Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:36:51

Efterfrågeflexibilitet – hur kan det sänka mina elkostnader?

I samband med höga elpriser nämns ofta ordet efterfrågeflexibilitet. Ett inte helt enkelt begrepp, men det handlar om hur man som elkonsument kan minska sina elkostnader och samtidigt bidra till att elsystemet blir mindre ansträngt genom att anpassa sin elanvändning efter priset på el. För en villa kan det finnas tusenlappar att spara om man har möjlighet att styra husets uppvärmningssystem.

Priset på el styrs som mycket annat av tillgång och efterfrågan. När efterfrågan är hög så stiger priserna på elbörsen och tvärtom. Ett sätt att minska trycket på elbörsen och elnäten, och därmed minska elkonsumenternas kostnader är att minska efterfrågan på el när den är som störst. Därav begreppet efterfrågeflexibilitet.

En villaägare kan spara tusenlappar

Vad finns det då att spara för en villaägare som har eluppvärmning (värmepump, direktverkande eller vattenburen eluppvärmning) och som kan styra husets uppvärmning? Kostnadsbesparingen beror på en rad faktorer, så som var i landet du bor, hur din elanvändning ser ut och hur högt elpriset är.

Men för att ge ett exempel har Ei gjort en beräkning för ett småhus beläget i södra Sverige med en årlig förbrukning om cirka 23 600 kWh. Om hushållet hade övergått från ett rörligt avtal till timprisavtal och styrt sin uppvärmning efter spotpriset från augusti 2021 till och med juli 2022 hade besparingen varit 3 675 kronor inklusive elhandlarens påslag och moms. Hushållet har alltså inte minskat sin energianvändning, bara flyttat den till andra tidpunkter. Att styra sitt värmesystem smartare kan även medföra energibesparingar, men det är inte medräknat här.

Se Ei:s beräkning här.

Så här gör du för att styra din elanvändning

För att du som konsument ska kunna minska dina elkostnader genom att vara flexibel måste du ha ett så kallat timprisavtal hos din elhandlare eller ha en elnätstariff där priset varierar beroende på när du använder din el. Timprisavtal erbjuds av många elhandlare och kan tecknas av vem som helst, medan elnätstariffen bestäms av elnätsföretaget där du bor. Hör med ditt elnätsföretag om de erbjuder en elnätstariff där priset varierar beroende på när du använder din el (ofta kallat ”tidstariff”, ”effekttariff” eller ”effekttaxa”).

Det krävs också att din elmätare kan mäta din elanvändning per timme. Om du inte redan har en sådan mätare installerad är elnätsföretaget skyldigt att kostnadsfritt installera en sådan inom tre månader från att du tecknar ett timprisavtal hos en elhandlare.

Olika typer av styrutrustning

För att kunna dra störst nytta av ett timprisavtal måste du ha möjlighet att styra din förbrukning till de timmar då priset är lågt, till exempel genom att automatisk styra husets uppvärmning eller när din elbil eller plugin-hybridbil laddas. Allt fler elhandlare erbjuder idag teknik och tjänster för sådan smart styrning, och det finns även andra aktörer på marknaden som säljer teknik och tjänster som kan användas oavsett valet av elhandlare. Priset för styrutrustning varierar, bland annat beroende på vilken typ av värmesystem du har, så det är bra att undersöka vad det skulle kosta för just dina behov.

Vissa nyare värmesystem har funktionalitet för att styra uppvärmningen efter elpriset inbyggd, men funktionen kan behöva aktiveras eller köpas som en tjänst av tillverkaren eller en elhandlare. Funktionen/tjänsten brukar kallas smart värmestyrning, smart uppvärmning, smart styrning, elprisstyrning eller smart grid. Om ditt värmesystem saknar denna funktionalitet kan du ofta få den ändå genom att köpa en så kallad smart termostat. Internetuppkoppling behövs för att värmesystemet och/eller termostaten ska kunna styras efter priset.

Du som kör elbil eller plug-in hybrid har också möjlighet att göra kostnadsbesparingar genom att styra laddningen. Vissa bilar har denna funktionalitet inbyggd medan andra kräver att laddboxen har denna funktionalitet (ofta kallad smart laddbox). Funktionaliteten kan behöva aktiveras eller köpas som en tjänst av tillverkaren eller en elhandlare.

Bra att veta om timprisavtal

Viktigt att förstå är att timpriset på el varierar, liksom hur ett hushålls elanvändning fördelar sig över dygnets timmar och därmed också möjligheten att sänka sina elkostnader med hjälp av ett timprisavtal och smart styrning. Om du förbrukar mest el under timmar då elpriset är högt och inte har möjlighet att styra din uppvärmning eller laddning av elbil, kan ett timprisavtal i stället bli dyrare än andra typer av elavtal. Som räkneexemplet visar så kan timprisavtal också medföra kostnadsbesparingar även för den som inte blir mer flexibel, så utfallet beror helt på hur din elanvändning fördelar sig över dygnets timmar.

Här finns mer information om olika typer av elavtal.

Flyttad uppvärmning av småhus jämförbart med kärnkraftverk

Ei har vid två tillfällen analyserat hur stor potential för efterfrågeflexibilitet det finns i det svenska elsystemet (se rapporterna Utvärdering av kostnader och nyttor av smarta elnät (Ei R2021:06) och Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei R2016:15)). Där fann man att allra störst potential ligger i hushållens uppvärmningssystem. Om hushållen värmer sina bostäder på tider då elnätet är mindre ansträngt och elhandelspriset lägre, gynnas både elsystemet och den enskildes plånbok.

Flexibilitetspotentialen i hushållens uppvärmningssystem uppskattades till 6804–7350 MW under en enskild timme en vinterdag år 2020. Det kan jämföras mot de 6633 MW eleffekt som Sveriges kärnkraftverk tillförde det svenska elsystemet i snitt per timme, december 2021 till och med februari 2022 (se Svenska kraftnäts produktionsstatistik Länk till annan webbplats.).

Många hushåll kan minska sina elkostnader

Cirka 1,2 miljoner småhus i Sverige bedöms ha någon form av värmepump och ytterligare 175 000 någon form av direktverkande eller vattenburen eluppvärmning (se Energimyndighetens energistatistik för småhus 2021 Länk till annan webbplats.). Det innebär att en betydande andel av Sveriges hushåll har möjlighet att minska sina elkostnader och bidra med sin efterfrågeflexibilitet genom styrning av uppvärmning kombinerat med timprisavtal. När konsumenter bidrar med flexibilitet minskar även samhällets elkostnader genom att både elpristopparna på elbörsen och kostnaden för driften och utvecklingen av elnäten sjunker.

Utöver efterfrågeflexibilitet kan alla hushåll sänka sina energikostnader med energieffektiviseringsåtgärder. Dessa besparingar kan vara både större och mindre än de besparingar som efterfrågeflexibilitet erbjuder. Smart styrning av värmesystem kan medföra besparingar till följd av både effektivare uppvärmning med hänsyn till husets värmebehov och smartare uppvärmning med hänsyn till priset på el.

Energimyndigheten tillhandahåller en guide med bra tips på effektiviseringsåtgärder, se Husguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt hus Länk till annan webbplats..

Kontakt
Isak Öhrlund
Analytiker
Slutkundsmarknader

016-542 91 58

Bianca Kasemi
Analytiker
Slutkundsmarknader

016-542 91 59

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter