Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 13:32:23

Kort om effekttariffer – hur funkar de?

Flera företag har infört effekttariffer och Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar med att ta fram regler för hur bland annat sådana tariffer kan vara utformade. Men vad är effekttariffer egentligen och vad ska de vara bra för?

Effekt har den senaste tiden blivit ett begrepp som alltfler hushåll behöver förhålla sig till eftersom det har blivit vanligare att fakturan från elnätsföretaget innehåller en effekttariff. Men egentligen är effekttariffer inget nytt, för större företag har de tillämpats länge.

– Många stora industrikunder, med en säkring över 80 ampere, har haft den här typen av tariffer under lång tid, men nu blir det allt vanligare att elnätsföretagen inför effekttariffer även för hushållskunder, säger Johan Carlsson, jurist på Ei.

Varför blir effekttariffer vanligare?

I takt med att städer byggs ut, industrier blir mer elintensiva och elbilar vanligare räcker inte riktigt elnäten till för att leverera den el som behövs i varje given stund. Lösningen är i många fall att bygga ut elnäten, men det tar tid och är kostsamt. Det är här som effekttariffer kommer in i bilden. Kan man utnyttja elnäten på ett mer effektivt sätt och jämna ut belastningen med lägre effekttoppar finns möjlighet att ansluta fler kunder i det befintliga nätet. I vissa fall kanske det är tillräckligt för att lösa kapacitetsbristen i ett nät. I andra fall krävs utbyggnad, men fram till att utbyggnaden kommit till stånd, kan problemet minskas om belastningen i nätet jämnas ut.

Effekt

Lite förenklat är effekt den mängd el som används på en och samma gång. Som exempel kan nämnas att om en elbil snabbladdas krävs hög effekt. Laddas bilen under en längre tid är effektuttaget lägre. Däremot är energiförbrukningen densamma i båda fallen.

Tarifferna kan se olika ut

Kunder med effekttariff har ofta den särskilt specificerad på fakturan så att den tydligt framgår. En effekttariff kan idag utformas på olika sätt. En principiellt viktig skillnad mellan olika utformningar är om det är elnätets eller kundens maxbelastning som avgiften baseras på. Antingen får en kund betala ett högre pris vid de tidpunkter då elnätet är hårt belastat. Det innebär att det kan vara dyrare att använda elektriska apparater som kräver hög effekt på en vardagsmorgon när Sverige vaknar och produktionen sätter igång, medan det är billigare att göra samma sak en helgmorgon.

Alternativt kan tariffen vara utformad så att priset baseras på den timma under en månad som kunden haft högst effektuttag. Det innebär att det blir dyrare om man använder mycket effekt på samma gång och billigare om man alltid sprider ut sin användning, exempelvis om man laddar elbilen på lägre effekt under en längre tid.

– Enligt ellagen måste en tariff vara kostnadsriktig, och det kan sägas stämma in på båda dessa varianter eftersom kunden genom sitt agerande i båda fallen bidrar till de kostnader som de orsakar i nätet, säger Jens Lundgren, biträdande chefsekonom på Ei. Men utifrån ekonomisk teori är alternativet att utforma tariffen baserat på nätets maxbelastning mer korrekt. Det är nätets dimensionering och maxbelastning som avgör hur mycket nätet kostar. Om kunden använder all sin el under timmar som nätet inte är hårt belastat bidrar kunden mycket lite till kostnaderna.

Om ditt elnätsbolag tillämpar någon typ av effekttariff är det en god idé att sätta sig in i hur hushållets samlade effektuttag ser ut och vilka prylar i hemmet som kräver hög effekt. En vits med effekttariffer är att de ger prissignaler som gör att kunden kan ta informerade beslut om sin nätanvändning.

– Elnätsföretagen ska informera sina kunder om hur de kan påverka sin elkostnad. Men som kund är det bra att veta vilka apparater i hemmet som har en hög effektförbrukning. Kanske kräver inte tvättmaskinen och dammsugaren särskild hög effekt var för sig, men om de används samtidigt som elbilen laddas och bastun sätts på så blir det samlade effektuttaget högt, säger Jens Lundgren.

Föreskrifter på gång

Ei arbetar med att ta fram föreskrifter som reglerar hur överföringstariffer ska vara utformade för att elnätet ska utnyttjas så effektivt som möjligt.

– Många elnät som vi har idag är helt enkelt inte dimensionerade för den utveckling som skett de senaste åren och den efterfrågan som finns idag och då behövs sätt att jämna ut förbrukningen för att förhindra effektbrist. Nättariffers utformning är en del av lösningen. Vi tar nu fram regler för hur överföringstariffer ska vara utformade i framtiden för att bäst uppfylla sitt syfte, men vår ambition är inte att detaljstyra eftersom olika nät har olika förutsättningar, säger Johan Carlsson.

Läs mer om effekttariffer, bakgrund och hur de fungerar.

Läs mer om Ei:s arbete att ta fram föreskrifter för ett mer effektivt nätutnyttjande.

Kontakt
Johan Carlsson
Jurist

016-16 27 65

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter