Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:39:26

EU-domstolen tar upp frågan om flaskhalsintäkter

Den 20 juni är Energimarknadsinspektionen (Ei) kallad till EU-domstolen för muntlig förhandling. Det är Förvaltningsrätten i Linköping som begärt ett förhandsavgörande av domstolen gällande hur intäkter från en överföringsledning mellan Sverige och Tyskland får användas.

Ärendet är från 2014 och handlar om hur företaget Baltic Cable AB får använda så kallade flaskhalsintäkter* från överföringsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland.

Baltic Cable AB äger och driver en 600 MW likströmsledning som kopplar samman elnäten i Sverige och Tyskland. Nätföretaget har inga nätkunder och verksamheten finansieras av flaskhalsintäkter.

I elförordningen (EG) nr 714/2009 finns bestämmelser om hur flaskhalsintäkter får användas. Huvudregeln är att de ska användas för att garantera att den tilldelade kapaciteten faktiskt är tillgänglig eller för att göra nätinvesteringar för att bibehålla eller öka överföringskapaciteten. Det bakomliggande syftet med regleringen är att falskhalsintäkterna ska komma kunderna till godo genom tillgänglig kapacitet eller att det byggs nya elnät för att öka överföringskapaciteten.

Från förvaltningsrätten till EU-domstolen

Ei anser att Baltic Cable har haft intäkter som inte har använts enligt elförordningens bestämmelser och beslutade därför i juni 2016 att Baltic Cable ska reservera intäkter på ett separat internkonto tills de kan användas till ändamålen enligt förordningen.

Företaget överklagade Ei:s beslut till förvaltningsrätten och förvaltningsrätten har därefter begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen eftersom det handlar om hur EU-rätten ska tolkas.

De egentliga knäckfrågorna i EU-domstolen är dels om Baltic Cable omfattas av de aktuella bestämmelserna i elförordningen, dels hur flaskhalsintäkter ska få användas av ett bolag som bara äger och driver en överföringsförbindelse mellan två länder.

Vad händer nu?

Den 20 juni sker den muntliga förhandlingen i EU-domstolen. Därefter lämnar EU-domstolen ett förhandsavgörande som sedan Förvaltningsrätten i Linköping kan ha till grund för avgörandet i frågan. Målet hos förvaltningsrätten ligger vilande till dess EU-domstolen kommit med sitt besked.

*Fotnot: Flaskhalsintäkter uppstår om elpriset i ett land där elen produceras är lägre än i det land dit elen överförs. Mellanskillnaden kallas flaskhalsintäkt. Flaskhalsintäkterna ges till det företag som överför elen mellan de två länderna.

Kontaktuppgifter
Rebecka Thuresson
Enhetschef

016-16 27 52

Göran Morén
Chefsjurist/avdelningschef

016-16 27 11

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter