Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:09:24

Författningsförslag - flexibilitet

Författningsförslagen syftar till att öka möjligheten att använda flexibilitet som en resurs i elsystemet. Mer information om förslagen hittar du i våra i våra rapporter, PM och remissvar.

Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (2016)

Ei:s rapport Ei R2016:15

Förslag 1 a. Dygnsvis timavräkning för samtliga timmätta kunder

Förslaget innebär att kunder med säkringsabonnemang om högst 63 ampere avräknas dygnsvis per timme, liksom kunder med säkringsabonnemang om över 63 ampere. Om en kund med säkringsabonnemang om högst 63 ampere ingår ett avtal om leverans av el som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme (timprisavtal), kan nätföretaget inte längre välja månadsvis avräkning för den kunden.

Status: Genomfört

Förslag 1b. Timvis mätning för samtliga kunder

Läs om funktionskrav elmätare

Förslaget om krav på timvis mätning föreslås att genomföras i samband med att funktionskrav på elmätare införs. Ett av funktionskraven på elmätare är att mätsystemet ska registrera mätvärden med en frekvens på 60 minuter och kunna ställas om till en frekvens på 15 minuter. Funktionskravet möjliggör att alla kunder ska kunna timmätas.

Status: Genomfört

Förslag 1c. Tillåt stegvis införande av nya tariffer samt pilotprojekt avseende tariffer

Nättariffer för överföring av el får utformas för en begränsad krets av elanvändare, om;

  1. det behövs för att utveckla nättariffer som främjar ett effektivt utnyttjande av elnätet.
  2. nätkoncessionshavaren har informerat nätmyndigheten (Ei). Detta får inte pågå längre än 3 år utan tillstånd från Ei.

Status: Genomfört

Förslag 1d. Information om tariffer och andra möjligheter till kostnadsbesparingar för kund

Nätkoncessionshavare ska informera kunderna om vilka möjligheter de har att påverka sina kostnader genom att byta tariff eller genom att ändra sitt förbrukningsmönster.

Status: Genomfört

Förslag 1e. Elpriskollen bör även ha information om tillgängliga nättariffer

Krav på att nätkoncessionshavarna ska lämna uppgift om sina nättariffer för överföring av el till Elpriskollen, en oberoende prisjämförelsesajt som drivs av Ei. Bestämmelsen kan jämföras med elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om de priser och leveransvillkor de tillämpar för leverans av el till elanvändare. Detta medför att kunderna får en samlad bild av avgifterna för elanvändningen och även ge kunderna en uppfattning om det finns besparingspotential i såväl nät som handel bland annt utifrån ett efterfrågeflexibilitetsperspektiv.

Status: Delvis genomfört

Funktionskrav på elmätare

Funktionskraven på elmätare

Förslag 2. Reglering av funktionskrav på elmätare

Ei föreslår 7 funktionskrav som elmätare ska uppfylla. Funktionskraven främjar en tillförlitlig och effektiv nätdrift, en ökad integration av mikroproduktion och underlättar för kunderna att svara på marknadens prissignaler genom att de får enkel tillgång till de uppgifter som avläses i mätaren.

Status: Genomfört

Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (2018)

Ei:s rapport Ei R2018:06

Förslag 3. Krav på samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning vid ansökan om tillstånd att bygga eller göra större förändringar på en transmissionsnätsledning. Möjlighet till undantag om det finns särskilda skäl.

Förslaget innebär att det samhällsekonomiska lönsamhetskriteriet förs in i ellagen. Idag står det i Svenska kraftnäts instruktion att en lönsamhetsbedömning ska göras, men det finns inte något krav på det i ellagen. Enligt förslaget får nätkoncession för transmissionsnätsledning endast meddelas om anläggningen är samhällsekonomiskt lönsam, förutsatt att det inte finns särskilda skäl att frångå detta krav.

Status: Ej genomfört

Kapacitetsutmaningen i elnäten (2020)

Förslag 4a. Förtydligad anslutningsplikt vid kapacitetsbrist

Förtydligande i ellagen om att nätkoncessionshavaren inte får åberopa kapacitetsbrist som kan åtgärdas med andra samhällsekonomiskt motiverade åtgärder än utbyggnad av nätet.

Status: Genomfört

Förslag 4b. Ökad föreskriftsrätt för Ei avseende undantag från 24-timmarskravet

Nuvarande bemyndigande ska utökas så att vi kan nyansera funktionskravet om att ett avbrott i princip aldrig får att överstiga 24 timmar. Genom en ändring i ellagen utökas Ei:s bemyndigande avseende rätten att föreskriva om så kallade funktionskrav (definiera vad som anses vara god kvalitet i överföringen) till att även omfatta avbrott på över 24 timmar. Det förändrade bemyndigandet ger Ei möjlighet att genom föreskrifter reglera i vilka fall undantag får ske från kravet på att avbrott inte får överstiga 24 timmar.

Status: Genomfört

Lokaliseringssignaler i elnätstariffer (2020)

Ei PM2020:03

Förslag 5. Möjliggöra lokaliseringssignaler i nättariffer

Undantagsbestämmelse i ellagen som möjliggör lokaliseringssignaler där det behövs för att främja ett effektivt nätutnyttjande. Ei föreslår att enbart kostnader för nätförluster, överbelastningar och kostnader för nyinvesteringar vid byggande av starkströmsledning kan inkluderas i en sådan signal.

Status: Remissvar av Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet (2020)

Ei PM2020:01

Förslag 6. Effektiviseringskrav på nätverksamhetens totala kostnader

Ändring av ellagen som gör det möjligt att införa incitament för nätföretagen i regleringen som styr mot andra lösningar än traditionella nätinvesteringar när det är motiverat för att uppnå kostnadseffektivitet i nätverksamheten på sikt. Förändringen syftar till att ge nätföretagen incitament att arbeta med att effektivisera hela nätverksamhetens kostnadsmassa, både kapitalkostnader och löpande kostnader.

Status: Remissvar av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oberoende aggregatorer: Förslag till nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet (2021)

Ei:s rapport Ei R2021:03

Förslag 7. Möjliggöra två modeller för oberoende aggregering

Författningsförslagspaket som möjliggör dels en balansansvarsmodell med flera balansansvariga kopplade till samma uttags- eller inmatningspunkt, dels en modell där aggregatorn tar ekonomiskt ansvar för de obalanser aggregeringen orsakar genom ett system för ekonomisk kompensation mellan parter.

Status: Remissvar av Energimarknadsinspektionens rapport Oberoende aggregatorer Förslag till nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL