Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Överlämnat till regeringen 27 februari 2020

Illustration som visar svenska flaggan bredvid EU-flaggan.

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet

I februari 2019 fick Ei ett uppdrag av regeringen att att ta fram författningsförslag för genomförande av det nya omarbetade elmarknadsdirektivet. I uppdraget ingick även att analysera åtgärder som krävs i Sverige för vissa omarbetade och nya EU-förordningar. Den 27 februari 2020 överlämnade Ei rapporten till regeringen.

2024-07-20 08:14:45

Nyheter, information och nedladdningsbara dokument som rör projektet

Nyheter

Mer om projektet

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick den 14 februari 2019 i uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets nya direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, som ersätter nuvarande direktiv 2009/72/EG, och lämna författningsförslag i de delar där genomförandet kräver bestämmelser i lag eller förordning.
I uppdraget ingick också att analysera vilka åtgärder som krävs i Sverige i anslutning till de omarbetade och nya EU-förordningarna elhandelsförordningen, byråförordningen och riskberedskapsförordningen.

Enligt uppdraget skulle Ei:

  • lämna en fullständig konsekvensbedömning och en jämförelsetabell som redovisar hur EU-lagstiftningen föreslås genomföras i nationell lagstiftning
  • vid genomförandet på lämpligt sätt ta tillvara de kunskaper som finns hos Svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten
  • på lämpligt sätt inhämta synpunkter från elmarknadens aktörer, till exempel genom referensgrupper
  • beakta genomförandet av närliggande bestämmelser och även beakta de förslag som lämnas i utredningsbetänkandet vad gäller översynen av regelverket för nätkoncessioner, som ska redovisas senast den 10 juni 2019.

Uppdraget fick förlängd uppdragstid och skulle redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 28 februari 2020. Uppdraget till Ei från regeringen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av att följa Ei:s arbete?

Prenumerera gärna på den här projektsidan. Då får du mejl varje gång vi lägger upp något nytt.

Gå till sidan hantera prenumeration

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör gärna av dig!

Göran Morén
Chefsjurist/avdelningschef

016-16 27 11