Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:23:51

Pågående projekt - flexibilitet

Här hittar du en sammanställning över Energimarknadsinspektionens (Ei) pågående projekt kring flexibilitet.

Projekten syftar till regelutveckling för att främna ett effektiv nätutnyttjande och är relaterade till sakområdet flexibilitet.

Föreskrifter för information om nätavgifter (2021-)

Enligt elförordningen (2013:208) 22 § har Ei möjlighet att föreskriva om nätkoncessionshavares skyldigheter enligt 4 kap. 11 b § ellagen (1997:857) att informera elanvändarna om: a) hur avgifterna för överföring av el är utformade, och b) vilka möjligheter elanvändarna har att påverka sina kostnader för överföring av el genom att byta villkor eller genom att ändra förbrukningsmönster.

Översyn om undantagen av kravet på nätkoncession enligt ellagen (2021-)

Regeringsuppdrag att analysera det svenska regelverket när det gäller undantag från kravet på nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857) och lämna fullständiga författningsförslag i fråga om de ändringar som är motiverade och en beskrivning av förslagens konsekvenser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2023.

Förstudie av incitament för flexibilitetstjänster i intäktsramsregleringen (2021-)

Ei har påbörjat en förstudie för att ta fram förslag till hur olika incitament för flexibilitetstjänster skulle kunna utformas inom intäktsramsregleringen. Ett incitament för flexibilitetstjänster ska bidra till att förbättra effektiviteten i driften och utvecklingen av distributionssystemet och främja att sådana tjänster väljs vid de fall som de kostnadseffektivt minskar behovet av uppgradering eller ersättning av elkapacitet och stöder en effektiv och säker drift av distributionssystemet. Här kan du läsa mer om utveckling av incitament i intäktsramsregleringen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL