Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 17:45:36

Åtskillnadsreglerna kräver tydlig information

Ägnar sig energiföretaget åt elhandel eller elnätsverksamhet? Det måste framgå tydligt på alla energiföretags webbplatser och i all kommunikation med allmänheten.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har uppmärksammat att många energikoncerner som bedriver både elhandel och elnätsverksamhet är otydliga i sin kommunikation med kunder och allmänhet. Alltför ofta är det svårt att utläsa om det är elhandelsföretaget eller elnätsföretaget som står bakom en viss information eller ett erbjudande.

I Sverige är det tillåtet för en koncern att nyttja samma webbplats och samma logotyp för sitt elhandelsföretag och sitt elnätsföretag. Däremot måste det tydligt framgå vilket av företagen som står bakom informationen på webbplatsens olika sidor och vilket av företagen som står bakom ett erbjudande.

– Tyvärr ser vi många fall med koncerner där det är otydligt vilket av företagen som står bakom informationen. Det blir ännu svårare i och med att företagen numera även erbjuder tjänster som exempelvis installation av solel eller elbilsladdning. För kunden är det tjänster som kan förknippas både med elnät och elhandel, säger Jonas Grape, jurist på Ei.

Konkurrensproblem

Förutom att det är otydligt för kunderna om erbjudandet kommer från elnätsföretaget eller elhandelsföretaget är det också ett problem för marknadens funktion.

– Elnätsföretag har monopol inom ett visst område. Åtskillnadsreglerna finns till för att monopolföretag inte ska kunna utnyttja sin ställning på andra marknader, i detta fall elhandelsmarknaden. Ei anser att det är väldigt problematiskt när information eller erbjudanden från ett elhandelsföretag och ett elnätsföretag inom samma koncern finns på samma webbsida, säger Jonas Grape.

Hårdare regler i Norden

I övriga nordiska länder är reglerna hårdare än i Sverige. I Finland och Norge till exempel är det inte tillåtet för ett elhandelsföretag och ett elnätsföretag i samma koncern att ha gemensam webbplats och gemensam logotyp. I Danmark får elhandelsföretag och elnätsföretag i samma koncern inte ha liknande namn.

– Där är vi inte i Sverige än, men eftersom vi sett att det finns ganska stora brister inom det här området och att det dessutom är brister som borde vara ganska enkla att åtgärda uppmanar vi branschen att se över sin kommunikation, säger Jonas Grape.

Så här säger lagen

Reglerna om åtskillnad i samband med kommunikation med kunderna finns att läsa i ellagens 3 kap. 23 §.

23 § Om ett nätföretag och ett företag som bedriver produktion av eller handel med el ingår i samma koncern, ska företagen när de vänder sig till enskilda elanvändare eller allmänheten ange sin identitet på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilken verksamhet företaget bedriver.

Det är Ei som har tillsyn över att reglerna följs. När ett företag som omfattas av bestämmelsen lämnar information på webben ska följande vara uppfyllt.

  • På varje webbsida ska det framgå vilket företag som är avsändare.
  • Det ska tydligt framgå vilken verksamhet företaget bedriver. Det är vanligast att det handlar om elhandelsföretag och elnätsföretag.
  • Kravet på tydlighet innebär att en kund ska kunna förstå utan att ha tidigare kunskap om företaget. Om företagsnamnet tydligt förmedlar vilken verksamhet det bedriver så räcker det. Ei anser att det är lämpligt att ligga så nära begreppen elhandelsföretag respektive elnätsföretag som möjligt. Det får inte finnas risk för sammanblandning av olika företag inom koncernen.
  • Om företagsnamnet inte mycket tydligt visar vilken verksamhet som bedrivs så måste informationen om den verksamhet som bedrivs vara tydlig.
  • När det anges vilket företag som är avsändare ska det inte sammanblandas med annan information, som till exempel att kunden kan kontakta företaget vid frågor eller information om vilket företag som senast uppdaterade webbsidan.
  • Om det finns information från olika företag inom koncernen på samma sida måste det ännu tydligare framgå vilket företag som är avsändare för de olika delarna av informationen.
  • På en koncerngemensam förstasida på webben kan det vara svårt att ange vem som är avsändare. Det kan i vissa fall vara lämpligt att ange redan på en länk vilket företag som är avsändare för informationen. Om det finns ett erbjudande om exempelvis ett elhandelsavtal på förstasidan ska avsändaren för erbjudandet framgå.
  • I annan marknadsföring än på webben ska det på samma sätt framgå vilket företag som är avsändare och vilken verksamhet de bedriver.

Kom ihåg att det ska vara tydligt för kunden vem som är avsändare och vilken verksamhet företaget bedriver. Det finns därför anledning att se informationen ur kunders och konsumenters perspektiv och hellre vara övertydlig än att nöja sig med minsta möjliga.

Kontaktuppgifter
Jonas Grape
Jurist

016-16 25 33

Karima Björk
Expert

016-16 27 20

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter