Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:50:45

Nu är granskningen av 2017 års elavbrott klar

Energimarknadsinspektionen (Ei) har genomfört tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten. Tillsynen grundar sig på inrapporterade avbrottsdata för 2017. Resultatet från tillsynen finns nu publicerad i form av ett PM.

En av Ei:s uppgifter är att granska att elnätsföretagens överföring av el håller god kvalitet, det vill säga utan för många och långa elavbrott och störningar. Därför måste alla elnätsföretag varje år rapportera in avbrottsdata till Ei. Ei använder uppgifterna dels för tillsynen av leveranssäkerheten för att säkra att lagar och förordningar efterlevs, men även vid kvalitetsjusteringen av elnätsföretagens intäktsramar.

Under 2018 och 2019 har Ei genomfört tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten. Målet med tillsynen är dels att kontrollera att elnätsföretagen genomför åtgärder så att elkunderna inte drabbas av att överföringen av el är av dålig kvalitet, samt att möjliggöra en uppföljning av att de åtgärder som nätföretagen planerar i syfte att förbättra leveranssäkerheten genomförs.

Tillsynen började med att Ei granskade den avbrottsdata som alla elnätsföretag rapporterade in till Ei för kalenderåret 2017. Därefter valdes de elnätsföretag ut för tillsyn som redovisat att de under 2017 haft anläggningspunkter med en avbrottstid längre än 24 timmar och/eller anläggningspunkter med fler än 11 långa oaviserade avbrott.

För tillsynen valdes 35 elnätsföretag ut och omfattar ungefär 11 300 anläggningspunkter. Sammanlagt drabbades dessa av nästan 155 00 avbrott under 2017.

Vädret vanligaste orsaken

Mer än 80 procent av samtliga avbrott som omfattades av tillsynen kan relateras till olika väderförhållanden. Det som orsakade flest avbrott var träd som har fallit på ledningarna, medan åska och andra väderrelaterade avbrott tillsammans var orsak till nästan lika många avbrott.

Föreläggande om att redovisa åtgärdsplaner

Ei har skickat ett föreläggande till de elnätsföretag som ingick i tillsynen. Beroende på vilka regler för avbrott i elöverföringen som elnätsföretaget brutit mot har Ei begärt att elnätsföretaget ska redovisa vilka åtgärdsplaner som finns för att komma tillrätta med leveranssäkerhetsproblemen. Den vanligaste åtgärden är trädfällning, röjning och borttagning av kantträd. Nästan lika vanligt är olika isolerande åtgärder som till exempel byte till isolerade elledningar som bättre står emot fallande träd och kortslutning.

Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten, Ei PM 2019:02

Kontaktuppgifter
Thomas Westergaard
Analytiker/ingenjör

016-16 27 87

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter