Elnätsavgiften består ofta av en fast del (abonnemangsavgift) och en rörlig del (elöverföringsavgift). Den fasta delen varierar med säkringens storlek eller den abonnerade effekten. Den rörliga delen varierar med kundens förbrukning. För en villa med elvärme är fördelningen mellan avgiftens fasta och rörliga del ungefär lika. För att kunna jämföra olika elnätsföretag samlar Ei in data från företagen för 15 olika typkundgrupper. Samtliga nätföretags uppgifter för åren 2015–2019 återfinns i statistikfilen.

Sammanställningen för 2020 visar att avgifterna i genomsnitt ökade med 1,36 procent för lägenhetskunder, 1,15 procent för villakunder med säkring om 16 A och med 1,31 procent för villakunder med säkring om 20 A. Under den senaste femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med i genomsnitt 18,5 procent för lägenhetskunder, 17,6 procent för villakunder med säkring om 16 A och med 15,6 procent för villakunder med säkring om 20 A.

Uppgifterna används som underlag vid Ei:s tillsyn och till ekonomiska analyser för att följa förändringarna av elnätsföretagens nätavgifter.

Statistik

Statistiken är i Excelformat och baseras på de uppgifter som elnätsföretagen rapporterat till Ei. Se Tabellförklaringar för mer information om de poster företagen rapporterar.