Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:09:51

Debitering ska avse uppmätta mängder el

Enligt ellagen får en elhandlare endast debitera kunden för den el som förbrukats, i alla fall om kunden tecknat avtal efter den 1 juni 2014. Det innebär att det inte är tillåtet att erbjuda så kallad utjämnad faktura.

Ei har i sin tillsyn uppmärksammat att elhandlaren GodEl erbjuder sina kunder tjänsten utjämnad faktura.

Utjämnad faktura innebär att betalningen sprids ut under året och bygger på en prognos som är uträknad i förväg. På det viset betalar kunden lika mycket varje månad. Prognosen stäms sedan av en gång om året och om den inte stämmer med den verkliga förbrukningen får kunden antingen betala det återstående beloppet eller får pengar tillbaka.

Enligt ellagen ska den faktura som kunden får avse den uppmätta förbrukningen. Undantag från den bestämmelsen får bara göras om inte elhandlaren har tillgång till mätvärdena. Bestämmelsen i ellagen grundar sig på energieffektiviseringsdirektivet som syftar till att främja energieffektivisering.

– Om kunden ska kunna vara effektiv i sin elförbrukning måste hen kunna se ett direkt samband mellan sin förbrukning och beloppet på fakturan, vilket inte går att göra med utjämnad faktura, säger Jonas Grape, jurist på Ei.

Föreläggande

Ei har nu förelagt GodEl att:

ändra sin debitering av elanvändare med utjämnad faktura så att debiteringen avser enbart uppmätta mängder el. Detta gäller inte elhandelsavtal som är tecknade före den 1 juni 2014.

Företaget har sju veckor på sig att åtgärda bristerna. Därefter är föreläggandet förenat med ett vite på sammanlagt 25 000 kronor per månad som föreläggandet inte följs.

Kontakta Ei om du vill ta del av beslutet i sin helhet.

Uppföljning/Avskrivning

I oktober 2018 meddelade GodEl i en skrivelse till Ei att företaget inte längre erbjuder tjänsten utjämnad faktura. Företaget har därmed följt föreläggandet och Ei avslutade därför tillsynen och avskrev ärendet i februari 2019.

Kontaktuppgifter
Karima Björk
Expert

016-16 27 20

Jonas Grape
Jurist

016-16 25 33

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter