Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:39:24

Årets undersökning om hinder för efterfrågeflexibilitet är klar

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför varje år en undersökning om vilka hinder som finns för att erbjuda tjänster för ändrad elanvändning, så kallad efterfrågeflexibilitet. Årets undersökning visar att det inte finns några tekniska krav eller villkor som hindrar efterfrågeflexibilitet, däremot finns det andra generella hinder. Resultatet av undersökningen finns nu publicerat i en rapport på ei.se.

Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt att erbjuda tjänster i form av ändrad elanvändning. Enligt elförordningen ska Ei varje år sammanställa och publicera vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. Resultatet från undersökningen presenteras i rapporten Ei R2019:04. Rapporten finns att ladda ner längst ned på sidan under rubriken Länkar.

Undersökning genomförd

Undersökningen baseras på svar från enkäter som Ei skickade ut under våren till 20 slumpvist utvalda elnätsföretag. Ei har även fått in svar från tolv övriga aktörer via en öppen webbaserad enkät.

Ökat intresse för efterfrågeflexibilitet hos elnätsföretagen

Årets resultat visar inte på några stora förändringar från föregående år. Tillsynen visar att de utvalda elnätsföretagen inte ställer tekniska krav eller andra villkor som hindrar efterfrågeflexibilitet. – De hinder som lyfts fram från både elnätsföretagen, och de andra aktörerna är på det stora hela oförändrade. Men jämfört med tidigare år visar årets undersökning på ett ökat intresse för efterfrågeflexibilitet, och nästan alla nätföretag är intresserade av tjänsten optimering av aggregerad lastprofil mot överliggande nät*, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei.

Hinder för efterfrågeflexibilitet och kommande tillsyn

Däremot upplever alla typer av aktörer (elnäts-, elhandels- och energitjänsteföretagen) att det finns generella hinder för efterfrågeflexibilitet. Övriga aktörer, till exempel elhandels- och energitjänsteföretagen, lyfter fram att avsaknaden av tillräckligt snabb tillgång till mätvärden och strukturdata är ett hinder, liksom avsaknad av ekonomiska incitament.

Även om inga klart uttalade hinder har kommit fram under tillsynen så har Ei haft dialog med aktörer som berättat om upplevda hinder. Ei kommer därför nästa år genomföra tillsyn avseende tillgång till mätvärden, tillsyn avseende hinder för efterfrågeflexibilitet samt genomföra en djupare tillsyn av marknaden längre fram.

Länkar

Årets rapport Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2019, Ei R2019:04

Förra årets rapport, Ei R2018:15

Fotnot: *Tjänsten syftar till att minska effekttoppar i nätföretagets abonnemang i sin anslutningspunkt till region- eller stamnätet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter