Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:16:50

Nya regler om tillgång till mätvärden i januari 2025

Från den 5 januari 2025 gäller nya EU-regler (genomförandeförordningen) för hur företag ska ge kunder tillgång till sina mätvärden. Under våren kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att ta fram en vägledning gällande det nya regelverket.

Enligt elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats. ska slutkunden ha tillgång till sina mätvärden för att kunna anpassa sin energianvändning, erbjuda sin flexibilitet och sänka sina elkostnader.

Redan idag finns nationella krav i lag, förordning och föreskrifter som innebär att elnätsföretag ska tillgängliggöra mätvärden för slutkunderna och för de företag som slutkunderna utsett, men de nya EU-reglerna innebär flera förbättringar.

Reglerna i genomförandeförordningen Länk till annan webbplats. (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1162 av den 6 juni 2023 om krav på driftskompatibilitet och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till mät- och förbrukningsuppgifter) gäller för alla medlemsländer och måste följas av företagen från att de träder i kraft den 5 januari 2025.

Vägledning innan uppdaterade föreskrifter

För att förordningen ska kunna tillämpas fullt ut behöver den kompletteras med nationella bestämmelser. Ei inväntar nu ett bemyndigande från regeringen för att kunna uppdatera Ei:s befintliga mätföreskrifter med krav kopplade till genomförandeförordningen.

Kraven i genomförandeförordningen kommer dock att börja gälla innan föreskrifterna är färdiga. Därför kommer Ei under våren 2024 ta fram en vägledning om hur reglerna i genomförandeförordningen bör tillämpas.

Vägledningen ska kunna användas av företagen i deras arbete med implementering av adekvata systemlösningar och minska risken att utveckla lösningar som inte uppfyller de kommande kraven i Ei:s mätföreskrifter.

Lämna synpunkter på vägledning samt mer information

Under våren kommer utkast till texter för vägledning att publiceras på ei.se för att intressenter ska ha möjlighet att komma med inspel och synpunkter.

Mer information om genomförandeförordningen och hur Ei arbetar med vägledning, utkast till texter för vägledning och föreskrifter finns på sidan: Tillgång till mätvärden

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter