Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:19:27

Nu listas prioriterade infrastrukturprojekt inom energiområdet

Vartannat år listar Europeiska kommissionen ett antal energiinfrastrukturprojekt som det finns ett gemensamt europeiskt intresse av att de genomförs, så kallade Project of common interest (PCI). Nu pågår arbetet med att ta fram den fjärde PCI-listan.

År 2013 beslutade EU:s medlemsstater om nya gemensamma regler för utbyggnaden av el- och gasledningar mellan länderna. Regelverket innebär bland annat att Europeiska kommissionen vartannat år bestämmer vilka energiinfrastrukturprojekt inom EU som det finns ett gemensamt europeiskt intresse av att de genomförs –Project of common interest (PCI).

Sedan reglerna infördes har tre listor med prioriterade projekt tagits fram. Just nu pågår arbetet med att ta fram den fjärde listan.

Måste finnas med i tioårsplan

Projekt som kan bli aktuella för listan, måste först finnas med i en av organisationerna ENTSO-E:s* eller ENTSOG:s** tioårsplan (TYNDP 2018). ENTSO-E och ENTSOG är samarbetsorganisationer för europeiska systemansvariga företag för el respektive naturgas (Svenska kraftnät respektive Swedegas i Sverige).

Endast företag som har med ett projekt i ENTSO-E:s eller ENTSOG:s tioårsplan har möjlighet att ansöka om att bli ett så kallat PCI-projekt.

Om ett projekt lyfts upp på PCI-listan innebär det bland annat att projektet ska hanteras enligt ett särskilt regelverk med särskilda bestämmelser om hur tillståndsprocessen ska hanteras och att det finns möjlighet för projektägare att ansöka om finansieringsstöd via EU.

Den fjärde PCI-listan väntas vara klar för publicering i början av 2020.

Läs mer

Mer om PCI på ei.se.

*ENTSO-E är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för el. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.

**ENTSOG är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för gas. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Gas.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter