Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:08:38

Varför inför elnätsföretagen en ny prismodell med effektavgift - vad innebär det för dig som elanvändare?

Målet med den nya prismodellen för elnätstariffer* som inkluderar en effektavgift är att elnäten ska användas mer effektivt. Alla elnätsföretag ska ha infört prismodellen senast 2027 men flera har redan börjat. Här förklarar vi hur prismodellen är uppbyggd och vad du som elanvändare bör tänka på.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har bestämt att alla elnäts­företag ska införa en ny prismodell som bland annat inkluderar en effektavgift. Föreskrifterna om prismodellen trädde i kraft 2022 och ska börja tillämpas senast 1 januari 2027. Fram till 2027 har varje elnätsföretag möjlighet att testa hur de ska utforma detaljerna i modellen och stegvis göra förändringar av sin tariff. Från och med 1 januari 2027 ska dock elnätstariffen vara utformad enligt de krav som ställs upp i föreskriften.

Bakgrunden till den nya prismodellen är att vår användning av el ökar och att det blir trångt i elnäten, vilket till exempel kan hindra företag och kommuner att växa. En del av lösningen är att bygga ut elnäten, men det tar tid och är kostsamt, en annan del är att nyttja de befintliga elnäten mer effektivt genom att flytta och sprida ut elanvändningen till tider då efterfrågan är lägre. Detta skulle också innebära en lägre kostnad för elsystemet generellt, vilket kan leda till genomsnittligt lägre elnätstariffer.

— Det här sättet att betala för att använda elnätet är egentligen inte nytt. Större kunder, till exempel industrier, har haft en effektavgift under många år. Nu har vi kommit till en punkt där även hushållen behöver bidra till att effektivisera elnäten, säger Sandra Vilenius, analytiker på Ei.

*Elnätstariffen är den avgift som du betalar till ditt elnätsbolag och som ska täcka de kostnader som nätbolaget har för ledningar, överföring av el samt mätning med mera. Tariffen ska även verka för ett effektivt utnyttjande av elnäten.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd för utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet EIFS:2022:1

Den nya prismodellen ger dig som elanvändare möjlighet att själv påverka dina kostnader

Den nya prismodellen med en effektavgift strävar efter att skapa incitament för hushåll och mindre elanvändare att anpassa sin elanvändning, samt att ge hushållen mer rättvisa kostnader.

Den som vill använda mycket el samtidigt och vid en tidpunkt då efter­frågan är stor kan komma att få betala mer, medan den som sprider ut sin elanvändning och/eller flyttar den till tider då efterfrågan är låg kan komma att få betala mindre. Det är hur mycket effekt som används samtidigt och när på dygnet, som till största del avgör hur hög elnätskostnaden kan bli.

Illustration som visar staplar för hög effekt och låg effekt.

Om du använder mycket el samtidigt bildas en topp i din elanvändning, en så kallad effekttopp – effekten blir hög. Om du däremot sprider ut din elanvändning och gör en sak i taget blir effekttoppen lägre – effekten blir låg. Mängden energi, det vill säga den mängd el du använder och köper av ditt elhandelsföretag, är densamma men din effektavgift blir högre eller lägre beroende på hur du agerar och hur din avgift är utformad.

Därför kan prismodellen skilja sig åt mellan olika elnätsföretag

Prismodellen innebär att det fortfarande är varje enskilt elnäts­företag som utifrån sina egna förutsättningar bestämmer i detalj hur de utformar tarifferna för sitt elnät. Därför kan avgiften se lite olika ut beroende på vilket elnätsföretag som äger och förvaltar elnätet där din fastighet är belägen. Den nya prismodellen påverkar inte elhandelsavtalet, utan gäller endast tariffen för elnätet.

Så är den nya prismodellen utformad

Den nya prismodellen innebär att elnätsföretagens tariffer ska bestå av fyra komponenter; en fast avgift, en kundspecifik avgift, en energiavgift och en effektavgift, se nedan.

Energiavgiften kan och effekt­avgiften ska, vara tidsdifferentierad, vilket betyder att avgiften varierar beroende på tid på dygnet och/eller efter årstid. För en enskild elanvändare kan det innebära att kostnaderna kan öka eller minska beroende på när och i vilken omfattning man nyttjar elnätet. Den nya prismodellen är utformad för att vara intäkts­neutral, vilket betyder att elnäts­företagen varken kommer att ta mer eller mindre betalt av sina kundkollektiv.

Elnätsföretagen kan ha valt att benämna komponenterna i elnätsavgiften på ett annat sätt än nedan. Här benämner vi komponenterna så som de benämns i föreskriften.

Den fasta avgiften ska baseras på abonnerad effekt eller motsvarande. Den kan till exempel utgå från hur stor huvudsäkringen är.

Den kundspecifika avgiften baseras på kostnader för mätning, beräkning och rapportering och ska bestämmas till ett fast belopp per kund.

Avgiften tas ut per kilowattimme (kWh) el som transporterats i elnätet. Avgiften kan också vara tidsdifferentierad, vilket betyder att den kan vara uppdelad i hög- och lågpristid över dygnet men också efter årstid eller annan variation över tid. Notera att den här energiavgiften är en annan än den avgift som elhandelsföretagen tar ut för mängden el du köpt och använt.

Avgiften baseras på hur mycket du belastar elnätet vid en given tidpunkt och tas ut per kilowatt (kW). Effektavgiften ska vara tidsdifferentierad, vilket betyder att den ska vara olika hög vid olika tider för att återspegla hur belastningen på elnätet varierar över tid. Elnätsföretaget kan, beroende på de förutsättningar som råder i det egna elnätet, beräkna effektavgiften utifrån en eller flera effekttoppar.

Energi­skatten är inte en del av elnätsavgiften men den faktureras av elnätsföretaget. Elnätsföretaget redovisar och betalar sedan pengarna vidare till Skatteverket.

6 tips till dig som har en elnätstariff med en effektavgift

  1. Alla elnätsföretag har rätt att utforma sin tariff utifrån förut­sättningarna i det egna elnätet. Därför är det viktigt att du tar reda på hur just din elnätsavgift är utformad. Det gör du genom att kontakta ditt elnäts­företag eller genom att söka efter information på deras webbplats.
  2. Ta reda på när dina effekttoppar infaller och vad som orsakar dem. Att ladda en elbil, tvätta och använda ugnen samtidigt skulle till exempel kunna orsaka en effekttopp. Du kan se din elanvändning om du loggar in på ditt elnäts­företags internetbaserade kundportal, den kallas ofta för Mina sidor.
  3. Flytta om möjligt din elanvändning till tider då effekt- och energiavgifterna är lägre, även kallat lågpristid, eller låglasttid. Information om detta hittar du hos ditt elnäts­företag.
  4. Undvik att starta flera energi­krävande apparater samtidigt vid tider då effektavgiften är hög. För att sänka din effekt­avgift kan du, om det är möjligt, flytta din elanvändning till tider då effektavgiften är låg. Vissa apparater drar inte så mycket el var för sig men när de startas samtidigt blir effekten hög.
  5. Planera din elanvändning med hänsyn både till elhandels­priset och effektavgiften. Detta gäller särskilt dig som har timprisavtal och styr din elanvändning efter spotpriset. Om ett lågt spotpris infaller under högpris- / höglasttid kan du få en hög effektavgift.
  6. Genom att energieffektivisera kan du sänka kostnaderna för både effekt och förbrukning. Hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats. finns information om hur du kan tänka när du ska energi­effektivisera.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL