Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:32:04

Ei granskar om elnätsföretag följer reglerna för anslutning av produktionsanläggningar

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför nu en granskning av hur väl elnätsföretag följer kraven i EU-regelverket som anger krav för nätanslutning av generatorer (RfG). Granskningen är en del av Ei:s planlagda tillsyn.

EU-regelverket RfG tillämpas i sin helhet sedan våren 2019. Syftet med regelverket är att öka försörjningstryggheten, bidra till en hållbar energiförsörjning och säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den europeiska elmarknaden.

Två delar i regelverket granskas

Sedan 2021 har Ei genomfört planlagd tillsyn för att se att reglerna följs. I årets granskning har Ei dels tittat på anslutningsavtal, dels på om företagen offentliggör information om överensstämmelseprovning.

Fem elnätsföretag har fått frågor om sina anslutningsavtal – finns det ett anslutningsavtal mellan elnätsägaren och den anläggning som har anslutits och hur är avtalet utformat? Ytterligare fem elnätsägare har fått frågor om överensstämmelseprovningen och om de har offentliggjort förteckningen över information och andra dokument som måste offentliggöras enligt regelverket.

Resultatet av tillsynen

Granskningen beräknas vara klar under senhösten 2024 och kommer då att sammanställas och redovisas på ei.se.

Liknande granskning tidigare år

Ei har genomfört två liknande granskningar sedan 2021. Vid granskningen 2023 framgick det att flera av företagen inte levde upp till kraven och att reglerna ibland upplevdes som krångliga. Det gällde främst reglerna om hur anslutningsavtalen ska vara utformade. Det fanns även brister gällande offentliggörande av överenstämmelseprovningen. Samtliga brister som kom fram i tillsynen 2023 åtgärdades efter granskningen.

Den tidigare granskningen sammanfattades i promemorian: Tillsyn RfG - Granskning av nätföretagens anslutningsavtal och publicering av kraven för överensstämmelseprovning Ei PM2023:05

Därför granskar Ei att företagen följer reglerna

I Sverige är det Ei som i egenskap av tillsynsmyndighet ska säkerställa att företagen följer de bestämmelser som finns i Kommissionens förordning med krav för nätanslutning av generatorer (RfG). Länk till annan webbplats.

Reglerna är desamma för alla EU-länder och syftet är att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på EU:s elmarknad, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel. Reglerna i RfG syftar också till att säkerställa att förmågan hos kraftproduktionsanläggningar utnyttjas på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor i hela EU.

Omställningen till högre andel intermittent producerad el riskerar att skapa driftsäkerhetsproblem. RfG säkerställer att nyanslutna och ombyggda anläggningar bidrar till att stabilisera elnäten. Säker systemdrift underlättas om det finns ett nära samarbete mellan ägare av kraftproduktionsanläggningar och nätföretagen. Därför är det viktigt att reglerna följs.

Ei:s frågor och svar om kommissionsförordningar.

Om RfG på ei.se

Kontakt
Marcus Tjäder
Analytiker

016-542 91 70

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter