Det här gäller för våra frågor och svar

Vi har valt att förenkla ordvalet i våra frågor och svar kring EU-förordningarna (även kallad nätkoder, nätföreskrifter, kommissionsriktlinjer) för att det ska bli lättare att ta till sig informationen.

Ord som används i vår FAQ

Motsvarande ord i förordningarna

Nätföretag Systemansvarig
Transmissionsnätsföretag Systemansvarig för överföringssystemet
Distributionsnätsföretag Systemansvarig för distributionssystemet
   

Där det går hänvisar vi till artiklarna i förordningarna och givetvis är det förordningens text som gäller. Du hittar länkar till alla förordningar längst ner på denna sida. Frågorna som presenteras har antingen kommit in till oss genom våra samråd med branschen eller till European Stakeholder Committee, ESC*. 

Observera att vissa frågor som gäller tillämpningen av de olika förordningarna kan komma att prövas av Ei i framtiden. Vi kan därför inte uttala oss innan vi formellt har prövat frågan. 

Vi har delat in våra frågor och svar så att det finns ett antal generella frågor, samt specifika frågor som rör drift och anslutning. Vi har ingen FAQ för marknad.

Om du inte tycker att du hittar svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.

Fullständiga namn och länkar

Ord som används i FAQ

Fullständigt namn på EU-förordning

(EU) 2019/944

Europarlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU

(EU) 2019/943 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el
(EU) 2019/942
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/942 av den 5 juni 2019 om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 
 CACM Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning
 FCA Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet
 EB Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el
 RFG Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer
 DCC Kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare
 HVDC Kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler
 SO Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem
 ER Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet

*ESC är en europeisk kommitté av intressenter berörda av dessa förordningar och de har som uppgift att bidra till övervakning av genomförandet av reglerna. ESC behandlar frågor löpande och kan när som helst besvara en fråga som kommit in. Det är alltid svaret som finns i "issue logger " på webbplatsen för ESC som är det rätta.