Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:14:05

Granskning av åtskillnadsregler avslutad

Under året har Energimarknadsinspektionen (Ei) gjort en granskning av hur väl el- och gasnätsföretag följer reglerna om åtskillnad. Nu är granskningen avslutad.

Syftet med tillsynen har varit att granska hur nätföretagen tillämpar en av huvudprinciperna i ellagen – att det ska finnas en klar avgränsning mellan nätverksamhet och produktion av eller handel med el. Ei har även granskat motsvarande bestämmelse i naturgaslagen. Bestämmelserna brukar kallas för åtskillnadsreglerna.

Granskningen har omfattat både hur fördelning har skett mellan företag inom en koncern och hur fördelning har skett mellan verksamhetsgrenar inom ett nätföretag, samt hur detta dokumenterats.

Förutom att nätverksamhet och handel/produktion måste skiljas åt, innebär reglerna också att kostnader för gemensamma funktioner, till exempel en kundtjänst, ska fördelas om funktionen används av flera verksamheter.

39 företag har granskats

I tillsynen har Ei granskat 37 elnätsföretag och två gasnätsföretag. Elnätsföretagen har valts ut slumpvis ur tre olika storlekskategorier. Underlag för granskningen är uppgifter från företagens årsrapporter 2016.

Av de granskade företagen var det fjorton företag som inte fullt ut följde reglerna om åtskillnad. Antingen visade företagen brister gällande fördelningen av kostnader för gemensamma funktioner eller så saknades dokumentation av företagens fördelningsgrunder. De fjorton företagen har nu förelagts att åtgärda bristerna.

Målet med granskningen

– Målet med granskningen har varit att få en bild av hur väl nätföretag följer bestämmelserna i ellagen och naturgaslagen. Ei har även velat uppmärksamma nätföretagen och deras revisorer på frågan så att de själva reflekterar över sina fördelningsgrunder, säger Mona Karlsson, jurist på Ei.

Eftersom drygt en tredjedel av de granskade företagen visade brister i efterlevnaden av ellagens bestämmelser om åtskillnad, kommer Ei även att förtydliga informationen till företagen i samband med att de ska skicka in sina årsrapporter till myndigheten.

Resultatet av granskningen går att läsa i rapporten: Tillsyn avseende åtskillnadsregler (Ei R2018:13).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter