Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:20:49

Tillsyn RfG - Granskning av nätföretagens anslutningsavtal och publicering av kraven för överensstämmelseprovning Ei PM2023:05

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2022 och 2023 granskat hur nätföretagen följer kraven i kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG). I tillsynen har nätföretagen besvarat frågor om anslutningsavtal. Ei har även granskat om nätföretagen uppfyller kraven att publicera information och dokument inom ramen för överensstämmelseprovning. Resultatet av tillsynen presenteras i den här promemorian.