserna

Sedan tidigare har Energimarknadsinspektionen (Ei) sammanfattat några av de nya och ändrade bestämmelserna i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet, de som Ei får mest frågor om, och som vi tror är viktiga för elmarknadens intressenter att känna till.

Mer information om sammanfattningen

Ei:s regeringsuppdrag

I februari 2019 fick Ei också i uppdrag av regeringen att ta fram författningsförslag för genomförande av det nya omarbetade elmarknadsdirektivet. I uppdraget ingår också att analysera vilka åtgärder som krävs i Sverige i anslutning till de omarbetade och nya EU-förordningarna elhandelsförordningen, byråförordningen och riskberedskapsförordningen.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet i november 2019.

Information om uppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter