Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:15:49

Effekttariffer (effektavgift)

Senast den 1 januari 2027 (EIFS 2022:1) ska alla elnätsföretag ha infört en ny prismodell som inkluderar en effekttariff, eller effektavgift som det också kallas. Den nya prismodellen innebär att elnäts­kostnaden kan bli lägre om du sprider ut eller flyttar din elanvändning och högre om du använder mycket el samtidigt.

Flera elnätsföretag har redan infört effektavgift och andra är på god väg. Här reder vi ut begreppen och vad du bör tänka på som konsument.

Effekttariffer ska bidra till att elnätet används så effektivt som möjligt

Med effektbaserad prissättning ska elanvändare få incitament att sprida ut sin elanvändning så att vi undviker effekttoppar som kan leda till problem i elsystemet. Oftast är elanvändningen hög under morgon och kväll, och låg under sen kväll, natt och tidig morgon. En jämnare belastning på elnätet har en rad fördelar, bland annat att fler kan använda det befintliga elnätet och att det generellt kan bidra till lägre elnätskostnader och ett lägre elpris.

Om ditt elnätsbolag tillämpar den nya prismodellen med en effektavgift är det en god idé att sätta sig in i hur den är utformad, hur hushållets samlade effektanvändning ser ut och se över hur du kan minska din effektanvändning .

Vad menas med effekt?

Effekt har den senaste tiden blivit ett begrepp som allt fler hushåll har behövt förhålla sig till eftersom det har blivit vanligare att fakturan från elnätsföretaget innehåller en effekttariff.

Lite förenklat är effekt den mängd el som används på en och samma gång. Som exempel kan nämnas att om en elbil snabbladdas krävs hög effekt. Laddas bilen under en längre tid är effektuttaget lägre. Däremot är energiförbrukningen densamma i båda fallen, givet att batteriet har fyllts på lika mycket.

Vad är effekttariff?

Elnätsföretaget som äger elnätet där du bor tar betalt av dig för överföringen av den el du använder. Pengarna används till att underhålla och utveckla elnätet. Det du betalar kallas nättariff (eller nättaxa, nätabonnemang och nätavgift).

Nättariffen består av olika delar - oftast finns det en fast och en eller flera rörliga delar. En effekttariff (även kallat effekttaxa, effektabonnemang och effektdebitering) är en nättariff där minst en av de rörliga avgifterna är en avgift för den effekt du använder, det vill säga den mängden el du förbrukar timme för timme.

Effektavgiften ska baseras på den enskilda kundens användning av elnätet och den sammanlagda belastningen på elnätet. Den ska också vara tidsdifferentierad (tidsindelad). Det betyder att den ska vara olika hög vid olika tider för att återspegla hur belastningen på elnätet varierar över tid. Detta är emellertid inget krav i dag utan först från den 1 januari 2027.

Vilka elnätsföretag har effekttariffer?

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att alla elnätsföretag ska ha infört nättariffer som inkluderar en effektavgift senast den 1 januari 2027 (EIFS 2022:1). År 2022 var det runt 20 av 150 elnätsföretag som hade infört effekttariffer. Det innebär att många elanvändare som hittills inte har betalat för sin effektanvändning, som hushåll och mindre företag, kommer att göra det inom några år.

Stor variation i hur elnätsföretag utformar effekttarifferna

Det finns en stor variation i hur elnätsföretagen har valt att utforma och implementera effekttariffer. Exempelvis har några valt att ta betalt för det enskilt högsta timvärdet under årets alla dagar medan andra har valt att ta betalt för ett medelvärde av ett antal av de högsta timvärdena under vissa tider. Det är viktigt att ha koll på hur effekttarifferna ser ut hos det elnätsföretag som driver elnätet där du bor.

Det är inte helt enkelt att säga hur just du bör anpassa din elanvändning efter en effekttariff, men här följer några allmänna råd och tips om vad som kan vara bra att hålla koll på kring effekttariffer.

Allmänna råd och tips om effekttariffer

Utformningen av din nättariff är avgörande för hur du bör anpassa din elanvändning.

Om du exempelvis betalar för din högsta effekttopp (högsta timvärdet) varje månad oavsett när den infaller, så är det inte säkert att det lönar sig att flytta på enskilda aktiviteter i tid om det inte är så att vissa aktiviteter ofta sammanfaller. Då kanske det lönar sig mer att energieffektivisera enskilda elanvändande aktiviteter som orsakar effekttoppar.

Om du å andra sidan betalar för din effektanvändning endast under vissa tider (det vill säga om nättariffen är tidsdifferentierad), så lönar det sig också att flytta elanvändande aktiviteter från en tid till en annan.

Du hittar mer information på ditt elnätsföretags webbplats. Kontakta elnätsföretaget om du är osäker på vad du betalar för och hur du bör anpassa din elanvändning.

Ta reda på hur din effektanvändning ser ut och vad som orsakar de högsta effekttopparna (timvärdena). Exempelvis kan det vara bra att ha koll på vilka elektriska apparater i hemmet som har en hög effektförbrukning. Kanske kräver inte tvättmaskinen och dammsugaren särskild hög effekt var för sig, men om de används samtidigt som elbilen laddas och exempelvis bastun sätts på så blir det samlade effektuttaget högt.

Information förutsätter timmätning

En förutsättning för att du ska kunna få information om din elanvändning timme för timme av ditt elnätsföretag, eller elhandelsföretag, är att ditt elnätsföretag mäter din elanvändning varje timme (så kallad timmätning).

Du kan undersöka detta genom att logga in på ”Mina sidor” på ditt elnätsföretags webbplats och leta efter din elanvändningsdata (ofta kallat ”min förbrukning” eller liknande). Fråga företaget om du är osäker.

Om du inte har timmätning kan du

 • vänta tills ditt elnätsföretag börjar med det, vilket kommer att ske senast i samband med att de inför effekttariffer. Fråga ditt elnätsföretag om du är osäker på vad du har för elmätare eller när de planerar att byta ut just din mätare.
 • begära att elnätsföretaget ska börja med timmätning redan nu. Som elkund har du rätt att få din elförbrukning mätt per timme. Om det behövs, exempelvis för att du tecknat ett timprisavtal med din elhandlare, så ska elnätsföretaget byta mätmetod och elmätare inom tre månader från det att du begär det. Om inte elnätsföretaget följer regeln kan du göra en anmälan till Ei. Här kan du läsa mer om mätning av el.

  Observera att en övergång till kvarts- eller timmätning kan medföra vissa konsekvenser som att en del elhandelsföretag inte erbjuder alla typer av elhandelsavtal till timmätta kunder, och andra har inskrivet i sina avtalsvillkor att timmätta kunder automatiskt ska betala ett timpris. I vissa fall har elnätsföretag nekat en kunds begäran att byta tillbaka från timmätning till månadsmätning. Kolla därför upp vad kvarts- eller timmätning innebär för dig både med ditt elnätsföretag och ditt elhandelsföretag. Det finns ingen begränsning i hur ofta elanvändaren kan begära ett byte av mätmetod. Däremot kan elnätsföretaget ha rätt att ta ut en avgift för byte av mätmetod om man vill byta tillbaka från kvarts- eller timmätning till månadsmätning. Kunder som önskat byta tillbaka från timmätning till månadsmätning har tidigare prövats av Ei i två tillsynsärenden.

  För mer information om vad som gäller vid byte av mätmetod hittar du i vanliga frågor och svar.
 • installera en egen realtidsmätare. Denna typ av mätare läser av din elmätare och visualiserar din elanvändning i realtid via en mobilapp. Det finns både sådana som kan läsa av äldre elmätare och de som endast fungerar med moderna.

När du vet hur din effekttariff fungerar och har bildat dig en uppfattning om vad som orsakar de högsta effekttopparna (timvärdena) är det dags att undersöka hur du kan minska din effektanvändning. Generellt sett kan det göras på två sätt:

 • Du kan flytta din elanvändning i tid efter hur effekttariffen är utformad (så kallad efterfrågeflexibilitet).
 • Du kan minska mängden el som förbrukas av de apparater som används när de högsta effekttopparna uppstår (så kallad energieffektivisering).

Den teknik och de tjänster som finns för att flytta olika produkters elanvändning i tid tar oftast inte hänsyn till effekttariffer utan endast till elhandelspriset (år 2024). Men utvecklingen av teknik och tjänster för smart styrning går snabbt framåt, och i takt med att effekttariffer blir allt vanligare kommer marknaden sannolikt att erbjuda smartare lösningar så att du som kund kan bidra med din flexibilitet. Ei har i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och kommer att bevaka utvecklingen. Här kan du läsa mer om vad vi gör kring flexibilitet i elsystemet.

Exempel

Ett hus med eluppvärmning (värmepump, direktverkande eller vattenburen eluppvärmning) använder mycket el, särskilt under kalla dagar, och det är då sannolikt att uppvärmningen bidrar till de högsta effekttopparna (timvärdena). Det går att minska uppvärmningssystemets effektanvändning genom att

 • styra när uppvärmningen ska ske under dygnet med hjälp av automatiserad ”smart styrning” eller manuell schemaläggning
 • sänka inomhustemperaturen överlag
 • byta till ett mer energieffektivt uppvärmningssystem
 • minska läckaget av värme från huset.

Mer information

Efterfrågeflexibilitet – hur kan det sänka mina elkostnader?

Flytta och minska din elanvändning

Om du har ett timprisavtal (det vill säga ett elhandelsavtal där priset varierar från timme till timme), är det viktigt att ta reda på hur dina elnätskostnader påverkas om du anpassar dig till elhandelspriset och tvärtom.

Har du både effekttariff och ett timprisavtal behöver du vara aktiv

Med både en effekttariff och ett timprisavtal får du större möjligheter att sänka dina elkostnader än om du bara har det ena eller det andra. Men, det kräver att du tar hänsyn till både effekttariffern och elhandelspriset när du planerar din elanvändning, annars kan kostnaderna istället bli onödigt höga.

Det är viktigt att känna till att det går det att styra till exempel eluppvärmning automatiskt efter elhandelspriset, men ännu (2024) inte efter effekttariffer. Det kan innebära att den automatiska styrningen skjuter upp uppvärmningen under timmar med högt elhandelspris, för att sedan återstarta med hög effekt när elhandelspriset är lägre.

Har du otur resulterar detta i en kostsam effekttopp. Samma sak gäller laddning av fordon. Om styrning av flera elanvändande produkter och aktiviteter sker oberoende av varandra efter elhandelspriset kan kostnaden bli onödigt hög om du samtidigt har en effekttariff.

Om din effekttariff är utformad på ett sätt som gör att denna typ av problem kan uppstå, så finns det sätt att komma runt det, exempelvis genom att begränsa hur mycket effekt ett laddbart fordon får dra. Detta går ofta att reglera i laddboxens eller bilens inställningar. Det förlänger laddtiden, men om du laddar över natten är det möjligt att tiden räcker för att du ska kunna köra den sträcka du behöver nästa dag ändå.

Effekt är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. Om du använder flera apparater som förbrukar el samtidigt så blir effekttoppen högre. Om du däremot sprider ut användningen mer jämnt över dygnet, så blir effekttoppen lägre.

Om du har en effekttariff hos ditt elnätsföretag, eller ett timprisavtal hos din elhandlare, så betalar du för den el du använder timme för timme. Det innebär att din elanvändning mäts i enheten kilowattimme (kWh) per timme, vilket (något förenklat) kallas för effekt (kWh/h = kW).

Effekt är egentligen ett mått på hur mycket energi som används per sekund, vilket mäts i enheten Watt (W). Men eftersom elnätsföretagen mäter din elanvändning per timme av praktiska skäl, så mäter man egentligen den genomsnittliga effektanvändningen varje timme (kilowattimme per timme, kWh/h = kilowatt, kW). Några elnätsföretag har därför valt att kalla detta för medeleffekt. En apparat som använder 1 kW effekt konstant under en timme har använt 1 kWh/h i medeleffekt, vilket är samma sak som 1 kWh energi.

Mer information

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd för utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet (EIFS 2022:1)

Här finns mer information om tariffer (nättariffer).

Kontaktuppgifter
Isak Öhrlund
Analytiker
Slutkundsmarknader

016-542 91 58

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL