Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-21 23:53:32

Ei har beslutat om referensprismetod för det svenska transmissionsgasnätet

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutat om vilken referensprismetod som ska tillämpas för det svenska transmissionsnätet för gas. Det vill säga vilken metod som Swedegas ska använda sig av vid beräkning av tariffer.

Enligt EU-förordningen Harmonisering av tariffstrukturer för överföring av gas (TAR) som trädde i kraft 2017 ska liknande regler för tariffsättning av gasdistribution gälla i hela Europa. Gasnätsföretagen ska också vara öppna med hur tarifferna beräknas och tarifferna ska publiceras på en gemensam europeisk webbplats. Syftet med förordningen är dels att harmonisera regelverket för gasdistribution i Europa, dels att öka transparensen och göra det möjligt för europeiska gasnätskunder att se och jämföra priser.

Enligt förordningen är det tillsynsmyndigheten i varje land (Ei i Sverige) som beslutar om vilken referensprismetod som ska användas vid tariffsättning.

Frimärksmetoden

Det svenska transmissionssystemet är cirka 600 kilometer långt och sträcker sig längs den svenska västkusten från Dragör i Danmark till Stenungssund i Västra Götaland. Det finns bara en anslutningspunkt i Dragör där inmatningen sker till det svenska transmissionsnätet. Till nätet är större industrikunder och distributionssystemägare anslutna.

Idag tillämpas den så kallade frimärksmetoden (PS-metoden) i Sverige. Metoden innebär att tarifferna är desamma för alla kunder i det svenska naturgasnätet, oavsett avstånd till anslutningspunkten i Dragör. Ett alternativ skulle vara att tarifferna sätts utifrån avstånd till anslutningspunkt.

Inför beslutet har Swedegas bjudit in till samråd i frågan och intressenter har haft möjlighet att yttra sig.

Ei har nu tagit ställning och beslutat att frimärksmetoden ska användas för prissättning även i fortsättningen. Att beräkna tariffer utifrån avstånd anser Ei skulle innebära orimligt höga kostnader för kunder långt ifrån anslutningspunkten.

Beslutet Pdf, 509.4 kB. innebär inga stora förändringar för Sveriges naturgaskunder eftersom den metod som gäller för prissättning av tariffer fortsätter att tillämpas.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL

Fler nyheter