Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:10:23

EFFEKT-dialogen har utvärderats

Vid årsskiftet skickades en enkät ut till alla som någon gång anmält sig till seminarier och workshops som arrangerats av EFFEKT-dialogen. Syftet med enkäten var att höra hur aktörer ser på EFFEKT-dialogen hittills och vilka frågor de tycker är viktiga framöver.

EFFEKT-dialogen startade hösten 2020 och inleddes med att Ei träffade representanter från sex olika aktörsgrupper för att diskutera och få synpunkter på vilka områden som bör prioriteras inom ramen för EFFEKT-dialogen. Under 2021 arrangerades tre seminarier: Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet (28 januari), I väntan på åtgärder för ökad kapacitet – vad kan vi göra så länge? (16 juni) och Kunden som nyckelspelare på framtidens energimarknad (öppet seminarium under Almedalsveckan 6 juli). Löpande hålls även samtal med aktörer som vill delta i dialogen. Projektet löper fram till och med 2022.

Utvärderingen gjordes med hjälp av en enkät som skickades ut till de 348 personer som anmält sig till något av EFFEKT-dialogens seminarier och workshops (undantaget Almedalsseminariet som var öppet utan anmälan). 24 kompletta svar kom in, där majoriteten av respondenterna (14 av 24) tillhörde aktörsgruppen lokalnätsägare. Även aktörstyperna Elhandlare, Aggregator, Länsstyrelse, kommun och region och Annan fanns med bland de som svarade.

Det här visade enkätsvaren

Resultatet kan i korthet sammanfattas som att en majoritet av respondenterna upplever EFFEKT-dialogen som värdefull. 18 av de 24 svarande angav någon av siffrorna 4, 5 eller 6 på en sexgradig skala (där 1 motsvarar ”inte alls” och 6 motsvarar ”mycket”) som svar på frågan ”I vilken utsträckning är EFFEKT-dialogen värdefull för dig?”. Flera respondenter uppgav att de ser EFFEKT-dialogen som ett viktigt redskap för att hålla sig uppdaterade kring aktuella frågor och kommande trender.

På frågan i vilken utsträckning respondenterna ser ett värde i att dialogforumet fortsätter svarade 21 av 24 respondenter någon av siffrorna 4, 5 eller 6. Detta visar tydligt att respondenterna ser ett värde i att EFFEKT-dialogens aktiviteter fortsätter.

Flera områden intressanta inför 2022

Respondenterna uppmanades rangordna vilka huvudområden de skulle vilja se att EFFEKT-dialogen fokuserade på under 2022. Områdena som gick att välja mellan var Effektiv prissättning, Effektivt nätutnyttjande och Kundens bidrag till flexibilitet. Här visade svaren att alla tre områden är intressanta för respondenterna under 2022, men Effektivt nätutnyttjande var det område som flest angav som högst prioriterat.

Stort tack till er som besvarade enkäten!

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL