Funktionskraven för mätsystem och mätutrustning ger förutsättningar för elanvändare att på ett enkelt sätt få tillgång till uppgifter, som exempelvis använd effekt. Uppgifterna underlättar för kunder som är intresserade av energibesparingar och som vill vara aktiva på elmarknaden.

Dessutom främjar funktionskraven en tillförlitlig och effektiv nätdrift, och möjliggör en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel.

Funktionskraven på elmätare möjliggör också en utvecklad marknad för energitjänster av olika slag. Funktionskraven omfattar alla elanvändare som är lågspänningskunder.

Sju funktionskrav

De sju funktionskrav som ska finnas på mätare är:

  1. Elmätaren ska kunna mäta både uttag och inmatning i varje fas av ström, aktiv effekt och reaktiv effekt, mäta spänningen i varje fas samt mäta och registrera den totala aktiva energin vid uttag och inmatning av el.
  2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.
  3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per kvart.
  5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
  6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.

Kraven ska vara uppfyllda 1 januari 2025

Kraven i förordningen finns även preciserade i Ei:s föreskrift (Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5) som trädde i kraft den 1 oktober 2019. Kraven i förordningen och föreskrifterna behöver inte vara uppfyllda förrän den 1 januari 2025.

Historik

I augusti 2014 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att ta fram rekommendationer för vilka funktionskrav som ska finnas på elmätare och relaterade system i framtiden. Ei skulle även göra en kostnadsnyttoanalys av förslagen på funktionskrav för elmätare.

I maj 2015 lämnade Ei sina förslag till regeringen.

I regleringsbrevet 2017 fick Ei ett nytt uppdrag som handlade om att ta fram förslag till de författningsförändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare.

I november 2017 lämnade Ei sitt författningsförslag till regeringen.

I slutet av juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare.