Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:18:20

Tjänster för efterfrågeflexibilitet - Sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av efterfrågeflexibilitet Ei R2023:15

Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa tekniska krav eller andra villkor som försvårar för marknadens aktörer att tillhandahålla tjänster i form av efterfrågeflexibilitet, om inte villkoret behövs för en säker, tillförlitlig och effektiv drift av ledningsnätet. Ei ska enligt förordningen om elnätsverksamhet årligen sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som finns för tillhandahållandet av efterfrågeflexibilitet. Ei har också ett övergripande ansvar att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Ei har under 2023 undersökt vilka tekniska krav och andra villkor som elnätsföretagen ställer som kan försvåra efterfrågeflexibilitet. Vi har även undersökt vilka hinder marknadsaktörer upplever för att tillhandahålla sådana tjänster. Årets undersökning har genomförts genom tillsyn av 15 elnätsföretag för att undersöka om de följer bestämmelsen i ellagen. Vi har även genom en enkät frågat marknadsaktörer såsom elhandelsföretag och tredjepartsaktörer vilka hinder och framgångsfaktorer de ser relaterat till efterfrågeflexibilitet. Resultatet från undersökningen presenteras i den här rapporten.