Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:27:21

Uppföljning av genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion - 2023 års rapportering Ei R2023:16

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag att årsvis, till och med 2025, avrapportera om nio åtgärder som Ei under 2020 föreslog i rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion, Ei R2020:09. Denna rapport är den andra avrapporteringen. I denna rapport följer Ei upp de sju åtgärderna som vid förra årets uppföljning inte var genomförda. I rapporten beskrivs om åtgärderna har genomförts, och i så fall när, eller i annat fall hur arbetet med genomförandet fortskrider samt eventuella hinder för genomförandet. Genom att bedöma behovet av de åtgärder som listas i elmarknadsförordningens artikel 20.3 analyseras också om nya hinder har uppstått. Ei har också valt att analysera de förslag i remissvaren till Ei:s rapport Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion, Ei R2020:09 som regeringen i uppdragsbeskrivningen till Ei pekat ut kan vara av intresse för Ei att analysera vidare. I rapporten bemöter Ei även Europeiska kommissionens yttrande som offentliggjorde i september 2023.