Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:12:38

Ei föreslår en ändring i ellagen gällande lokaliseringsprinciper i tariffer

Energimarknadsinspektionen (Ei) har lämnat in ett förslag till regeringen om en ändring i ellagen. Ei föreslår att det ska vara möjligt för elnätsföretag, under vissa förutsättningar, att införa lokaliseringssignaler i elnätstarifferna.

I arbetet med projektet Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet har Ei identifierat hinder för att kunna utforma ett regelverk som på ett kostnadsriktigt sätt främjar ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Hindren är kopplade till att ellagen inte tillåter lokaliseringssignaler genom nättariffer för den stora majoriteten av kunderna i elnätet (4 kap 3 och 5 §§ ellagen).

För att åstadkomma ett effektivare utnyttjande av elnätet måste prissignaler från överliggande nät få påverkan på tarifferna i underliggande elnätsnivåer, så att korrekta prissignaler kan nå ända fram till slutkunderna. Ellagen som den idag är utformad utgör ett hinder för prissignaler att nå fram till slutkunderna och begränsar därmed möjligheten att främja ett effektivt användande av elnätet. Detta riskerar i sin tur leda till högre kostnader på sikt för kunderna då nätet istället riskerar att byggas ut mer än vad som är nödvändigt.

Ei föreslår en undantagsbestämmelse

Ei föreslår därför att det införs en specifik undantagsbestämmelse i ellagen som möjliggör lokaliseringssignaler där det behövs för att främja ett effektivt nätutnyttjande.

Lokaliseringssignaler innebär i korthet att man låter nätkundernas tariffer variera och spegla kostnaden för att använda elnätet vid olika tidpunkter och i olika delar av nätet. Därmed kan nätföretagen dra nytta av kundernas flexibilitet och betalningsvilja och därigenom kan näten användas mer effektivt. Kunderna får också möjlighet att genom sin förbrukning påverka sina kostnader.

Ei föreslår att enbart kostnader för nätförluster, överbelastningar och kostnader för nyinvesteringar vid byggande av starkströmsledning inkluderas i en sådan signal. För att ytterligare förklara vilka kostnader det handlar om bör Ei ges möjligheten att tydliggöra detta i föreskrifter.

Bedöms överensstämma med EU-rätten

Ei bedömer att förslaget överensstämmer med EU-rätten. Av artikel 18 i elmarknadsförordningen* framgår den EU-rättsliga regleringen av hur elnätstariffer får utformas.

Av artikeln framgår att alla avgifter som tas ut av nätoperatörer ska avspegla kostnaderna, vara transparenta, beakta behovet av nätsäkerhet och nätflexibilitet. Det framgår också att de metoder som används ska stödja generell systemeffektivitet på lång sikt genom prissignaler till kunderna och producenterna.

Det svenska regelverket tillåter inte idag att någon hänsyn tas till var i ett område en anslutning är belägen när tarifferna utformas för lokalnätet och för uttag på regionledningar. Det innebär att prissignaler inte i alla delar når fram till kunder och producenter. Samtidigt får tariffer avseende transmissionsnät och inmatning på regionledningar utformas med hänsyn till var i ett område en anslutning är belägen.

Det förslag Ei nu lägger innebär att det blir möjligt att vid behov använda sig av lokaliseringssignaler i elnätstarifferna, men utan att tarifferna blir avståndsberoende. Det är en viktig förändring som Ei föreslår och den bygger på att tarifferna ska kunna utformas med hänsyn till hur nätet är uppbyggt och hur nätet används. Detta är i direkt överensstämmelse med elmarknadsförordningens krav på att bland annat beakta behovet av nätflexibilitet och stödjande av systemeffektivitet genom prissignaler till kunder och producenter.

Ei bedömer att lokaliseringssignaler enligt detta förslag kan samexistera med den så kallade samredovisningen och inom ramen för denna skapa möjlighet till ett mer effektivt användande av elnäten.

Ei:s förslag PM - Lokaliseringssignaler i elnätstariffer PM 2020:03.

Fotnot: *Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter