Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:24:57

Pilotprojekt för nya elnätstariffer

Från den 1 januari 2019 är det möjligt för elnätsföretag att testa nya tariffer på ett mindre antal kunder inom en kundkategori. Syftet är att tarifferna ska leda till att elnätet kan användas på ett mer effektivt sätt. Företagen är också skyldiga att lämna information till kunderna om hur de kan påverka sin elnätsavgift.

Riksdagen beslutade förra året att det ska införas en möjlighet för elnätsföretag att, inom ramen för ett pilotprojekt, testa nya tariffer (se 4 kap. 4 a – 4 b §§ ellagen). Förslaget kommer ursprungligen från Energimarknadsinspektionens (Ei:s) rapport Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Ei R2016:15. Ei konstaterade i rapporten att elnätstarifferna är ett bra instrument för att utnyttja den efterfrågeflexibilitet som finns tillgänglig hos kunderna. På en framtida elmarknad med en högre andel variabel elproduktion i form av vind- och solkraft kommer det att bli viktigt att ta tillvara samtliga flexibilitetsresurser i elsystemet, det vill säga flexibel produktion, lagring och efterfrågeflexibilitet.

Möjlighet att testa

Genom den nya bestämmelsen i ellagen blir det nu möjligt för elnätsföretagen att, på ett mindre antal kunder inom en kundkategori, testa tariffer som kan stimulera efterfrågeflexibiliteten. På detta sätt kan elnätsföretagen testa och utveckla tarifferna så de kan stimulera den typ av flexibilitet som är nödvändig inom det egna nätområdet.

Bestämmelsen utgör ett undantag från kravet på enhetliga nättariffer. Tarifferna behöver dock fortfarande vara objektiva och icke-diskriminerade och utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning.

Information till kunderna

För att flexibilitetsresurserna ska kunna användas mer effektivt behöver kunderna också få information om hur de kan påverka sin elförbrukning. Från den 1 januari 2019 måste elnätsföretagen informera kunderna om hur tarifferna är utformade, och vilka möjligheter kunderna har att påverka sina kostnader för överföringen genom att byta villkor eller genom att ändra förbrukningsmönster (4 kap. 11 b § ellagen). Denna information ska ges till kunderna oavsett om det är fråga om en tariff inom ett pilotprojekt eller inte.

Anmälan till Ei

Nätföretag som vill testa nya tariffer behöver komma in med en anmälan till Ei att ett pilotprojekt har inletts. Syftet är endast att informera Ei, det är inte frågan om något ansökningsförfarande. Projektet får sedan fortgå i högst tre år. Om det behövs en förlängning av projektet behöver nätföretaget komma in med en ansökan till Ei om att få tillämpa tarifferna under längre tid. Exempel på information som kan bifogas en anmälan är syftet med pilottariffen, vilken eller vilka kundkategorier som omfattas och hur länge tariffen förväntas vara i bruk. En anmälan ska skickas till registrator@ei.se.

Länkar

Ellagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ei:s rapport Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Ei R2016:15 Öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter
Sandra Vilenius
Energisystem

016-16 27 71

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter