Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:37:55

Förlängd remisstid och nytt samråd kan förskjuta tidsplanen för ledning i Småland

I augusti 2017 skickade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få bygga en 400 kV ledning från Ekhyddan via Nybro till Hemsjö. Ei får många frågor om detta ärende, här kommer därför en statusuppdatering.

När ansökan skickades in i augusti 2017 granskade Ei ansökan i sin helhet och konstaterade att ärendet var komplett för prövning enligt ellagen och miljöbalken. Ärendet har sedan skickats ut på remiss för att Ei ska få in synpunkter från intressenter som exempelvis markägare, kommuner, länsstyrelse och organisationer.

Tidsplanen kan komma att förskjutas

Efter att ärendet skickades på remiss har flera organisationer, kommuner och markägare begärt och också fått förlängd tid för att komma in med yttranden i ärendet. För att alla skulle ha möjlighet att ge sina synpunkter förlängdes remisstiden från 16 mars till den 30 april som längst.

Förutom en förlängd remisstid väntar Ei även på att Svenska kraftnät ska komplettera sin ansökan. Det beror på att mark- och miljödomstolen samt Länsstyrelsen i Kalmar län har nekat Svenska kraftnät dispens för att dra ledningen genom naturområdena Köksmåla och Rudalund. Svenska kraftnät genomför därför nu kompletterande samråd för att kunna ändra sträckningen i ansökan till att istället gå runt dessa naturområden.

En komplettering väntas komma in till Ei under våren.

Enligt planen skulle Ei ta ett beslut i ärendet senast 1,5 år efter att ansökan kommit in. Men på grund av förlängd remisstid och att Ei nu väntar på kompletteringar från Svenska kraftnät kan tidsplanen komma att förskjutas.

– Vi inväntar kompletteringarna och därefter skickar vi ut ärendet på ny remiss till dem som berörs av den komplettering som gjorts, det vill säga den ändrade sträckningen. Först efter Ei:s nästa remissrunda kommer vi att gå igenom alla yttranden som kommit in, vilket redan är väldigt många. Ambitionen är fortfarande att fatta beslut runt årsskiftet, men det beror av vad som framkommer i yttrandena. Det kan till exempel vara något som gör att vi behöver få in ytterligare kompletteringar från Svenska kraftnät, säger Jeanette Asp, enhetschef på Ei:s avdelning för tillstånd och prövning.

När remissyttrandena efter nästa remissrunda kommit in kommer Ei att återuppta handläggningen av ärendet. Svenska kraftnät kommer då också att ges möjlighet att bemöta de synpunkter som kommit in i remissrundan.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter