Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 18:49:47

Snart införs intradagsauktioner på elmarknaden

I juni introduceras ytterligare ett sätt att handla med el på intradagsmarknaden (som är en delmarknad på den europeiska grossistmarknaden för el). Då införs så kallade intradagsauktioner (IDA). Syftet är bland annat att synliggöra kapacitetsbegränsningar och få ett pris på tillgänglig överföringskapacitet.

En förutsättning för en väl fungerande elmarknad är att det finns handelsplatser för att köpa och sälja el på olika tidshorisonter. Idag sker den huvudsakliga handeln med el på spot- och intradagsmarknaden. Intradagsauktioner blir därmed ett komplement för de aktörer som handlar med el på intradagsmarknaden.

Intradagsmarknaden berörs

De nominerade elmarknadsoperatörernas (elbörsernas) plan är att intradagsauktioner introduceras på elmarknaden i juni 2024. Förändringen berör handeln på intradagsmarknaden, det vill säga den marknad där aktörer kan köpa och sälja el efter att dagenföremarknaden stängs, fram till en timme före drifttimmen.

Idag sker all handel på intradagsmarknaden kontinuerligt. Köp- och säljbud kan läggas när som helst under tiden som marknaden är öppen, när en matchning sker försvinner de matchade buden direkt från handelsplattformen.

Från juni 2024 kompletteras den kontinuerliga handeln med tre separata intradagsauktioner (IDA), se tider nedan. Då kommer den kontinuerliga handeln över elområdesgränser att stängas från 20 minuter innan till 20 minuter efter att auktionerna genomförs. Under den tid som den kontinuerliga handeln är stängd går det endast att handla inom sitt elområde, inte över elområdesgränserna.

Intradagsauktionerna kommer att genomföras:

  • Klockan 15:00 dagen före leverans, för handel av samtliga leveranstimmar
  • Klockan 22:00 dagen före leverans, för handel av samtliga leveranstimmar
  • Klockan 10:00 leveransdagen, för handel av leveranstimmarna mellan 12:00-24:00

Hur fungerar intradagsauktioner?

Vid intradagsauktioner optimeras, med hjälp av en algoritm likt den som används på dagenföremarknaden, matchningen av köp- och säljbud i en auktion där överföringskapaciteten mellan elområden tillgängliggörs. Auktionen sker vid tre tillfällen per dygn och under tiden som auktionen pågår, stängs den kontinuerliga handeln mellan elområden på intradagsmarknaden.

Till skillnad mot den kontinuerliga handeln som resulterar i ett pris per transaktion, får samtliga köp- och säljbud inom ett elområde samma pris.

Mer information finns på All NEMO Committee webbplats Länk till annan webbplats.. Under nyheter 22 mars 2024 finns presentationer och informationsblad om intradagsauktioner Länk till annan webbplats..

Varför införs intradagsauktioner?

Syftet med intradagsauktioner är att synliggöra kapacitetsbegränsningar mellan elområden och få ett korrekt pris på tillgänglig överföringskapacitet. Vid auktionen speglas överföringsbegränsningar vid en given tidpunkt och därmed skickas även en adekvat prissignal till marknaden.

Att samla likviditet, det vill säga tillgängliga resurser som erbjuds och efterfrågas vid ett antal givna auktionstillfällen, är ytterligare ett syfte.

Bakgrunden till att intradagsauktioner införs är att det enligt artikel 55 i EU-regelverket CACM som innehåller reglerna för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning på dagenföre- och intradagsmarknaden, anges att systemoperatörerna ska ta fram en metod för prissättning av intradagskapacitet. Auktionsmetoden som nu ska införas i hela EU togs fram på sedvanligt sätt av Entso-e och godkändes av ACER i januari 2019 Länk till annan webbplats. . Anledningen till att införandet av auktioner kommer först 2024 är att genomförandet av denna metod har krävt även andra ändringar i handeln med el inom EU.

Vad innebär förändringen?

Framför allt innebär förändringen att de överföringsbegränsningar som finns mellan olika områden blir mer synliga och värdet av att skicka kapacitet från ett elområde till ett annat blir prissatt även på intradagsmarknaden. Det innebär också att det blir så kallade flaskhalsintäkter när det blir en prisskillnad mellan två elområden på samma sätt som redan gäller på spotmarknaden. Dessa intäkter får systemoperatören i varje elområde (i Sverige är det Svenska kraftnät). Intäkterna ska i sin tur bidra till investeringar i elnätet för att bygga bort befintliga flaskhalsar.

Eftersom auktionerna sker vid givna tidpunkter kommer det även underlätta för fler aktörer att delta.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter